Varma - Vuosikertomus 2012

Varman taloudellinen kehitys

Varman käypien arvojen mukainen kokonaistulos oli 1 201 (-1 378) miljoonaa euroa. Kokonaistulos vuosineljänneksittäin vaihteli tilikauden aikana niin, että ensimmäinen neljännes oli tulokseltaan paras ja toinen heikoin. Toisen vuosipuoliskon tuloskehitys oli vakaa.

Varman vakavaraisuus kasvoi vuoden 2012 aikana 1 196 miljoonaa euroa ja toimintapääoma tilikauden päättyessä on 7 716 (6 520) miljoonaa euroa. Varman vakavaraisuusaste (toimintapääoma suhteessa vastuuvelkaan) on työeläkealan korkein, 28,0 (24,8) prosenttia. Vakavaraisuusrajaan verrattuna toimintapääoma oli 2,4-kertainen (2,5-kertainen) eli vahvalla tasolla. Vakavaraisuusraja muuttuu sijoitusten riskipitoisuuden mukaan. Varman strategisena tavoitteena on kasvattaa vakavaraisuutta vakaan tuoton ja toiminnallisen tehokkuuden kautta.

Varma2012_graafit_FIN_21.jpg

Varma2012_graafit_FIN_22.jpg

Toimintapääomaan sisältyvä vuoden 2012 loppuun voimassa olleen määräaikaislainsäädännön mukainen osuus tasausvastuusta oli 1 147 (1 096) miljoonaa euroa. Ilman tasausvastuuta koskevaa rinnastusta toimintapääoma olisi ollut 6 569 (5 424) miljoonaa euroa, sen suhde vastuuvelkaan 22,9 (19,8) prosenttia ja suhde vakavaraisuusrajaan 1,9 (2,0). Toimintapääoman vähimmäismäärä oli vuoden lopussa 551 miljoonaa euroa, kun se ilman määräaikaislakia olisi ollut 2 250 miljoonaa euroa. Omalla vastuulla olevan vakuutusliikkeen riskejä kattavan tasoitusmäärän muutos oli -12 (-38) miljoonaa euroa ja tasoitusmäärä oli 1 108 (1 120) miljoonaa euroa.

 

Vuoden 2013 alussa voimaan tulleen lain mukaan laskettu Varman vakavaraisuuspääoma on 31.12.2012 noin 7 677 miljoonaa euroa, joka on 27,8 prosenttia uuden vakavaraisuuslaskennan mukaisesta vastuuvelasta. Vakavaraisuuspääoman suhde uuden lain mukaisesti laskettuun vakavaraisuusrajaan on noin 2,2.

Sijoitustuotto käyvin arvoin oli 2 492 (-711) miljoonaa euroa eli 7,7 (-2,1) prosenttia sijoitetulle pääomalle. Vastuuvelalle hyvitettävä korko oli 1 303 (667) miljoonaa euroa. Näin vuoden 2012 sijoitustulos oli 1 189 (-1 378) miljoonaa euroa. Varman sijoitustoiminnan viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 2,5 prosenttia vuodessa ja kymmenen vuoden 5,5 prosenttia vuodessa. Liikekulut olivat 16 (27) prosenttia vakuutusmaksuihin sisältyviä hoitokustannusosia alhaisemmat ja hoitokustannusylijäämä oli 21 (35) miljoonaa euroa. Vakuutusliikkeen tulos oli -9 (-35) miljoonaa euroa.

Asiakashyvityksiä varten siirrettiin vuoden 2012 lopussa 78 (73) miljoonaa euroa ositettuun lisävakuutusvastuuseen. Hyvityssiirto on noin 0,4 (0,4) prosenttia vakuutettujen arvioidusta palkkasummasta.

Varmassa vakuutettujen yhteenlaskettu TyEL-palkkasumma vuonna 2012 oli noin 17,7 (17,3) miljardia euroa. Palkkasumman arvioidaan nousseen 1,5 prosenttia verrattuna vuoden 2011 toteumaan. Yhtiön vakuutusmaksutulo oli 4 230 (3 977) miljoonaa euroa, josta TyEL-vakuutusten osuus oli 4 041 (3 802) miljoonaa euroa ja YEL-vakuutusten 190 (175) miljoonaa euroa.

Vuoden päättyessä Varmassa oli vakuutettuna 539 740 (540 340) eli 600 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Voimassa olevia vakuutuksia oli vuoden 2012 lopussa 68 900 (70 040) ja näissä vakuutettuina 41 280 (41 940) yrittäjää ja 498 460 (498 400) työntekijää.

Vuoden 2012 aikana saatettiin voimaan uusia TyEL-vakuutuksia 3 881 (4 026) kappaletta ja YEL-vakuutuksia 5 782 (9 105) kappaletta. YEL-vakuutusten volyymia vuonna 2011 kasvatti lakimuutos, jolla YEL:n piiriin kuuluvien osakkeenomistajien ja johtavassa asemassa työskentelevien henkilöiden määrää laajennettiin.

Ansio- ja työsuhdeilmoituksia tuli vuoden aikana yhteensä 1 476 812 (1 267 563) kappaletta, joista 90 (88) prosenttia sähköisiä kanavia pitkin.

Varma noudattaa hyvän vakuutustavan mukaisia periaatteita. Liiketoimet vakuutuksenottajien kanssa tehdään markkinaehdoin. Erityistä huomiota kiinnitetään liiketoimiin, jotka koskevat vakuutuksenottajan toiminnan rahoittamista, kiinteistö- ja muita kauppoja sekä vuokrasopimuksia. Varmassa työeläkevakuutukseen tai sijoitustoimintaan liittyvät liiketoimet tehdään itsenäisesti. Varma kiinnittää huomiota siihen, ettei asiakassiirtojen yhteydessä uutta omaisuutta hankittaessa loukata vanhan vakuutuskannan etuja.

Varma palvelee vakuutuksenottajia oman asiakasyhteystoiminnan lisäksi If Vahinkovakuutus Oy:n ja Nordea-konsernin palveluverkon kautta.

Vuonna 2012 eläkkeitä maksettiin 4 500 (4 194) miljoonaa euroa. Eläkkeensaajien määrä kasvoi ja vuoden lopussa Varma maksoi TyEL- ja YEL-eläkkeitä 331 383 (330 038) henkilölle.

Vuoden aikana tehtiin 24 179 (26 644) uutta eläkepäätöstä. Uusien eläkepäätösten määrä oli 9,3 prosenttia ja kaikkien eläkepäätösten kokonaismäärä 7,5 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2011. Vanhuuseläkepäätösten määrä oli 11 515 (11 739) kappaletta. Työkyvyttömyyseläkepäätöksiä annettiin   5 888 (6 466) kappaletta. Eläkepäätösten määrä aleni pääasiassa osa-aikaeläkkeiden, työttömyyseläkkeiden ja työkyvyttömyyseläkkeiden osalta.

Osa-aikaeläkepäätösten määrä, 901 (1 561), supistui eläkeikärajan noususta johtuen. Työttömyyseläkeoikeuden piiriin ei lakimuutoksen johdosta tullut enää uusia henkilöitä vuonna 2012. Määräaikaisten eläkkeiden jatkopäätöksiä tehtiin 5 736 (5 500) ja muita päätöksiä 14 186 (16 331) kappaletta. Näitä ovat muun muassa eläkeoikeudessa tapahtuvien muutosten vuoksi annettavat päätökset.

Kaikista eläkepalvelujen asiakaskontakteista verkossa tapahtui 69 prosenttia.

Työeläkekuntoutus on vaihtoehto työkyvyttömyyseläkkeelle, ja kuntoutuksen volyymi kasvoi Varmassa edelleen. Kuntoutustoiminta on osoittautunut tulokselliseksi, kun lähes kolme neljäsosaa Varman kuntoutujista jatkoi työelämässä kuntoutuksen jälkeen. Varma on ollut vuosia työeläkekuntoutuksen edelläkävijä. Vuoden 2012 aikana Varma auttoi yritysasiakkaitaan henkilöriskien hallinnassa työhyvinvointi-, kuntoutus- ja eläkeratkaisupalvelujen asiakaskohtaisella koordinoinnilla eläkekustannusten hallinnan ja työssä jatkamisen tukemiseksi. Varma osallistui myös asiakkaiden työhyvinvointihankkeiden kustannuksiin yhteisesti sovittujen kirjallisten, usein monivuotisten suunnitelmien ja sopimusten mukaisesti.

31.12.1231.12.11Muutos
Vakuutettujen määrä
TyEL 1) 498 460498 40060
YEL41 28041 940-660
Yhteensä539 740540 340-600
1)joista rekisteröidyn TEL-lisäeläkevakuutuksen piirissä5 5456 310-765
Vakuutusten määrä
TyEL27 62028 080-460
Eläkkeensaajien määrä
Osa-aikaeläke3 9864 848-862
Perhe-eläke51 48751 773-286
Työkyvyttömyyseläke36 19538 787-2 592
Työttömyyseläke4083 501-3 093
Vanhuuseläke223 999215 8638 136
Varhennettu vanhuuseläke15 30815 26642
Yhteensä 2)331 383330 0381 345
2)YEL-eläkkeensaajat28 96929 065-96
TEL/YEL-lisäeläkkeensaajat41 43241 124308

 

Varman asiakaspalvelussa on sähköinen asiointi lisääntynyt merkittävästi. Varman eläkkeensaajat pääsevät itse muuttamaan osoitteensa ja tilinumeronsa kirjautumalla verkkopalveluun pankki­tunnuksillaan. Varman verkkopalvelussa voi saada tuoreen arvion vanhuus- ja osa-aikaeläkkeen suuruudesta eläkkeellesiirtymisiän eri vaihtoehdoissa.

 

Vuonna 2012 Varma lähetti vakuutetuille 574 149 (722 000) työeläkeotetta. Otteesta näkyvät tiedot eläkkeeseen vaikuttavista ansioista sekä edellisen vuoden loppuun mennessä karttuneesta työeläkkeestä. Työeläkeotteen saa myös sähköisesti Varman verkkopalvelun kautta. Vuodesta 2013 alkaen paperinen työeläkeote toimitetaan vakuutetulle joka kolmas vuosi. Verkkopalvelussa otteen voi tarkistaa vuosittain.