Varma - Vuosikertomus 2012

Varmassa tehdään hyvää työtä

Varman menestys perustuu asiakkaidemme työeläketurvasta tehokkaasti huolehtivaan ja ammattitaitoiseen henkilöstöön. Työntekijöidemme osaaminen kehittyy jatkuvasti, ja ennakoimme myös tulevaisuudessa tarvittavia taitoja. Vuonna 2012 päivitetty strategia antoi selkeät suuntaviivat strategisen osaamisen määrittelylle.

Teemme vaativaa asiantuntijatyötä

Varmalaiset tekevät vaativaa asiantuntijatyötä, mikä edellyttää jatkuvaa kehittymistä ja uudistumista sekä myös työeläkealan lainsäädännön tuntemusta. Mentoroinnin avulla jaamme arvokasta kokemustietoa sekä vanhemmilta nuoremmille että kokeneilta uusille työntekijöille.

Vuoden 2012 kuluessa kehitimme erityisesti asiantuntijoidemme konsultointitaitoja sekä puhelin- ja verkkopalvelun parissa työskentelevien osaamista, jotta asiakkaamme saisivat entistäkin laadukkaampaa palvelua. Tehostaaksemme omaa toimintaamme hyödynnämme monipuolisesti verkkokoulutusta sekä käytämme itsearviointia toimintamme ja prosessiemme kehittämiseen.

Hyvä johtaminen tähtää työhyvinvointiin

Työkykyjohtamisen asiantuntijana huolehdimme oman henkilöstömme työhyvinvoinnista. Meillä on selkeät ja innostavat tavoitteet, joiden saavuttaminen varmistetaan hyvällä johtamisella ja esimiestyöllä. Panostamme jatkuvaan esimies- ja johtamistaitojen kehittämiseen ja arviointiin. Toimiva organisaatio, ajanmukaiset työvälineet ja hyvä työkyky luovat työhyvinvointia.

Mittaamme henkilöstön työtyytyväisyyttä säännöllisin henkilöstökyselyin, joiden perusteella kehitämme aktiivisesti toimintaamme. Tulosten mukaan työntekijämme ovat aidosti innostuneita asiakastyöstä ja kokevat tekevänsä merkityksellistä ja laadukasta työtä. Haasteelliseksi koetun sisäisen tiedonkulun kehittämiseksi olemme luoneet muun muassa uusia keskustelufoorumeja.

Tasapaino työn ja muun elämän välillä edistää työhyvinvointia. Tarjoamme henkilöstöllemme työajan joustoja ja huomioimme ihmisten eri elämäntilanteet.

Järjestelmällinen henkilöstösuunnittelu, osaamisesta huolehtiminen, sähköisten palvelujen lisääntyminen sekä työn ja työmenetelmien kehittyminen ovat mahdollistaneet toiminnan tehostamisen. Tämän kehityksen myötä henkilöstömäärämme on vähentynyt vuodesta 2006 lähtien eläköitymisten avulla.

Varmalaiset tekevät yhteiskunnallisesti merkittävää työtä, jolla on vaikutusta monen suomalaisen elämään. Työntekijämme viihtyvät työssään. Siitä kertovat pitkät työsuhteet ja vähäinen vaihtuvuus.

Varman arvot:

  • Tuloksia asiakaskeskeisellä yhteistyöllä.
  • Jokainen varmalainen vastaa oman työnsä tuloksista ja vaikuttaa Varman menestykseen. Tuloksellinen toiminta edistää työeläkejärjestelmän tehokkuutta ja toimivuutta.
  • Asiakaskeskeisyys tarkoittaa Varmassa asiakkaidemme tarpeiden ja asiakashyötyjen tunnistamista ja toimimista niiden pohjalta.
  • Yhteistyö perustuu avoimuuteen ja joustavuuteen. Kannustamme avoimeen keskusteluun sekä kunnioitamme ja arvostamme toisen työtä.

 

Henkilöstötietoja
20122011
Henkilöstö vuoden lopussa567580
josta naisia/miehiä74 %/26 %74 %/26 %
Keski-ikä48 v 1 kk48 v
Keskimääräinen vanhuuseläkkeelle jäämisikä63 v 5 kk64 v 2 kk
Palvelusaika keskimäärin15 v 5 kk15 v 1 kk
Henkilöstön tulovaihtuvuus2 %2 %
Henkilöstön lähtövaihtuvuus6 %5 %
Sairauspoissaolot4 %4 %
Koulutuspäivät/henkilö43,8
20122011201020092008
Henkilöstö keskimäärin
Konserni572588601615629
Emoyhtiö572588601615629
Palkat ja palkkiot, milj. euroa 1)
Konserni37,039,536,934,334,6
Emoyhtiö37,039,536,934,334,6
1)Ei sisällä Tieto Esy Oy:n palkkoja, koska luvut yhdistetään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen.