Varma - Vuosikertomus 2012

Toimitusjohtajan ja johtoryhmäjohtajien palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan palkitseminen ja muut etuudet

Hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä päättää hänen toimisuhteensa ehdoista.

Toimitusjohtaja Matti Vuorian palkka- ja luontoisedut toimitusjohtajan tehtävästä olivat vuonna 2012 yhteensä 757 517,10 euroa, josta 219 409,20 euroa on tulospalkkiota vuodelta 2011.

Toimitusjohtajan vuosibonus määräytyy hallituksen asettamien tulostavoitteiden toteumaprosenttina. Hallituksen Vuorialle määrittelemä maksimibonus vuonna 2011 oli 9 kuukauden kuukausipalkkaa vastaava määrä. Tästä maksettiin toteumaprosentin mukainen osuus vuonna 2012.

Toimitusjohtaja kuuluu edellä Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisperiaatteet -osiossa kuvattuun pitkäkestoiseen kannustinjärjestelmään, jonka palkkiomaksimi vastaa hänen 4 kuukauden kuukausipalkkaansa sekä kannustinkaudella 2010–2012 että kaudella 2011–2013. Vuosibonusjärjestelmässä toimitusjohtajan palkkiomaksimi vuodelta 2012 on enintään 10 kuukauden kuukausipalkan suuruinen sijoitustoiminnon tulokseen perustuva kannustinkerroin huomioon ottaen. Mahdollinen vuosibonus vuodelta 2012 tullaan maksamaan vuonna 2013 ja pitkäkestoisen kannustinjärjestelmän mahdolliset palkkiot vuosina 2013 ja 2014.

On sovittu, että toimitusjohtaja Vuoria jatkaa tehtävässään vuoden 2013 loppuun asti ja jää vanhuuseläkkeelle täyttäessään 63 vuotta maaliskuussa 2014. Toimitusjohtajalle otetun lisäeläkevakuutuksen mukainen eläke-etuus on 60 prosenttia lisäeläkkeen eläkepalkasta, jonka perustana on kaksi keskimmäistä neljän viimeisen vuoden ansioista. Lisäeläkevakuutus ei kerrytä lisäeläkettä toimitusjohtajan täytettyä 60 vuotta.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, minkä lisäksi hän on oikeutettu kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen.

Johtoryhmään kuuluvien johtajien palkitseminen ja muut etuudet

Hallitus päättää Varman johtoryhmään kuuluvien johtajien palkitsemisesta ja toimisuhteen muista ehdoista.

Johtoryhmäjohtajat kuuluvat Varman tulospalkkiojärjestelmien piiriin Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisperiaatteet -osiossa kuvatulla tavalla.

Johtoryhmäjohtajien, pois lukien toimitusjohtaja, palkat ja luontoisedut vuonna 2012 olivat 2 120 005,35 euroa ja tulospalkkio-osuudet 193 820,30 euroa (vuodelta 2011) eli yhteensä 2 313 825,65 euroa.

Toimitusjohtajan sijaisena toimineen varatoimitusjohtaja Hannu Tarvosen palkka- ja luontoisedut vuonna 2012 olivat 298 702,03 euroa, joka sisältää 34 279,20 euron määräisen tulospalkkio-osuuden vuodelta 2011.

 

Varatoimitusjohtaja Tarvosen eläkeikä on 60 vuotta ja eläkkeen määrä on 66 prosenttia laskennallisesta eläkepalkasta. Muilla johtoryhmäjohtajilla eläkeikä on 60, 62 tai 63 vuotta ja eläkkeen määrä 60 prosenttia. Tarvonen jäi vanhuuseläkkeelle 31.12.2012. Eläkeiän alennus on toteutettu henkivakuutusyhtiöstä otetulla lisäeläkevakuutuksella.

Toimitusjohtajan sijaisen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, minkä lisäksi hän on oikeutettu kolmen kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen.