Varma - Vuosikertomus 2012

Vastuu ympäristöstä korostuu kiinteistösijoituksissa

Varman kestävän kehityksen periaatteet näkyvät erityisesti kiinteistösijoittamisessa. Kiinteistöt ovat keskeisessä roolissa, kun luomme tulevaisuuden kestävää yhteiskuntaa. Merkittävänä yhteiskunnallisena toimijana edellytämme yhteistyökumppaneiltamme ja itseltämme vastuullisuutta ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämistä.

Kiinteistösijoittamisessa pyrimme noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita taloudellisesta, ympäristöllisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta. Määrittelemme toiminnalle tavoitteet ja niitä tukevat toteutusmenetelmät, jotka huomioivat kaikki vastuullisuuden näkökulmat: taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun.

Elinkaariajattelu osana taloudellista vastuuta

Kiinteistösijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa, jossa onnistuminen vaatii elinkaariajattelun tuomista päätöksentekoon. Elinkaariajattelua hyödyntäen voimme asettaa realistiset ja mitattavat taloudelliset tavoitteet kiinteistöjen tuotoille pidemmälläkin aikavälillä sekä varmistaa ekologisesti kestävän rakentamisen lisäksi sijoitukselle hyvän tuoton muun muassa ylläpitokulujen hallinnalla, kiinteistöjen muunneltavuudella ja oikean sijainnin valinnalla.

Uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissamme pyrimme huomioimaan ympäristönäkökulmat koko rakennuksen elinkaaren ajalle – suunnittelun, rakentamisen, käytön ja mahdollisen purkamisen osalta. Näin pystymme toteuttamaan vastuullista sijoittamista pitkäjänteisesti ja samalla pienentämään haitallisia ympäristövaikutuksia.

Elinkaariajattelun keskeisenä ajatuksena on pyrkiä suunnittelemaan ja rakentamaan kiinteistöt energiatehokkaiksi sekä joustavasti muunneltaviksi, jotta niitä on mahdollista muuttaa myöhemmin vastaamaan uusien asiakkaiden tarpeita. Kohteen muunneltavuuden kannalta myös sijainti on tärkeä. Näin voimme vastata nykyisten ja tulevien sukupolvien tarpeisiin.

Kehitämme energiatehokkuutta edelleen

Vuonna 2011 Varma liittyi kansallisen energiatehokkuussopimusjärjestelmän toimitilojen toimenpideohjelmaan, jossa yhtiö sitoutuu vähentämään kohteidensa energiankulutusta kuudella prosentilla vuoteen 2016 mennessä. Ohjelmassa pyritään kiinteistönomistajan oman energiankäytön lisäksi vaikuttamaan myös vuokralaisten energiankäyttöön. Vuoden 2012 loppuun mennessä energiankulutusta on saatu pienennettyä toimenpideohjelmassa olevien kiinteistöjen osalta noin kolme prosenttia.

Varma käynnisti vuonna 2012 yhdessä yhteistyökumppaninsa kanssa hankkeen, jossa luodaan eko- ja energiatehokkuusstrategia kiinteistösijoittamisen eri toiminnoille. Lisäksi kehitetään malli hallita kiinteistöjen käytöstä aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Samanaikaisesti kehitämme sisäisesti ympäristöriskien ja vastuiden kartoitusta – tätä prosessia tukevat Varman allekirjoittamat YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet, joiden mukaisesti teemme toimenpiteitä järjestelmällisesti.

Laadukkaita ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja

Varma on merkittävä asuntosijoittaja ja omistaa suoraan runsaat 4 000 vuokra-asuntoa. Tavoitteenamme on vastata kasvavaan kysyntään tarjoamalla laadukasta ja kohtuuhintaista asumista. Vuoden 2012 lopussa Varmalla on rakenteilla 265 asuntoa pääkaupunkiseudulla, ja vuoden alussa valmistui 180 uutta vuokra-asuntoa Espooseen ja Järvenpäähän.

Asuntojen uudisrakentamisessa kiinnitämme erityisesti huomiota ympäristökuormituksen vähentämiseen elinkaariajattelua hyödyntäen. Vanhoja asuinrakennuksia kunnostamme energiatehokkaiksi ja viihtyisiksi tavalla, joka kunnioittaa niiden historiaa ja ympäristöä.