Varma - Vuosikertomus 2012

7. Johdon palkat ja palkkiot
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
1.1.–31.12., milj. €2012201120122011
Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa1,11,01,11,0
Hallitusten jäsenet ja varajäsenet0,30,40,30,4
Hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet0,10,10,10,1
Yhteensä1,51,51,51,5
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana572588572588
Toimitusjohtaja Matti Vuorian palkka ja luontaisedut olivat 757 517 euroa. Toimitusjohtaja Vuoria jatkaa tehtävässään vuoden 2013 loppuun asti ja jää eläkkeelle täyttäessään 63 vuotta maaliskuussa 2014. Toimitusjohtajalle otetun vapaaehtoisen lisäeläkevakuutuksen mukainen eläke-etuus on 60 prosenttia lisäeläkkeen eläkepalkasta, jonka perustana on kaksi keskimmäistä neljän viimeisen vuoden ansioista. Lisäeläkevakuutus ei kerrytä lisäeläkettä toimitusjohtajan täytettyä 60 vuotta 14.3.2011.
Toimitusjohtajan sijaisen Hannu Tarvosen palkka ja luontaisedut olivat 298 702 euroa. Hannu Tarvosen eläkeikä on 60 vuotta ja hänen eläkkeensä on 66 prosenttia laskennallisesta eläkepalkasta.