Varma - Vuosikertomus 2012

Sanasto

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Ä
 • Å
 • Ö

A

Arvostusero
Sijoitusten käyvän arvon ja kirjanpitoarvon välinen ero, joka sisältyy työeläkeyhtiön toimintapääomaan ja jatkossa vakavaraisuuspääomaan (1.1.2013 voimaan tulleen lain mukaan). Arvostuserojen muutos on osa yhtiön sijoitustoiminnan tulosta.
Asiakashyvitys
Vakuutusmaksun alennus, jonka määrä perustuu laskuperusteiden mukaisesti työeläkevakuutusyhtiön vakavaraisuustilanteeseen ja toiminnan tehokkuuteen (katso myös ositettu lisävakuutusvastuu).
Asiakassiirto, siirtoliikenne
Vakuutuksenottaja voi siirtää työeläkevakuutuksiaan yhtiöstä toiseen. Sopimus on sanottava irti viimeistään maalis-, kesä-, syys- tai joulukuun viimeisenä päivänä, jolloin se siirtyy uuteen yhtiöön kolmen kuukauden päästä. Seuraavan kerran vakuutus voidaan siirtää vasta, kun se on ollut nykyisessä yhtiössä vähintään vuoden.

H

Hoitokustannustulo
Sisältää vakuutusmaksuun sisältyvän hoitokustannusosan sekä vakuutusmaksun työkyvyttömyyseläkeosasta eläkkeiden ratkaisukuluihin varatun osan. Hoitokustannustulolla katetaan työeläkeyhtiön kokonaisliikekulut lukuun ottamatta työkyvyn ylläpitotoiminnan ja sijoitustoiminnan hoitokuluja sekä lakisääteisiä maksuja.
Hoitokustannustulos
Hoitokustannustulos kertoo, kuinka paljon hoitokustannustulosta jäi käyttämättä yhtiön liikekuluihin. Liikekulujen suhde vakuutusmaksun hoitokustannusosaan kertoo yhtiön tehokkuudesta: mitä pienempi suhde, sitä tehokkaampaa toiminta on.

J

Johdannainen
Sijoitusinstrumentti, jonka arvo perustuu jonkin toisen kohde-etuutena olevan arvopaperin, indeksin, valuutan, hyödykkeen tai oikeuden tulevaan arvoon.

K

Katettava vastuuvelka
Vakuutustekninen vastuuvelka, johon on lisätty velat vastuunjakoon ja vakuutuksenottajille ja josta on vähennetty yrittäjien eläkevakuutuksen vakuutusmaksuvastuu.

L

Lakisääteiset maksut
Liikekuluihin sisältyvä osa, jolla katetaan Eläketurvakeskuksen, Finanssivalvonnan sekä Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kuluja.
Likviditeetti
Mm. arvopaperimarkkinoiden kyky välittää suuria kauppoja.

M

Markkinariski
Markkinariskillä tarkoitetaan sijoituskohteiden arvonheilahtelua.

O

Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu
Työeläkelaitosten yhteinen puskuri, jolla kannetaan osa osaketuottojen heilahtelusta aiheutuvasta riskistä. Lisävakuutusvastuu voi vaihdella paljonkin osakkeiden arvon muuttuessa. Pienimmillään se voi vähentää vastuuvelkaa 10 prosenttia ja suurimmillaan lisätä sitä 5 prosenttia. Jos sen suuruus ylittää 5 prosenttia vastuuvelasta, vahvistetaan ko. rajan ylittävällä osalla vanhuuseläkkeiden rahastointia.
Ositettu lisävakuutusvastuu
Vakuutusmaksuvastuun vakuutuskohtaisesti ositettu osa, johon on työeläkeyhtiön vakavaraisuusaseman perusteella siirretty osa sijoitustoiminnan tuloksesta ja hoitokustannustuloksesta käytettäväksi seuraavan vuoden asiakashyvityksiin. Asiakkaille siirto asiakashyvityksiin ositetaan kertyneiden eläkevastuiden ja vakuutusmaksujen suhteessa.
Osittamaton lisävakuutusvastuu
Vakuutusmaksuvastuun osa, joka luetaan osaksi työeläkeyhtiön toimintapääomaa eli vakavaraisuutta. Osittamattomaan lisävakuutusvastuuseen siirretään loput (ks. ositettu lisävakuutusvastuu) sijoitustoiminnan tuloksesta ja hoitokustannustuloksesta, ja sen avulla varaudutaan sijoitusten arvojen heilahteluihin.

P

Perustekorko
Perustekorkoa käytetään mm. vakuutusmaksujen ja eräiden muiden erien korkona. Perustekorko määrätään puolivuosittain työeläkelaitosten keskimääräisen vakavaraisuuden perusteella. Vuonna 2012 perustekorko oli alkuvuoden 3,75 prosenttia ja loppuvuoden 4,0 prosenttia. Korko on 1.1.2013 lähtien edelleen 4,0 prosenttia.

S

Sijoitustoiminnan tulos
Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin saadaan, kun sijoitustoiminnan nettotuotoista ja arvostuserojen muutoksesta vähennetään vastuuvelan tuottovaatimus.

T

Tasausvastuu
Työeläkelaitosten yhteinen puskuri, jolla varmistetaan yhteisesti kustannettavien eläkkeenosien rahoittaminen myös huonommissa suhdannetilanteissa. Osa tasausvastuusta rinnastetaan toimintapääomaan vuosina 2008–2012.
Tasoitusmäärä
Korvausvastuuseen sisältyvä, riskiliikkeen tuloksista kertynyt yhtiökohtainen puskuri, jolla varaudutaan vakuutusliikkeen tuloksen heilahteluihin eli mm. niihin vuosiin, jolloin myönnetään maksua määrättäessä arvioitua enemmän uusia eläkkeitä. Tasoitusvastuu jakaantuu vanhuus-, työkyvyttömyys- ja maksutappio-osiin.
Toimintapääoma
Työeläkeyhtiön nettovarallisuus, jolla varaudutaan sijoitusten arvojen heilahteluihin. Toimintapääoma saadaan, kun yhtiön käyvin arvoin arvostetuista varoista vähennetään velat. Toimintapääoma koostuu omasta pääomasta, tilinpäätössiirtojen kertymästä, arvostuseroista ja osittamattomasta lisävakuutusvastuusta. Toimintapääoma poistuu käsitteenä 1.1.2013 alkaen (katso vakavaraisuuspääoma).
TyEL-takaisinlainaus
Vakuutuksenottajalla on oikeus lainata osa TyEL-vakuutuksensa osalta kertyneestä vastuuvelasta (takaisinlainattava rahasto), jos vakuutusehtojen edellytykset täyttyvät. Lainan korko noteerataan päivittäin eri laina-ajoille.
Työeläkeote
Kooste työhistoriasta, josta näkyvät työansiot yksityisen alan työsuhteista ja yrittäjätoiminnasta, eläkkeeseen vaikuttavat sosiaalietuudet sekä tieto edellisen vuoden loppuun mennessä karttuneesta työeläkkeestä. Työeläkeyhtiöiden henkilöasiakkaat saivat otteen ensimmäisen kerran vuonna 2008. Vuosittain lähetettävä ote kannattaa tarkistaa, koska puutteet tai virheet voivat pienentää tulevaa eläkettä. Vuodesta 2013 lähtien otteen saa postitse joka kolmas vuosi. 60 vuotta täyttäneille työeläkeote postitetaan edelleen vuosittain.

V

Vakavaraisuuspääoma
Vuoden 2013 alusta työeläkeyhtiön vakavaraisuutta mitataan vakavaraisuuspääomalla, joka sisältää aikaisemman toimintapääoman lisäksi tasoitusmäärän. Samalla uudistetaan myös vakavaraisuusvaatimuksia.
Vakavaraisuusvaatimukset
Vakavaraisuus- eli toimintapääomavaatimukset perustuvat vastuuvelan katteena olevien sijoitusten riskipitoisuuteen, ja ne suhteutetaan yleensä vastuuvelan määrään. Toimintapääoman vähimmäis- ja enimmäismäärä määritellään vakavaraisuusrajan perusteella. Toimintapääoman vähimmäismäärä on kaksi kolmasosaa vakavaraisuusrajasta ja enimmäismäärä vakavaraisuusrajan nelinkertainen määrä. Toimintapääoman vähimmäismäärä on vuosina 2008–2012 työeläkeyhtiöillä 2 prosenttia ja eläkesäätiöillä ja -kassoilla 1 prosenttia vastuuvelasta. Vakavaraisuusrajan laskennassa huomioidaan 1.1.2013 lähtien myös vakuutusriski eli vakuutusliikkeen tuloksen heilahtelu. Samalla toimintapääoman vähimmäismäärä korvautuu vähimmäispääomavaatimuksella, joka on kolmasosa vakavaraisuusrajasta. Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä on edelleen vakavaraisuusrajan nelinkertainen määrä.
Vakuutusliikkeen tulos
Vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys ja maksutappioliikkeen osalta vakuutusmaksujen ja maksettujen korvausten erotus. Vakuutusliikkeen positiivinen tulos kasvattaa tasoitusmäärää ja negatiivinen tulos vähentää sitä.
Vakuutustekninen vastuuvelka
Tilinpäätökseen kirjattu arvio yhtiölle tulevaisuudessa aiheutuvista eläkemenoista siltä osin kuin ne on rahastoitu. Vakuutustekninen vastuuvelka koostuu vakuutusmaksuvastuusta ja korvausvastuusta. Vakuutusmaksuvastuu koskee tulevista eläketapahtumista yhtiölle aiheutuvaa vastuuta siltä osin kuin eläkettä on karttunut tilikauden loppuun mennessä. Korvausvastuulla tarkoitetaan jo sattuneista eläketapauksista tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahastoituneiden osien pääoma-arvoa.
Value-at-Risk
Luku kuvaa sijoitusten tappioriskin arvoa valitulla todennäköisyydellä ja ajanjaksolla.
Vastuuvelan kate
Vastuuvelan kate koostuu pääasiassa käypään arvoon arvostetuista sijoituksista, joihin kohdistuu riskien rajoittamiseksi joitakin määrällisiä rajoituksia. Ne liittyvät mm. likviditeetti-, valuutta- ja vastapuoliriskiin sekä riskikeskittymiin yleensä.
Vastuuvelan tuottovaatimus
Vastuuvelan tuottovaatimus koostuu eläkevastuiden laskennassa käytettävästä rahastokorosta, sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamasta eläkevastuun täydennyskertoimesta sekä jälkikäteen selviävästä osaketuotto-osuudesta. Rahastokorko on 3 prosenttia. Vuonna 2012 täydennyskerroin oli keskimäärin noin 0,34 prosenttia. Täydennyskerroin on 1.1.2013 lähtien 0,71 prosenttia.
Volatiliteetti
Sijoituksen arvon vaihtelu.