Varma - Vuosikertomus 2012

Muut riskit

Lähivuosien taloudellista kehitystä leimaavat vallitseva eurokriisi, julkisten talouksien velkaantuminen ja maailman talouden kokonaiskysynnän kasvun hidastuminen. Suomen talouden rakenteellisena haasteena on väestön ikääntymisestä johtuva voimakas julkisten menojen kasvu, työvoiman tarjonnan heikkeneminen sekä erityisesti teollisen toiminnan hiipuminen maassamme.

Kotimaisten rakenteellisten haasteiden tiivistyminen vallitsevassa taloustilanteessa lisää työeläkejärjestelmän rahoitustasapainon heikkenemisen riskiä pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä, erityisesti jos vuoden 2017 eläkeuudistuksella ei saavuteta taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävälle eläkejärjestelmälle asetettuja tavoitteita. Meneillään oleva talouskriisi kasvattaa myös kustannuksia lisäävän sääntelyn riskiä työeläkealalla.

Riskien hallitsemiseksi Varma toimii hyvässä yhteistyössä sidosryhmiensä ja alan muiden toimijoiden kanssa ja kehittää prosessejaan siten, että sillä on valmiudet reagoida ajoissa mahdollisiin työeläkejärjestelmää koskeviin muutoksiin toiminnassaan.