Varma - Vuosikertomus 2012

Varman perustehtävä

Varman perustehtävä on eläkkeiden turvaaminen. Toimintamme perustuu Suomessa tehtävään työhön ja työeläkejärjestelmän kestävyyden turvaamiseen. Huolehdimme yksityisten yritysten työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta. Eläkemaksuina kerätyt varat sijoitamme tuottavasti ja turvaavasti nykyisiä ja tulevia eläkkeitä varten. Varma on haluttu ja asiantunteva työkykyjohtamisen kumppani. Tavoitteemme on, että asiakasyritystemme työntekijät jaksavat työssään paremmin ja pidempään.

perustehtava_small.jpg

 

Työeläkemaksuilla maksetaan eläkkeet ja osa rahastoidaan tulevia eläkkeitä varten

Suomalainen etuusperusteinen työeläkejärjestelmä on osittain rahastoitu. Työnantajilta ja työntekijöiltä kerätyistä työeläkevakuutusmaksuista valtaosa kuluu samana vuonna maksettaviin eläkkeisiin. Osa maksuista rahastoidaan tulevien eläkkeiden maksua varten. Noin neljännes maksussa olevista eläkkeistä rahoitetaan aiemmin kerätyillä eläkevaroilla ja niille saaduilla tuotoilla. Pieni osa maksuista kuluu työeläkejärjestelmän eli työeläkeyhtiöiden ja Eläketurvakeskuksen toimintakuluihin sekä lakisääteisiin maksuihin.

Työeläkevarat on lain mukaan sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Osa sijoitustuotoista ohjataan vahvistamaan eläkevastuita ja osalla ylläpidetään työeläkevakuutusyhtiön vakavaraisuutta eli toimintapääomaa. Työeläkeyhtiön vakavaraisuustilanteen ja toiminnan tehokkuuden perusteella yhtiö voi jakaa asiakashyvityksiä.

Yrittäjien eläketurvan osalta YEL-maksu kuluu kokonaisuudessaan saman vuoden eläkkeisiin, eli varoja ei rahastoida.

rahavirrat_2.jpg