Varma - Vuosikertomus 2012

Varma on vastuullinen ja pitkäjänteinen sijoittaja

Varman taloudellinen vastuu liittyy eläkevarojen hoitamiseen – yhtiön on hankittava sen haltuun uskotuille eläkevaroille hyvä tuotto pitkällä tähtäyksellä.

Varma on 34,4 miljardin euron sijoituksillaan Suomen suurin yksityinen sijoittaja. Sijoitettavat varat käytämme nykyisten ja tulevien eläkkeiden turvaamiseen.

Varmalla on eläkevaroihin liittyvä pitkäaikainen vastuu. Vastaamme osaltamme eläkevarojen riittävyydestä ja eläkejärjestelmän rahoituksen turvaamisesta huolehtimalla sijoitustoiminnan tuottavuudesta, hyvästä vakavaraisuudesta ja liikekulujen alhaisesta tasosta.

Sijoitamme suomalaisiin ja kansainvälisiin osakkeisiin, joukkovelkakirjalainoihin ja muihin korkoinstrumentteihin, hedge-rahastoihin, pääomarahastoihin ja ei-listattuihin osakkeisiin, kiinteistöihin sekä hyödykkeisiin.

Huolellisella riskienhallinnalla varmistamme, etteivät yksittäiset riskit toteutuessaan aiheuta olennaisia taloudellisia tappioita.

Edistämme kotimaista työtä

Varman sijoituksista noin 37 prosenttia eli 12,8 miljardia on sijoitettu eri muodoissa suomalaiseen yhteiskuntaan. Olemme merkittävä sijoittaja suomalaisissa yrityksissä ja sitä kautta mukana suomalaisen elinkeinoelämän pitkän aikavälin kehityksessä. Varma voi olla osakesijoittaja suomalaisessa yrityksessä, rahoittaja eri lainainstrumenteilla ja kiinteistöjen omistaja.

Tunnemme kotimaiset yhtiöt hyvin. Varma on aktiivinen omistaja kotimaisissa yhtiöissä, joihin olemme sijoittaneet varoja. Osallistumme suomalaisten yritysten yhtiökokouksiin, pörssiyhtiöiden nimitysvaliokuntiin ja eräissä tapauksissa myös hallitustyöskentelyyn. Tapaamme yritysjohtoa säännöllisesti sijoittajatapaamisissa yhtiökokousten välillä.

Merkittävä suomalainen kiinteistösijoittaja

Varman kiinteistösijoituksiin kuuluu suorien kiinteistösijoitusten lisäksi kotimaisia ja kansainvälisiä kiinteistörahastoja. Lisäksi meille on tärkeää hyvien ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjoaminen etenkin kasvukeskusten alueella.

Varma on omalla pääomalla toimivana kiinteistösijoittajana tehnyt merkittäviä kiinteistöinvestointeja ja tukenut useiden kiinteistöhankkeiden edistymistä. Näillä toimilla olemme keskeisesti mukana tukemassa kotimaista elinkeinoelämää ja Suomessa tehtävää työtä.

Salkunhoitomme on tehokasta

Varma hoitaa sijoitukset lähtökohtaisesti itse. Käytämme rahastoja muun muassa pääoma- ja hedge-sijoituksissa sekä kehittyvillä markkinoilla. Hyödynnämme monipuolisesti suursijoittajan asemaamme, minkä ansiosta kaupankäyntikustannukset pysyvät alhaisina ja saamme parasta palvelua.

Sijoitustoimintamme on tehokkaasti järjestetty: vuonna 2012 sen suorat liikekulut olivat 0,063 (0,069 vuonna 2011) prosenttia sijoitusten arvosta. Kustannustehokkuus on sijoitustoiminnassamme merkittävä kilpailuetu pitkällä aikavälillä.