Varma - Vuosikertomus 2012

Hallituksen valiokunnat

Varman hallitus on yhtiöjärjestyksen mukaisesti valinnut keskuudestaan nimitys- ja palkkiovaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan. Lisäksi hallituksen puheenjohtajisto ja toimitusjohtaja kokoontuvat tarvittaessa valmistelemaan hallituksessa käsiteltäviä asioita; puheenjohtajiston muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan keskeisiä tehtäviä ovat Varman sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan sekä taloudellisen ja muun raportoinnin valvonta sekä tilintarkastajien ja sisäisen tarkastuksen työn etenemisen ja havaintojen seuranta. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Valiokunta raportoi toimistaan ja havainnoistaan hallitukselle.

Vuonna 2012 tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Sakari Tamminen (puheenjohtaja) sekä Mikko Mäenpää, Karsten Slotte ja Kai Telanne.

Vuonna 2012 tarkastusvaliokunta kokoontui kaksi kertaa. Jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 100 prosenttia.

Valiokuntajäsenistä Sakari Tamminen, Karsten Slotte ja Kai Telanne kuuluvat Varman asiakasyritysten toimivaan johtoon hallinnointikoodin (suositus nro 15) tarkoittamalla tavalla.

Nimitys- ja palkkiovaliokunta

Nimitys- ja palkkiovaliokunta valmistelee Varman palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät sekä johdon toimi- ja työsopimusten ehdot. Valiokunnan esitykset tuodaan hallituksen päätettäviksi.

Vuonna 2012 nimitys- ja palkkiovaliokuntaan kuuluivat Sakari Tamminen (puheenjohtaja) sekä Ole Johansson ja Mikko Mäenpää. Vuonna 2012 valiokunta kokoontui 7 kertaa (osallistumisaste 85,7 prosenttia).

Valiokuntajäsenistä Sakari Tamminen kuuluu Varman asiakasyrityksen toimivaan johtoon hallinnointikoodin (suositus nro 15) tarkoittamalla tavalla.