Varma - Vuosikertomus 2012

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisperiaatteet

Päätöksentekojärjestys

Varman hallitus päättää vuosittain tulospalkkioperusteisen palkitsemisen periaatteet, enimmäismäärät ja tulospalkitsemiseen osalliset henkilöpiirit. Hallitus päättää myös toimitusjohtajan ja "yhden yli" -periaatteen mukaisesti toimitusjohtajan esityksen perusteella johtoryhmään kuuluvien johtajien palkitsemisesta.

Nimitys- ja palkkiovaliokunnan kokoonpano ja valtuudet

Hallitukselle kuuluvat palkitsemisasiat valmistelee hallituksen asettama nimitys- ja palkkiovaliokunta. Valiokuntaan kuuluivat vuonna 2012 hallituksen puheenjohtaja Sakari Tamminen sekä varapuheenjohtajat Ole Johansson ja Mikko Mäenpää. Päätökset palkitsemisesta tekee hallitus.

Tulosperusteisten palkitsemisjärjestelmien sisältö

Varmassa on käytössä kolme tulosperusteista palkitsemisjärjestelmää (ks. tarkemmin alla):

  • pitkäkestoinen kannustinjärjestelmä,
  • sijoitustoiminnon erillisjärjestelmä ja
  • vuosibonusjärjestelmä.

Tulosperusteisessa palkitsemisessa keskeisinä periaatteina ovat:

  • Järjestelmät tukevat Varman pitkän aikavälin tavoitteita, joihin kuuluvat muun muassa vakavaraisuus, sijoitusten tuotto ja kustannustehokkuus.
  • Palkitsemisen tulee olla suunniteltu epätervettä riskinottoa estävällä tavalla; siten järjestelmissä on muun muassa ennalta määrätyt palkkiomaksimit, jotka rajoittavat palkkion enimmäismäärän, ja force majeure -ehto, joka antaa hallitukselle oikeuden järjestelmien keskeyttämiseen kesken kauden, jos yhtiön taloudellinen asema on vaarantunut (lähemmin alempana kohdassa Tuloksen mittaamisen ja riskipainotuksen perusteet).
  • Järjestelmiin perustuvien tulospalkkioiden maksamisesta päättää hallitus, ja päätös tehdään vuosittain kannustinkauden päätyttyä.
  • Tulospalkitsemisen osuuden kokonaispalkitsemisesta tulee kasvaa silloin, kun varmalaisen vastuu ja kyky vaikuttaa muiden varmalaisten työn tuloksiin ja yhtiön menestymiseen kasvavat.
  • Palkitsemisesta päätettäessä otetaan huomioon myös se, onko asianomainen varmalainen noudattanut toimintaa koskevia normeja. Tulospalkkiota ei makseta ja se peritään takaisin perusteettomana etuna, jos ilmenee, että asianomainen on menetellyt vastoin Varman sisäisiä ohjeita tai eettisiä periaatteita, lainsäädäntöä tai viranomaisten antamia määräyksiä taikka ohjeita.
  • Palkkioista päätettäessä on aina noudatettava "yhden yli" -periaatetta.

Pitkäkestoinen kannustinjärjestelmä

Pitkäkestoisen kannustinjärjestelmän tarkoituksena on sitouttaa avainhenkilöt Varmaan ja sen tavoitteisiin, ja siksi tulospalkkiot määräytyvät yhteisten yhtiötasoisten ansaintakriteerien perusteella. Ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää lineaarisesti sen, kuinka suuri osa kannustimen maksimimäärästä jaetaan.

Varman pitkäkestoinen kannustinjärjestelmä perustuu kolmen kalenterivuoden mittaisiin kannustinkausiin. Hallitus määrittää kunkin kannustinkauden alussa järjestelmän piiriin kuuluvat henkilöt ja heidän maksimipalkkionsa sekä palkkiokriteerit ja niiden mittarit.

Ensimmäinen kannustinkausi kattaa vuodet 2010–2012 (37 varmalaista), toinen kannustinkausi vuodet 2011–2013 (37 varmalaista) ja kolmas vuodet 2012–2014 (enintään 40 varmalaista). Pitkäkestoisen kannustinjärjestelmän palkkiomaksimit vastaavat asianomaisen varmalaisen 2, 3 tai 4 kuukauden palkkaa. Ansaintakriteerit kannustinkausilla 2010–2012, 2011–2013 ja 2012–2014 perustuvat vakavaraisuuteen, asiakastulokseen ja kulukontrolliin.

Sijoitustoiminnon avainhenkilöt eivät osallistu pitkäkestoiseen kannustinjärjestelmään.

Sijoitustoiminnon erillisjärjestelmä

Hallituksen vahvistamalla sijoitustoiminnon erillisjärjestelmällä tavoitellaan lisäarvoa, jota kertyy, jos Varman sijoitusten tuotto ja vakavaraisuus kehittyvät pidemmällä aikavälillä kilpailijoista koostuvaa vertailuryhmää paremmin. Vuoden 2012 erillisjärjestelmään kuuluu sijoitusjohtajan lisäksi enintään 54 sijoitustoiminnon avainhenkilöä.

Henkilökohtaiset palkkiomaksimit pohjautuvat edeltävän kalenterivuoden viimeisen kuukauden palkkaan ja ovat vuoden 2012 järjestelmässä enintään 3–14 kuukauden palkan suuruiset.

Palkkiosta maksetaan enintään 6 kuukauden kuukausipalkkaa vastaava osuus yhden kuukauden kuluttua siitä, kun hallitus on vahvistanut palkkion, ja 6 kuukautta ylittävä osuus kolmen vuoden kuluttua.

Vuosibonusjärjestelmä

Kaikki varmalaiset kuuluvat vuosibonusjärjestelmään lukuun ottamatta sijoitustoiminnon erillisjärjestelmän (ks. yllä) piirissä olevia henkilöitä. Vuosibonuksena maksettava määrä määräytyy kehityskeskustelussa sovittujen henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisen ja yhtiötuloksen perusteella; yhtiötuloksen osuus on sitä suurempi, mitä merkittävämmät ovat asianomaisen varmalaisen mahdollisuudet vaikuttaa yhtiötulokseen. Vuonna 2012 yhtiöbonuksen ansaintakriteerit perustuvat asiakastulokseen, sijoitustulokseen ja kulukontrolliin.

Vuosibonusjärjestelmän maksimipalkkion perusta määräytyy asianomaisen henkilön aseman ja kuukausipalkan mukaan. Toimitusjohtajan ja johtoryhmäjohtajien (lukuun ottamatta sijoitustoiminnon erillisjärjestelmään kuuluvaa sijoitusjohtajaa) vuoden 2012 bonusjärjestelmän mukaiset maksimipalkkion perustat vastaavat 2,5–8 kuukauden palkkaa. Lisäksi maksimipalkkion perustaa korottaa tai laskee kunkin osalta sijoitustoiminnon suoriutumisen perusteella määräytyvä kannustinkerroin, jonka suuruus vuonna 2012 on maksimissaan 1,25 ja minimissään 0,75 (eli + 25 % / – 25 % maksimipalkkion perustasta).

Palkitsemisen yhteys tulokseen

Tulosperusteinen palkitseminen määräytyy kaikissa järjestelmissä tulosmittareihin perustuvien ansaintakriteerien toteutumisen perusteella. Ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää lineaarisesti sen, kuinka suuri osa enimmäismäärästä tulee jaettavaksi.

 

Tuloksen mittaamisen ja riskipainotuksen perusteet

Tuloksen mittaaminen perustuu kaikissa Varman kannustinjärjestelmissä objektiivisiin ansaintakriteereihin, joiden toteuma on riippumattomasti todennettavissa.

Palkkiojärjestelmiin liittyvää riskiä hallitaan etukäteen asetettujen palkkiomaksimien ohella siten, että hallitus on pidättänyt itselleen oikeuden järjestelmien keskeyttämiseen kesken kauden. Keskeyttäminen voi perustua hallituksen arvioon siitä, että Varman taloudellinen asema on vakavasti vaarantunut yhtiön sisäisestä tai ulkoisesta syystä.

Liiallista riskinottoa ehkäisee osaltaan hallituksen vahvistama sijoitusten enimmäisriskitaso.