Varma - Vuosikertomus 2012

Vakavaraisuus vahvistui selvästi

Varman vakavaraisuus kehittyi vuoden aikana selvästi, ja se on vahvalla tasolla. Vuoden 2013 alussa voimaan astunut lakimuutos ei muuttanut vakavaraisuusasemaamme olennaisesti.

Hyvät sijoitusvuodet kerryttävät vahvaa toimintapääomaa, joka suojaa pääomamarkkinoiden heilahteluilta. Vuoden 2012 aikana Varman vakavaraisuus ja sijoitustuotot kehittyivät vakaasti maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta. Varman vakavaraisuutta kuvaava toimintapääoma oli vuoden 2012 lopussa 7 716 (6 520) miljoonaa euroa eli 28,0 (24,8) prosenttia vastuuvelasta.

Varma2012_graafit_FIN_11.jpg

Sijoitussalkun monipuolinen hajauttaminen ja huolellinen riskienhallinta suojelivat vakavaraisuutta markkinoiden ailahteluilta. Vakavaraisuus vahvistui pääasiassa sijoitusmarkkinoiden tasaisen kehityksen myötä.

Vakavaraisuutta kuvaava toimintapääoma toimii sijoitustoiminnan riskipuskurina etenkin epävarmassa taloustilanteessa. Hyvät sijoitustuotot edellyttävät aina riskinottoa, ja mitä parempaa tuottoa työeläkesijoituksille saadaan, sitä vähemmän eläkemaksua joudutaan nostamaan tulevaisuudessa. Pitkällä aikavälillä yksi prosenttiyksikkö enemmän sijoitustuottoa alentaa työeläkemaksun tasoa noin kaksi prosenttiyksikköä.

Vahva vakavaraisuus suojaa markkinaheilahteluilta

Hyvinä sijoitusvuosina tuotot kartuttavat toimintapääomaa, kun taas taloudellisesti huonoina aikoina toimintapääoma heikkenee. Vahva vakavaraisuus antaa mahdollisuuden tavoitella parempaa tuottoa riskipitoisempien ja tuotto-odotuksiltaan parempien sijoitusten avulla. Mitä riskipitoisempia sijoitukset ovat, sitä suurempaa toimintapääomaa vaaditaan.

Varma2012_graafit_FIN_10.jpg

Toimintapääomalle laissa määritellyt vaatimukset on mitoitettu siten, että toimintapääoma riittää myös taloudellisesti huonoina aikoina. Keskeisin vaatimuksista on vakavaraisuusraja, joka määräytyy sijoitusten riskipitoisuuksien mukaan. Vuoden 2012 lopussa Varman vakavaraisuusraja oli 11,8 (9,9) prosenttia vastuuvelasta ja toimintapääoman suhde vakavaraisuusrajaan oli 2,4 (2,5).

Vakavaraisuus vaikuttaa myös asiakashyvitysten suuruuteen: parempi vakavaraisuus näkyy asiakkaille pienempinä vakuutusmaksuina. Varma onkin maksanut alansa kilpailukykyisimpiä asiakashyvityksiä vahvan toimintapääomansa ansiosta jo usean vuoden ajan.

Lakimuutos tehostaa sijoitus- ja vakuutusriskien hallintaa

Finanssikriisin puhjettua syksyllä 2008 eduskunta muutti vakavaraisuussäännöksiä, jotta työeläkeyhtiöt eivät joutuneet jäykkien säännösten vuoksi myymään osakeomistuksiaan suomalaisissa pörssiyhtiöissä epäedullisessa markkinatilanteessa.

Muutoksen seurauksena toimintapääomat kasvoivat ja vakavaraisuusvaatimukset alenivat. Lakia jatkettiin vuoden 2012 loppuun, mikä on turvannut työeläkeyhtiöiden toimintaa sijoitusmarkkinoiden heilahteluissa finanssikriisin jälkeenkin.

Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuusmekanismia koskeva lainsäädäntö uudistui vuoden 2013 alusta alkaen, ja sen on tarkoitus muun muassa tehostaa riskipuskurien käyttöä. Uuden lain myötä vakavaraisuuspääomaksi yhdistetään nykyinen toimintapääoma ja tasoitusmäärä. Samalla vakavaraisuusrajan laskentaa muutetaan niin, että se huomioi sijoitusriskien lisäksi vakuutusriskin. Koska työeläkevakuutusyhtiöissä vakuutus- ja sijoitusriskejä on aikaisemmin tarkasteltu toisistaan riippumattomina, on niihin myös tähän saakka varauduttu erillisillä vähimmäisvaatimuksilla. Uusien sääntöjen myötä ne muodostavat yhdessä tehokkaamman riskipuskurin.

Uusi lainsäädäntö ei muuta Varman vakavaraisuusasemaa olennaisesti.

Varma2012_graafit_FIN_23.jpg

Sosiaali- ja terveysministeriön keväällä 2011 asettamat työryhmät jatkavat työskentelyään tavoitteenaan kate- ja vakavaraisuussäännöstön kokonaisuudistus. Käytännössä uudistus voi tulla voimaan aikaisintaan vuoden 2016 alussa.