Varma - Vuosikertomus 2012

Työeläkejärjestelmä

Luotettava eläkejärjestelmä rakentuu riittäville eläke-eduille ja kestävälle rahoitukselle. Työeläke­järjestelmän merkitys korostuu, kun arvioidaan julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyysvajeen kattamista. Työeläkerahastot ja niille saatavat tuotot sekä työurien pituus ovat ratkaisevan tärkeitä, kun vastataan väestön ikääntymisen taloudelle aiheuttamiin vaatimuksiin. Työmarkkinajärjestöt solmivat maaliskuussa 2012 työurasopimuksen, jonka mukaisesti hallitus esitti elokuussa 2012 muutoksia osa-aikaeläk­kee­seen ja varhennettuun vanhuuseläkkeeseen. Näillä uudistuksilla arvioidaan eläkkeelle­siirtymisiän odotteen nousevan 0,1 vuotta. Lakimuutokset ovat tulleet voimaan vuoden 2013 alussa.

Yksityisen sektorin työeläkevakuutetuille on lähetetty työeläkeote vuoteen 2012 saakka vuosittain. Vuodesta 2013 alkaen työeläkeote lähetetään kerran kolmessa vuodessa. Vakuutettu voi tarkistaa työeläkekertymänsä jatkossakin vuosittain Varman verkkopalvelussa.

Osana vuoden 2012 työurasopimusta työmarkkinajärjestöt sitoutuivat neuvottelemaan eläkeuudistuk­sesta, joka tulee voimaan viimeistään vuonna 2017. Eläkeuudistuksen tavoitteeksi sovittiin taloudellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukainen eläkejärjestelmä. Tavoitteiden tarkentamiseksi aloitettiin vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutusten ja lisätoimien tarpeellisuuden arviointi. Lisäksi Eläketurvakeskuksen toimeksiannosta kaksi asiantuntijaa teki kansainvälisen arvion Suomen eläkejärjestelmästä.

Työeläkelainsäädännön muutoksia kilpailun kehittämiseksi jatketaan sosiaali- ja terveysministeriön johdolla kolmikantaisesti hallitusohjelman kirjausten mukaan. Niin kutsutun yhtiökohtaisen hoitokustan­nusosan käyttöönotosta ja reunaehdoista päästiin syyskuun lopussa sopimukseen kolmikantaisissa neuvotteluissa.  Yhtiökohtainen hoitokustannusosa kannustaa yksittäisiä työeläkeyhtiöitä toiminnan tehostamiseen ja kilpailun lisäämiseen. Neuvottelut työeläkeyhtiöiden tarjoamien työhyvinvointipalvelujen sääntelystä jatkuivat vuoden aikana. Työeläkelaitosten hallintosäädösten uudistaminen on niin ikään valmistelussa. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän kehittämään vakuutuslääkäri­järjestelmää. Nämä kehityshankkeet eivät johtaneet uuteen lainsäädäntöön vuoden 2012 aikana.

Yksityisten alojen työeläkejärjestelmän vakavaraisuussääntelyn kehittäminen jatkui edelleen sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Vuoden 2013 alussa tuli voimaan laki, jolla yksityisten alojen työeläke­laitosten riskinkantokykyä vahvistetaan yhdistämällä toimintapääoma ja tasoitusmäärä niin kutsutuksi vakavaraisuuspääomaksi. Samassa yhteydessä vakavaraisuusrajan laskentaa tarkennetaan ja siinä otetaan huomioon sijoitusriskin lisäksi myös vakuutusriski. Uusi laki mahdollistaa työeläkelaitosten sijoitustoiminnalle lähes saman riskitason ja siten myös tuottomahdollisuudet kuin määräaikainen sääntely, joka säädettiin vuoden 2008 rahoitusmarkkinakriisin yhteydessä ja jonka voimassaolo päättyi vuoden 2012 lopussa. Työ vakavaraisuussääntelyn kehittämiseksi jatkuu edelleen.

Vuonna 2012 TyEL-vakuutuksen keskimääräinen maksu oli 22,8 (22,4) prosenttia palkoista, mistä palkansaajan maksuosuus oli 5,15 (4,7) prosenttia alle 53-vuotiailla ja 6,50 (6,0) prosenttia tätä vanhemmilla. YEL-maksu oli 22,50 (21,6) prosenttia vahvistetusta työtulosta alle 53-vuotiailla ja 23,85 (22,9) prosenttia tätä vanhemmilla. Työeläkemaksu nousee etupainotteisesti vuosina 2012–2016 yhteensä 2,0 prosenttiyksikköä 24,4 prosenttiin korotuksen jakaantuessa puoliksi työnantajille ja työntekijöille. Vuonna 2013 keskimääräistä maksua kuitenkin alennetaan 0,4 prosenttiyksiköllä kertyneiden tasoitusmäärien purkamiseksi.

 

Vastuuvelan tuottovaatimus koostui 3,0 (3,0) prosentin rahastokorosta, eläkevastuiden täydennys­kertoimesta ja osaketuottokertoimesta. Täydennyskertoimen arvo oli vuonna 2012 keskimäärin noin 0,34 prosenttia. Osaketuottokerroin vuonna 2012 oli 15,10 prosenttia. Vanhimpien takaisinlainojen, vakuutus­maksujen ja eräiden muiden erien korkona käytetään perustekorkoa, joka oli kesäkuun loppuun saakka 3,25 prosenttia ja sen jälkeen 4,0 prosenttia.