Varma

Varmassa tehdään hyvää työtä

Varman menestys perustuu asiakkaidemme työeläketurvasta tehokkaasti huolehtivaan ja ammattitaitoiseen henkilöstöön. Vuonna 2013 keskityimme asiantuntijuuden vahvistamiseen ja esimiestyön kehittämiseen.

Vahva asiantuntijuus edellyttää uudistumista

Varmalaiset tekevät vaativaa ja yhteiskunnallisesti merkittävää asiantuntijatyötä, joka edellyttää jatkuvaa kehittymistä ja uudistumista. Vuonna 2013 järjestimme asiantuntijoiden kehittämisohjelman, jonka aikana paneuduimme liiketoiminnan kehittämiseen, asiakassuhdetaitoihin, verkostoitumiseen ja asiantuntijuuden vahvistamiseen.

Varman asiantuntijatyön ydin on asiakaskeskeisyys. Asiakkaidemme arvostama palvelu syntyy monipuolisen osaamisen ja yhteistyön tuloksena. Katsausvuonna järjestimme keskinäisiä työtutustumisia, joiden tavoitteena oli syventää asiantuntijoidemme tuntemusta työkykyjohtamisen palveluista.

Varmassa esimiestyö on aikaansaavaa ja innostavaa suorituksen johtamista, jonka tulokset ovat mitattavia. Vuonna 2013 kokosimme yhteen esimiestyön työvälineet ja menetelmät sekä yhtenäistimme toimintatapojamme. Esimiestyön kehittämisessä keskityimme valmentavan johtamisen taitoihin.

Huolehdimme henkilöstömme työkyvystä tavoitteellisesti

Työkykyjohtamisen vahvana asiantuntijana huolehdimme oman henkilöstömme työkyvystä tavoitteellisesti. Keskeisiä painopisteitä ovat tavoitteellinen ja innostava johtaminen, yhteistyön kehittäminen ja uudistuminen sekä työkyvystä huolehtiminen.

Työkykyjohtamisen onnistumista mittaamme mm. sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyysmaksuluokan kehityksellä. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet Varmassa viime vuosina. Vuonna 2013 sairauspoissaolopäiviä oli keskimäärin 9,2 päivää/työntekijä, joka on 3,5 % kokonaistyöajasta – vakuutusalalla vastaava lukema on 3,8 %. Myös työkyvyttömyysmaksuluokka on kehittynyt positiivisesti ja oli katsausvuonna 3. Työssä viihtymisestä kertovat pitkät työsuhteet ja vähäinen vaihtuvuus.

Tasapaino työn ja muun elämän välillä tukee työkykyä ja edistää työhyvinvointia. Vuonna 2013 selvitimme varmalaisten näkemyksiä työn ja perheen yhteensovittamisesta. Tulosten mukaan merkittävä osa vastaajista pitää Varmaa perhemyönteisenä työpaikkana. Erityisesti lähiesimiehen suhtautumista ja työajan joustojen merkitystä arvioitiin myönteisesti.

Varman arvot:

  • Tuloksia asiakaskeskeisellä yhteistyöllä.
  • Jokainen varmalainen vastaa oman työnsä tuloksista ja vaikuttaa Varman menestykseen. Tuloksellinen toiminta edistää työeläkejärjestelmän tehokkuutta ja toimivuutta.
  • Asiakaskeskeisyys tarkoittaa Varmassa asiakkaidemme tarpeiden ja asiakashyötyjen tunnistamista ja toimimista niiden pohjalta.
  • Yhteistyö perustuu avoimuuteen ja joustavuuteen. Kannustamme avoimeen keskusteluun sekä kunnioitamme ja arvostamme toisen työtä.

 

Henkilöstötietoja
20132012
Henkilöstö vuoden lopussa558567
josta naisia/miehiä73 %/27 %74 %/26 %
Keski-ikä48 v 2 kk48 v 1 kk
Keskimääräinen vanhuuseläkkeelle jäämisikä63 v 10 kk63 v 5 kk
Palvelusaika keskimäärin15 v 5 kk15 v 5 kk
Henkilöstön tulovaihtuvuus3 %2 %
Henkilöstön lähtövaihtuvuus7 %6 %
Sairauspoissaolot3,5 %4 %
Koulutuspäivät/henkilö3,84,0
20132012201120102009
Henkilöstö keskimäärin
Konserni565572588601615
Emoyhtiö565572588601615
Palkat ja palkkiot, milj. euroa 1)
Konserni37,937,039,536,934,3
Emoyhtiö37,937,039,536,934,3
1)Ei sisällä Tieto Esy Oy:n palkkoja, koska luvut yhdistetään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen.