Varma

Vahva työeläkejärjestelmä turvaa talouden myllerryksessä

Työeläkkeet ja niitä varten rahastoidut varat on hyvin turvattu suomalaisessa etuusperusteisessa järjestelmässä. Varman päähuomio vaikeassa markkinatilanteessa on ollut vahvan vakavaraisuuden vaaliminen sekä sijoitusten aktiivinen ja huolellinen hajauttaminen.

Talousvuoteen 2013 kajasti valoa Yhdysvalloista. Myös Euroopassa tilanne on tasapainottunut, ja varovaisia odotuksia elpymisen vahvistumisesta virisi vuoden lopulla. Keskuspankit jatkoivat voimakkaita rahapoliittisia interventioitaan markkinoilla, mikä kiritti osakemarkkinoita nousuun erityisesti kehittyneiden maiden pörsseissä.

Yhdysvalloissa kasvua siivitti loppuvuotta kohti kotitalouksien kulutuskysynnän nousu, jota tukivat asuntomarkkinoiden vahvistuminen sekä työttömyyden lasku. Työllisyys parani markkinoiden odotuksia voimakkaammin.

Elpyminen on silti ollut hidasta myös Yhdysvalloissa. Odotukset kohtuullisesta talouskasvusta ja työmarkkinoiden kehitys lisäsivät spekulaatioita rahapolitiikan kiristämisestä. Inflaatio oli edelleen Keskuspankin tavoitetasoa hitaampaa.

Eurooppa hakee tasapainoa

Euroopassa elpyminen ei ole vakaalla uralla, joskin kasvuodotukset vahvistuivat jonkin verran vuoden loppua kohti. Ongelmamaat ovat onnistuneet tasapainottamaan julkisia talouksiaan, mutta vahva euro on heikentänyt monien maiden kilpailukykyä.

Teollisuuden tuotantolukujen odotettiin kääntyneen kasvuun vuoden lopulla. Samanaikaiset säästötoimet ja palkkojen hidas nousu painoivat kuitenkin kulutuskysynnän kasvua. Inflaatio on hidastunut euroalueella, ja rahapolitiikan välittyminen reaalitalouteen on ollut vaatimatonta. Euroopan Keskuspankki on ilmoittanut varautuneensa myös negatiiviseen korkoon.

Suomen talous vaatii rakenneuudistuksia

Suomen talous supistui 2013. Teollisuuden tuotantomäärät ja vientimäärät supistuivat voimakkaasti. Lisäksi viennin jalostusarvo on laskenut. Työllisyystilanne oli suhdannetilanteeseen nähden kohtuullinen.

Julkisen talouden tasapainotus vaatii rakenteellisia uudistuksia. Vuoden 2013 lopussa hallitus päätti rakennepaketista, jolla paikataan Suomen kestävyysvajetta. Kestävyysvajeen kuromisessa työeläkejärjestelmällä on suuri merkitys, sillä työeläkevarat lasketaan osaksi kansantalouden tilinpitoa ja eläkkeitä koskevat säädökset heijastuvat työvoiman tarjontaan.

Varma painottaa vahvaa vakavaraisuutta

Pääomamarkkinat kehittyivät vahvasti vuonna 2013, etenkin kehittyneissä talouksissa. Suomessakin osakekurssit nousivat voimakkaasti. Tämä kertoo, että sijoittajat uskovat suomalaisyritysten hyvään kannattavuuteen tulevaisuudessa.

Finanssikriisi koetteli globaalisti eläkejärjestelmiä ja institutionaalisia sijoittajia. Varman päähuomio vaikeasti ennakoitavassa markkinatilanteessa on ollut vahvan vakavaraisuuden vaaliminen sekä sijoitusten aktiivinen ja huolellinen hajauttaminen. Vahva vakavaraisuusasema on Varmalle merkittävä strateginen kilpailuetu haastavassa markkinatilanteessa.

Työeläkejärjestelmän rahoitus vakaalla pohjalla

Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän rahoitusasema on vakaa ja se tarjoaa palkansaajille ja yrittäjille luotettavan toimeentulon työvuosien jälkeen. Vuoden 2013 alussa julkaistiin kansainvälisten asiantuntijoiden arvio työeläkejärjestelmämme tilasta ja kehittämistarpeista. Erityisesti kiitosta saivat eläketurvan kattavuus, konsensukseen pyrkivä kolmikantainen päätöksenteko sekä vakaa ja pitkäjänteinen rahoituksen riittävyyden varmistaminen.

Keskeiset työmarkkinajärjestöt vahvistivat osana kasvu- ja työllisyyssopimusta työeläkemaksujen korotukset, jotka nostavat perittävän keskimääräisen työeläkemaksun 24,4 %:iin vuonna 2016. Työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet neuvottelemaan vuonna 2014 eläkejärjestelmän uudistuksesta, joka tulisi voimaan vuoden 2017 alusta. Alustavasti sen on määrä pidentää työuria 1,5 vuodella ja sillä on merkittäviä vaikutuksia julkisen talouden kestävyysvajeen hallinnassa.

Varma pyrkii vahvistamaan eläkejärjestelmää ja turvaamaan eläkkeet onnistumalla hyvin sijoitustoiminnassa, parantamalla kustannustehokkuuttaan ja tarjoamalla vaikuttavia työeläkevakuuttamisen palveluita, jotka tukevat työnantajia ja yrityksiä työurien pidentämisessä.

Elpymistä horisontissa

Maailmantalous on vahvistumassa. Rahoitusmarkkinoilla on meneillään ennätyksellinen sääntelyaalto; Euroopassa rakennetaan pankkiunionia, jolla tavoitellaan parempia valmiuksia torjua tulevia finanssikriisejä. Tiukempi sääntely kiristää luotonantoa ja nostaa rahoituksen hintaa, mikä voi heikentää ja hidastaa talouden elpymistä.

Suomen talousnäkymät ovat vaisut, vaikka globaalin kysynnän nousun odotetaankin vetävän talouttamme hieman parempaan suuntaan ensi vuonna.

Lyhyellä tähtäimellä työurien pidentämistavoitteet ja yritysten taloudelliset reunaehdot eivät välttämättä kohtaa. Varmankin asiakasyrityksissä koetaan vaikeita muutostilanteita myös vuonna 2014. Kyky ymmärtää asiakkaan tarpeita korostuu juuri talouden murroksessa. Varman tavoitteena on tarjota asiakkailleen tehokkaita ja taloudellisesti vaikuttavia eläkevakuuttamisen palveluita.