Varma - Vuosikertomus 2012

Vahva työeläkejärjestelmä luo vakautta

Työeläkkeet ja niitä varten rahastoidut varat on hyvin turvattu suomalaisessa etuusperusteisessa järjestelmässä. Vahva työeläkejärjestelmä lujittaa luottamusta talouden kriisissä.

Talousvuosi 2012 päättyi epävarmoissa tunnelmissa. Vaikka euroaluetta riepotellut kriisi oli vuoden lopussa suvantovaiheessa, ongelmia ei kuitenkaan ole vielä ratkaistu. Vuoden aikana kriisimaita autettiin useilla tukiratkaisuilla ja talouden rakenteita säänteleviä instituutioita pyrittiin uudistamaan.

Tilanne rahoitusmarkkinoilla rauhoittui Euroopan keskuspankin ja muiden keskuspankkien mittavien rahapoliittisten toimenpiteiden ansiosta. Sijoitusmarkkinoilla vuosi oli kohtuullisen hyvä epävarmuudesta huolimatta. Keskuspankkien toimilla on ostettu aikaa rakenteellisille toimille jäsenmaissa. Rahoitusmarkkinat saattavat edelleen reagoida voimakkaasti myös yksittäisten taloudellisten riskien toteutuessa. Pankkisektorin rakenteellisten ongelmien torjumiseksi ja ratkaisemiseksi Euroopassa sovittiin toimista, joiden on määrä johtaa pankkiunioniin.

Maailmantalouden kasvun hidastumisesta kärsivät myös vientiriippuvaiset kehittyvät taloudet. Ne ovat maailmantalouden tärkein kasvumoottori. Kiinassa odotetaan vuoden lopussa vaihtuneen johdon ryhtyvän uusiin toimiin maan talouden elvyttämiseksi. Yhdysvalloissa käytyjen presidentinvaalien jälkeen päästiin pieni askel eteenpäin julkisen talouden ongelmista sopimisessa, vaikka varsinaiseen ratkaisuun ei päästykään. Talouden elpyminen jatkui hieman vaivalloisesti Yhdysvalloissa, ja tulevista näkymistä kertovat indikaattorit eivät vuoden aikana löytäneet yhteistä suuntaa.

Ongelmamaiden luotonsaanti helpottui loppuvuotta kohti. Saksassa teollisuuden odotukset kirkastuivat vuoden lopussa jonkin verran. Sijoittajien rahavirrat kulkevat kuitenkin edelleen turvasatamiin. Elvytysvara on useimmissa maissa käytetty ja julkisia talouksia joudutaan kiristämään myös euroalueen vahvoissa maissa. Vuoden loppua kohti alkoi näyttää selvältä, että euroalueen kriisimaissa joudutaan uusiin velkajärjestelyihin. Uudet velkajärjestelyt hermostuttavat markkinoita etenkin, jos myös suurempien velkamaiden luottoja jouduttaisiin järjestelemään uudelleen.

Varma painottaa vahvaa vakavaraisuutta

Sijoitusmarkkinoilla vuosi oli kohtuullisen hyvä epävarmuudesta huolimatta, sillä kriisin syveneminen saatiin hallintaan. Epävarmuuden odotetaan jatkuvan. Varman päähuomio oli sijoitustoiminnan onnistumisessa vaativassa markkinatilanteessa. Varma painottaa vahvaa vakavaraisuutta ja sijoitustoiminnan riskien aktiivista hallintaa sekä yhtiön toiminnan jatkuvaa tehostamista.

Suomessa rahoitusjärjestelmä on edelleen vahvalla pohjalla. Sääntelyn kiristyminen aiheuttaa kannattavuuteen liittyviä haasteita pankkisektorilla, mikä saattaa kiristää luotonantoa ja kasvattaa sen hintaa.

Suomen talous vaatii rakenteellisia toimia

Suomen talouden kasvu pysähtyi vuoden 2012 aikana. Maailmantalouden kasvun hidastuminen heijastui voimakkaasti vientikysyntään. Kuluttajien luottamus heikkeni, mutta kotimainen kysyntä pysyi kohtuullisena. Työttömyys ei pahentunut aivan samassa suhteessa kuin kasvu heikkeni, mikä johtuu väestön ikärakenteen muutoksesta ja siitä, että potentiaalisen työvoiman kasvu hidastui.

 

Suomen talouden mahdollisuudet ja uhat liittyvät siihen, että taloutemme on riippuvainen viennistä. Viennin vahva kilpailukyky on ratkaisevaa pienen ja avoimen kansantalouden kasvulle ja mahdollisuudelle rahoittaa koko kansakunnan hyvinvointia. Elinkeinorakenteen muuttuessa Suomi tarvitsee uusia kilpailuetuja. Kasvun dynamiikan vahvistaminen vaatii nyt erityistä huomiota, sillä Suomen viennin kilpailukyky on heikentynyt.

Suomen talouden rakenteellisena haasteena on väestön ikääntymisestä johtuva voimakas julkisten menojen kasvu ja työvoiman tarjonnan heikkeneminen sekä erityisesti teollisen toiminnan hiipuminen maassamme. Vallitseva talouskriisi nopeuttaa talouden rakennemuutosta vaikeasti hallittavalla tavalla. Kasvun mahdollisuuksia heikentävät vientikysynnän kasvun hidastuminen ja investointien hiipuminen samaan aikaan, kun työvoiman tarjonta heikkenee.

Tuottavuuden lisääminen palveluvaltaistuvassa taloudessa, erityisesti julkisten palveluiden tuottamisessa, on merkittävästi vaikeampaa kuin teollisessa toiminnassa. Kun elinkeinorakenne muuttuu ja uusien korkean tuottavuuden toimialojen kehittyminen on hidasta, ollaan tilanteessa, jossa hyvinvointivaltion etujen ja palveluiden rahoittaminen on entistä vaativampaa.

Eurokriisin hoidon ohella tulee panostaa kotimaiseen kasvupolitiikkaan. Talouden pitkän aikavälin tasapainotus vaatii rakenteellisia muutoksia. Väestön ikärakenteen muutos voimistuu ja huoltosuhde heikkenee. Julkisen talouden kestävyysvajeen paikkaamisessa työeläkejärjestelmän merkitys on suuri, sillä työeläkevarat lasketaan osaksi kansantalouden tilinpitoa, ja eläkkeitä koskevat säädökset heijastuvat työvoiman tarjontaan.

Eläketurvan rahoitus kestää seuraaville sukupolville

Suomen yksityisen sektorin työeläkejärjestelmä on kestävällä pohjalla. Eläkejärjestelmien kestävyyttä voidaan arvioida monella mittarilla. Keskeisimmin kyse on sosiaalisesta ja taloudellisesta kestävyydestä eli siitä, miten hyvin eläke täyttää tehtävänsä elintason turvaajana ja miten vahvalla pohjalla annettujen eläkelupausten rahoitus on. Kolmas ulottuvuus on eläkejärjestelmän hallinnollinen tehokkuus. Vahva työeläkejärjestelmä luo vakautta talouteen ja yhteiskuntaan.

Vastuu eläkkeistä on pitkäaikainen. Kestävän eläkejärjestelmän perustana ovat pidemmät työurat, yleinen luottamus eläkejärjestelmään, sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus sekä nykyistä parempi työelämässä jaksaminen. Pidemmät työurat ja eläkkeiden rahastointi auttavat taloutta kestämään ikärakenteen muutoksen.

Talouden epävarmuus jatkuu

Eurokriisi elää suvantovaihetta, ja varsinaiset rakenteelliset ongelmat odottavat ratkaisemista. Ennakoimme epävarmuuden jatkuvan finanssimarkkinoilla myös vuonna 2013.

Suomen talouden näkymät ovat edelleen vaisut ja talouden ongelmat näkyvät myös Varman asiakasyrityksissä. Työurien pidentämistavoitteet ja yritysten taloudelliset reunaehdot eivät aina kohtaa. Väestön ikääntyessä työvoiman tarjonta samalla heikkenee. Sijoitustuottojen ohella työllisyys ja työvoiman tarjonta ovat eläkkeiden rahoituksen kannalta ratkaisevia.

Varma on vahva osaaja työeläkeasioiden hoitajana ja haluttu asiantuntija yritysten työkykyjohtamisen kumppanina. Vaikeina aikoina kyky ymmärtää asiakkaan tarpeita korostuu. Varman tehokkaat eläkevakuuttamisen palvelut ovat taloudellisesti vaikuttavia.