Varma - Vuosikertomus 2012

Vakuutusriskit

Eläkevakuutustoiminnan riskejä ovat

  • palvelutuotantoa ylläpitävän monimutkaisen tietojärjestelmäkokonaisuuden hallinta,
  • toimialan keskitettyjen rekisterien ja ulkoistusten toimivuus sekä
  • mahdolliset virheet eläkekäsittelyssä, eläkkeiden maksatuksessa, vakuutusmaksujen laskennassa tai perinnässä.

Verkkopalvelujen lisääntyessä sekä yhtiön sisäisen että yhteiskunnan infrastruktuurin toimintahäiriöt vaikeuttavat palvelutuotantoa.

Työeläkejärjestelmä on TyEL:n osalta osittain rahastoiva. Vuosittain maksettavista eläkkeistä on ennalta rahastoitua osaa keskimäärin noin viidennes ja loppuosa tasausosaa, joka kustannetaan vuosittain kerättävällä vakuutusmaksulla. Eläkkeen rahastoidut osat ovat yksittäisten eläkelaitosten vastuulla ja tasausosat eläkelaitosten yhteisellä vastuulla.

Eläkelaitosten yhteisellä vastuulla olevan vakuutusliikkeen puskurina toimii vastuuvelkaan sisältyvä tasausvastuu. Työeläkejärjestelmän tasolla tasausvastuun arvioidaan vastaavan suuruudeltaan lähes vuoden tasauseläkemenoa. Tasausjärjestelmä eliminoi ne vaikutukset, jotka aiheutuvat eri eläkelaitosten aktiivikannan erilaisesta kehityksestä. Näin eläkkeiden tasausosien kustantamisesta ei aiheudu riskejä yksittäiselle eläkelaitokselle.

YEL:n mukaiset peruseläkkeet rahoitetaan kokonaan jakojärjestelmän mukaisesti vuosittain kerätyillä vakuutusmaksuilla ja valtion osuudella, eikä niistä aiheudu riskiä yksittäiselle eläkelaitokselle.

Työeläketurvan taso on etuusperusteinen, eikä se siten perustu suoraan rahastoitujen eläkevarojen tuottoon. Työeläke-etuudet on turvattu vakuutetuille ja eläkkeensaajille kaikkia työeläkelaitoksia koskevalla lakisääteisellä konkurssiyhteisvastuulla. Eläketurvan kustannuksista vastaavat työnantajat ja työntekijät yhteisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain työeläkeyhtiöille yhteiset vakuutusmaksun ja vastuuvelan laskentaa koskevat laskuperusteet. Laskuperusteisiin sisältyvät muun muassa vastuuvelan laskennassa käytettävät vakuutusmatemaattiset olettamukset kuten kuolevuus ja työkyvyttömyyden alkaminen. TyEL:n mukaan laskuperusteet on mitoitettava turvaavasti, ja vastuuvelan perusteiden osoittautuessa kaikilla työeläkelaitoksilla riittämättömäksi voidaan vastuuvelan täydentämiseen käyttää tasausjärjestelmää.

Varman vakuutusliikkeen riskit liittyvät kerättyjen vakuutusmaksujen ja niistä kertyneen vastuuvelan riittävyyteen suhteessa yhtiön vastuulla oleviin eläkkeisiin. Koska yhteisiä laskuperusteita voidaan muuttaa vuosittain ja tasausjärjestelmä toimii puskurina kaikkia työeläkelaitoksia koskevien vakuutusriskien suhteen, jää yksittäisen eläkelaitoksen riskiksi näiltä osin poikkeaminen eläkejärjestelmän keskiarvosta.

Vakuutusliikkeen vuotuisen tuloksen heilahteluun varaudutaan tasoitusmäärällä, jolla on riskiteoreettisesti määrätty ala- ja yläraja. Varman TyEL:n mukainen tasoitusmäärä oli vuoden 2011 lopussa noin 1071 miljoonaa euroa, joka oli noin 6,1 prosenttia vakuutetusta palkkasummasta. TyEL:n vakuutusmaksussa vastaavien riskikomponenttien osuus oli vuonna 2012 noin 4,0 prosenttia palkkasummasta.

Vakuutusliikkeen osalta suurin vaihtelu liittyy työkyvyttömyyseläkkeisiin. Työkyvyttömyys- ja työttömyysliikkeen osalta Varman tasoitusmäärä vastaa suuruudeltaan yli kolmen vuoden rahastoitua eläkemenoa.

Vastuuvelka lasketaan henkilö- ja vakuutustasolla tilivuoden jälkeisenä keväänä vuosilaskennassa työnantajien toimitettua tarvittavat ansiotiedot. Eläketurvakeskus tekee tasausjärjestelmän vuotuisen selvittelyn vasta tilivuoden jälkeisenä syksynä, jolloin loputkin vastuuvelan osat voidaan laskea. Tilinpäätöksessä vastuuvelka lasketaan arviokaavoin.

Varman vuosilaskennan mukainen vastuuvelan rakenne oli 31.12.2011 seuraava:

milj. €%
TyEL-perusvakuutus
Vakuutusmaksuvastuu
Vastaisten vanhuuseläkkeiden vastuu14 11048,6
Vastaisten työkyvyttömyyseläkkeiden vastuu4061,4
Osittamaton lisävakuutusvastuu1 5565,4
Ositettu lisävakuutusvastuu740,3
Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu-181-0,6
Vakuutusmaksuvastuu yhteensä15 96455,0
Korvausvastuu
Alkaneiden vanhuuseläkkeiden vastuu6 88923,7
Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden vastuu1 5825,5
Alkaneiden työttömyyseläkkeiden vastuu150,1
Tasausvastuu2 90310,0
Tasoitusvastuu1 0713,7
Korvausvastuu yhteensä12 45942,9
TyEL-perusvakuutus yhteensä28 42498,0
TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus yhteensä5722,0
YEL-perusvakuutus yhteensä180,1
YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus yhteensä30,0
Vastuuvelka yhteensä29 017100,0
%
palkka-
milj. €summasta
TyEL-tasoitusvastuu 31.12.2011
Vanhuuseläkeosa370,2
Työkyvyttömyyseläkeosa8064,6
Työttömyyseläkeosa480,3
Maksutappio-osa1801,0
Yhteensä1 0716,1
Tasoitusvastuun alaraja262
Tasoitusvastuun yläraja1 321

Varmassa vakuutettujen työntekijöiden ikärakenne tai työnantajien koko- tai toimialarakenne eivät poikkea merkittävästi työeläkelaitosten keskimääräisestä ja yhtiön tasoitusmäärä on jonkin verran keskimääräistä suurempi. Varmalla ei siten ole poikkeavaan vakuutuskantaan liittyvää riskiä.

 

Vakuutusliikkeen riskienhallinnassa käytetään vakuutusteknisiä analyysejä. Vakuutusriskejä analysoidaan muun muassa riskiperusteanalyysillä (kuolevuus, työkyvyttömyysintensiteetti), tilinpäätös- ja liiketulosanalyyseilla (vakuutustekniikka, vastuunjako) sekä muun muassa maksutappioita ja työkyvyttömyyseläkemenoa tilastoitaessa. Tilinpäätöstä laadittaessa varsinkin vakuutettujen palkkasumma-arvio voi poiketa lopullisesta. Tämä heijastuu yhtiön maksutuloon ja vastuuvelan suuruuteen, mutta ei vaikuta juuri yhtiön tulokseen.

Vastuuvelan katteeseen sisältyviin riskeihin eli pääasiassa sijoitusriskeihin varauduttiin 31.12.2012 saakka toimintapääomalla, jonka määrää seurattiin suhteessa vastuuvelkaan ja sijoitusjakauman perusteella laskettuun vakavaraisuusrajaan ja muihin rajoihin. Toimintapääomalla varauduttiin siis vuosiin, joina vastuuvelan katteena oleville varoille saatava tuotto alitti vastuuvelalle hyvitettävän koron.

Sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta koskevia säännöksiä muutettiin vuoden 2008 loppupuolella määräaikaisesti. Tätä lakia jatkettiin 31.12.2012 saakka, johon asti siis tasausvastuuseen sisältyviä niin sanottuja EMU-puskureita käytettiin tilapäisesti toimintapääoman tukemiseen, ja myös toimintapääoman vähimmäismäärävaatimusta oli alennettu.

Vuoden 2013 alusta yhdistettiin vakavaraisuuspääomaksi aiempi toimintapääoma ja tasoitusmäärä. Tällä uudella puskurilla kannetaan siis sekä sijoituksiin että vakuutuksiin liittyvää riskiä. Samalla vakavaraisuusrajan laskentaa tarkennettiin ja jatkossa sen laskennassa huomioidaan myös vakuutusriski. Varman osalta vakavaraisuuspääoma oli vuoden vaihteessa suuruusluokaltaan samaa tasoa kuin määräaikaislain mukainen toimintapääoma. Muutokset nostivat vakavaraisuusrajaa noin 0,7 %-yksikköä.

Osa vastuuvelalle hyvitettävästä korosta määräytyy eläkelaitosten toteutuneiden osaketuottojen perusteella jälkikäteen. Tähän osuuteen, joka on 10 prosenttia vastuuvelasta, liittyvää riskiä kannetaan työeläkejärjestelmätasolla osaketuottosidonnaisella lisävakuutusvastuulla, jonka koko voi vaihdella välillä -10 prosenttia - +5 prosenttia vastuuvelasta. Yksittäinen eläkelaitos kantaa riskin toimintapääomallaan siltä osin kuin sen osaketuotot eroavat keskimääräisestä. Tätä keskimääräistä osaketuottoa laskettaessa rajoitetaan suurimpien eläkelaitosten paino-osuus 15 prosenttiin.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu sijoituksien ja eräiden muiden erien jakautuminen vakavaraisuusryhmiin vuoden lopussa.

milj. €%-osuus
Rahamarkkinavälineet1 7475,0
JVK ja velkasitoumukset12 87736,5
Kiinteistöt5 81716,5
Osakkeet12 86736,5
Erinäiset sijoitukset1 9405,5
35 249100,0