Varma - Vuosikertomus 2012

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa Varman hallintoa hallituksen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtajan tehtävänä on edistää yhtiön etua. Toimitusjohtaja johtaa yhtiötä terveiden liikeperiaatteiden sekä hyvää hallinnointia ja riskienhallintaa koskevien periaatteiden mukaisesti. Toimitusjohtaja edustaa Varmaa asiassa, joka lain mukaan kuuluu hänen tehtäviinsä.

Varman toimitusjohtaja on Matti Vuoria, s. 1951 (varatuomari, humanististen tieteiden kandidaatti; Varman toimitusjohtaja vuodesta 2004; Sampo Oyj:n ja Wärtsilä Oyj Abp:n hallitusten varapuheenjohtaja, Työeläkevakuuttajat TELA ry:n 1. varapuheenjohtaja, Stora Enso Oyj:n ja Finanssialan Keskusliiton hallitusten jäsen sekä Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja).

Toimitusjohtajan sijaisena toimi 31.12.2012 asti Varman asiakasyhteyksistä 31.8.2012 saakka vastannut johtaja Hannu Tarvonen.

Toimitusjohtajaa tukee Varman johtoryhmä, johon kuuluu toimitusjohtajan lisäksi yhdeksän johdon ja kaksi henkilöstön edustajaa. Johtoryhmän tehtävä on ohjata ja kehittää Varman toimintaa siten, että yhtiön hallituksen hyväksymät strategiset tavoitteet saavutetaan.

Sijoitustoimikunta käsittelee keskeiset, toimitusjohtajan päätettäväksi tulevat sijoitusasiat. Toimikuntaan kuuluvat toimitusjohtaja ja sijoitustoiminnasta vastaavat johtajat. Toimikunta valmistelee sijoitusesitykset hallitukselle ja tekee päätökset asioissa, joissa sillä on vuosittain hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman nojalla päätösvalta ja joita ei ole delegoitu organisaatiossa alemmalle tasolle. Lisäksi toimikunta seuraa sijoitusriskejä.

Toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja hallituksen nimittämien muiden johtajien palkoista ja palkkaeduista päättää hallitus. Näitä koskevat tiedot on esitetty vuosikertomuksen Palkka- ja palkkioselvitys -osiossa.