Varma - Vuosikertomus 2012

Korkotaso jatkoi laskuaan ja yrityslainojen tuotot nousivat

Korkosijoitusten osuus Varman sijoitussalkusta oli vuoden lopussa 37 (41) prosenttia, markkina-arvoltaan 12,6 miljardia euroa. Sijoitukset koostuivat valtionlainoista, yritysten liikkeelle laskemista joukkovelkakirjalainoista, rahamarkkinasijoituksista ja lainasaamisista, joista pääosan muodostavat TyEL-lainat.

Varma2012_graafit_FIN_13.jpg

Keskuspankkien toimenpiteet vuonna 2012 laskivat korkotason historiallisen alhaiseksi, mikä paransi korkotuottoja. Lisäksi yrityslainoihin kohdistui voimakas kysyntä ja niiden riskimarginaalit kaventuivat, jolloin yrityslainojen tuotot nousivat korkeiksi.

Euroalueen kriisi kärjistyi vuoden puolivälissä, mutta Euroopan keskuspankin lupaus rajattomista velkakirjaostoista rauhoitti tilannetta. Italian ja Espanjan korot laskivat, mutta niiden taso jäi yleiseen korkotasoon nähden korkeaksi. Pankkien sääntelyä yleisesti kasvatettiin muun muassa vakavaraisuusvaatimusten ja veroratkaisujen kautta, mikä luo paineita taseiden pienentämiselle ja yrityksiltä perittävien lainamarginaalien kasvattamiselle.

Inflaatio on pysytellyt vallitsevaa korkotasoa korkeampana, jolloin positiivisen reaalituoton saavuttaminen korkosijoituksissa on jatkossa yhä hankalampaa. Korkotuotto myös kääntyy helposti negatiiviseksi, mikäli korkotaso nousee.

Varman korkosijoitusten tuotto oli 4,4 (4,2) prosenttia. Salkun duraatiota pidettiin varovaisuussyistä melko lyhyenä, mikä hieman alensi korkosijoitusten kokonaistuottoa.

Varma jatkoi valtionlainoissa varovaista riskipolitiikkaa keskittäen sijoitukset Saksan, Hollannin ja Suomen lainoihin. Valtionlainojen osuutta sijoituksista vähennettiin, ja niiden osuus oli 12 prosenttia ja tuotto 3,6 prosenttia.

Varma2012_graafit_FIN_14.jpg

Yritysten joukkovelkakirjalainat tuottivat korkosijoituksista parhaiten, 8,1 prosenttia. Yrityslainojen osuutta kasvatettiin vuoden aikana, ja niiden osuus oli 16 prosenttia.

TyEL-lainojen määrä pieneni

Lainasaamiset koostuvat valtaosaltaan asiakkaille myönnettävistä TyEL-lainoista. Niiden osuus sijoituksista pieneni vuoden 2012 aikana 9 prosentista 7 prosenttiin, kun uusien lainojen kysyntä laski ja vanhoja lainoja lyhennettiin. Tuotto oli 3,2 prosenttia.

TyEL-lainojen korko on sidottu Euroopan alueen valtioiden korkotasoon, ja ne on katettu vakuuksilla, pääasiassa pankkitakauksilla.