Varma - Vuosikertomus 2012

Sijoitustoiminta

Varman sijoitusten arvo oli vuoden päättyessä 34 406 (31 852) miljoonaa euroa ja tuotto käyvin arvoin 2 492 (-711) miljoonaa euroa eli 7,7 (-2,1) prosenttia. Kaikkien sijoituslajien tuotto oli positiivinen. Viiden viimeisen vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 2,5 prosenttia. Sijoitusten arvo ja tuotto esitetään toimintakertomuksessa riskin mukaisesti ryhmiteltyinä. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on esitetty sijoitusten ja niiden tuottojen jakautuminen eri sijoituslajeihin sekä säännösten mukaisesti että riskin mukaisesti ryhmiteltyinä.

Varman sijoitustoiminnan painopiste oli aktiivisessa riskienhallinnassa ja sijoitusten turvaavuus korostui. Keskeisenä tavoitteena oli vahvan vakavaraisuusaseman säilyttäminen epävarmassa markkina­tilanteessa. Vuoden aikana Varma pienensi korkosijoitustensa osuutta kasvattaen samalla osakkeiden ja muiden sijoitusten osuutta. Riskienhallinnassa käytettiin johdannaisia suojaustarkoituksessa ja salkun riskitason säätelyssä.

Korkosijoitukset olivat tilinpäätöshetkellä 12 576 (13 151) miljoonaa euroa ja ne jakautuivat seuraavasti:

  • lainasaamiset olivat 2 441 (2 948) miljoonaa euroa
  • julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat 4 052 (5 593)
  • muiden yhteisöjen joukkovelkakirjat 5 347 (3 031) miljoonaa euroa
  • muut rahoitusmarkkinavälineet 735 (1 580) miljoonaa euroa.

Korkosijoitusten tuotto oli 4,4 (4,2) prosenttia. Lainasaamisten tuotto oli 3,2 (3,9), julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainojen 3,6 (5,1), muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainojen 8,1 (4,9) ja muiden rahoitusmarkkinavälineiden 0,7 (1,0) prosenttia.

Matalan korkotason toimintaympäristössä Varman korkosijoitusten tuotto oli hyvä. Keskuspankkien toimenpiteet laskivat yleisen markkinakorkotason vuoden aikana historiallisen alhaiseksi. Lisäksi yrityslainoihin kohdistui voimakas kysyntä ja niiden riskimarginaalit kaventuivat, jolloin yrityslainojen tuotot nousivat erittäin hyviksi. Varman korkosijoitussalkun duraatiota pidettiin varovaisuussyistä melko lyhyenä, mikä osaltaan hieman alensi korkosijoitusten kokonaistuottoa.

Osakesijoitusten arvo tilinpäätöshetkellä oli 11 727 (9 728) miljoonaa euroa. Noteerattujen osakkeiden arvo oli 8 567 (6 883) miljoonaa euroa, pääomasijoitusten 2 394 (2 099) ja noteeraamattomien osake­sijoitusten 766 (746) miljoonaa euroa. Osakesijoitusten tuotto oli 14,5 (-13,0) prosenttia. Noteeratut osakkeet tuottivat 14,9 (-18,9), pääomasijoitukset 13,0 (9,6) ja noteeraamattomat osakesijoitukset 15,5 (20,7) prosenttia.

Osakesijoitukset tuottivat kaikista omaisuusluokista parhaiten. Noteerattujen osakkeiden tuottokehitys oli erittäin hyvä yhtiöiden jakaessa korkeita osinkoja ja kurssitason noustua ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen vuoden loppua kohden. Varman salkussa tuottivat parhaiten kotimaiset osakkeet.

Myös pääomasijoitukset ja noteeraamattomat osakkeet tuottivat hyvin. Varman pääomasijoituksista lähes puolet on sijoitettu Yhdysvaltoihin ja muu osa pääasiassa Eurooppaan ja Pohjoismaihin. Pääoma­sijoitukset ja noteeraamattomat osakkeet muodostavat pitkäjänteisen omaisuusluokan Varman sijoitus­salkussa ja niiden pitkäaikainen tuotto on ollut erittäin hyvä.

 

Kiinteistösijoitukset olivat tilinpäätöshetkellä 4 463 (4 447) miljoonaa euroa. Suorat kiinteistösijoitukset olivat 3 961 (3 975) ja kiinteistösijoitusrahastot 503 (472) miljoonaa euroa. Kiinteistösijoitusten tuotto oli 4,5 (6,4) prosenttia. Suorat kiinteistösijoitukset tuottivat 4,6 (5,9) ja kiinteistösijoitusrahastot 3,1 (11,2) prosenttia.

Taloustilanteen epävarmuus näkyi kaikilla kiinteistömarkkinoiden osa-alueilla markkinoiden pysyessä sangen hiljaisina koko vuoden. Varma teki uusia kiinteistösijoituksia 125 miljoonan euron arvosta. Vuoden 2012 aikana Varmalla oli rakenteilla 450 uutta vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulle. Toimi­tilojen osalta painopiste siirtyi uudisrakentamisesta toimitilakohteiden kehittämiseen sekä ylläpito- ja peruskorjausrakentamiseen. Suoraan omistetun kiinteistökannan käypien arvojen muutokset olivat yhteensä -33 miljoonaa euroa.

Muut sijoitukset olivat tilinpäätöksessä 5 640 (4 526) miljoonaa euroa. Sijoitukset koostuivat hedge-rahastosijoituksista 3 779 (3 572), hyödykesijoituksista 289 (113) ja muista sijoituksista 1 571 (841) miljoonaa euroa. Muiden sijoitusten tuotto oli 6,0 (4,5) prosenttia.

Hedge-rahastosijoitusten tuotto oli selkeästi hedge-indeksejä parempi, se kertyi tasaisesti ja tuoton heilunta tilikauden aikana oli vähäistä. Inflaatiosijoitusten tuottoon vaikuttivat reaalikorkojen lasku ja inflaation pysyminen vallinnutta korkotasoa korkeampana. Muiden sijoitusten omaisuusluokka tarjosi kokonaisuudessaan tilikauden aikana tuotto- ja hajautushyötyjä riskitason säilyessä matalana.

Sijoitusten markkinariski muodostaa suurimman yhtiön tulokseen ja vakavaraisuuteen kohdistuvan riskin. Osakkeiden osuus sijoitusten markkinariskistä oli selkeästi suurin. Varman sijoitusten kokonaisriskiä mittaava VaR-luku oli 1 076 (1 551) miljoonaa euroa. Luku tarkoittaa 97,5 prosentin todennäköisyydellä sijoitusten suurinta mahdollista markkina-arvon alenemista tavanomaisissa olosuhteissa kuukauden aikana.

Varman omistajaohjauksen keskeisiä periaatteita ovat omistettujen yritysten korkeatasoinen hallinnointi, toiminnan läpinäkyvyys, aktiivinen vaikuttaminen sekä avainhenkilöstön kannustinjärjestelmien seuranta. Vuonna 2012 Varma osallistui aktiivisesti omistamiensa kotimaisten yhtiöiden yhtiökokouksiin ja yhtiöiden osakkeenomistajien nimitysvaliokuntien työskentelyyn.