Varma - Vuosikertomus 2012

Toimitusjohtajan katsaus

Matti_Vuoria_pdf.jpg

Varman keskeisimpänä tavoitteena vuonna 2012 oli yhtiön vakavaraisuuden säilyttäminen haastavissa markkinaoloissa. Tässä tavoitteessa onnistuimme, ja vakavaraisuutemme vahvistui selvästi.

Sijoitustoiminnassa huolellinen riskienhallinta sekä sijoitusten laaja hajauttaminen ja turvaavuus korostuivat. Varman sijoitukset tuottivat hyvin, ja saavutimme kaikissa sijoituslajeissa positiivisen tuoton.

Toiminnallisesti yhtiön vakuutuspalveluiden ja eläkkeiden hoito kehittyivät myönteisesti. Varman vakuutusmaksutulo nousi, ja yrittäjäeläkkeiden osuus vakuutusmaksutulosta on kasvanut.

Vakuutettujen ja eläkkeensaajien määrät kasvoivat toimintavuoden aikana. Historiallisesti olemme väestön ikääntymisen ja suurten ikäluokkien vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta tilanteessa, jossa Varmankin asiakaskunnassa maksettavat eläkkeet ja työeläkemaksuina saadut tulot vastaavat suuruudeltaan toisiaan. Tämän vuoksi sijoitustoiminnan kehittämiseen onkin kiinnitettävä erityistä huomiota.

Suomen talous on muuta Euroopan unionia riippuvaisempi Euroopan ulkopuolisesta kysynnästä. Näin ollen vientiteollisuutemme joutuu sopeutumaan paitsi Euroopan haastavaan tilanteeseen, myös kasvaviin haasteisiin Euroopan ulkopuolella.

Varma voi tukea suomalaisia yrityksiä hoitamalla omaa perustehtäväänsä – eläketurvan hoitoa ja eläkejärjestelmän täytäntöönpanoa – mahdollisimman tehokkaasti. Varma voi tukea asiakasyrityksiään ja niiden henkilöstöä menestymään työkykyjohtamisen ja kuntoutuksen edistämiseksi tehtävässä työssä sekä pidempien työurien edellytysten vahvistamisessa. Tavoitteenamme on, että asiakkaillamme on alan alhaisimmat työeläkekustannukset.

Esitän parhaan kiitokseni yhtiön asiakkaille, vakuutuksenottajille ja vakuutetuille sekä Varman henkilökunnalle hyvästä työstä vuoden 2012 aikana.

nimmari_2.jpg

Matti Vuoria
Toimitusjohtaja