Varma

Turvaamme eläkkeet

Varman perustehtävä on eläkkeiden turvaaminen. Toimintamme perustuu Suomessa tehtävään työhön ja työeläkejärjestelmän kestävyyden turvaamiseen. Huolehdimme yksityisten yritysten työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta. Eläkemaksuina kerätyt varat sijoitamme tuottavasti ja turvaavasti nykyisiä ja tulevia eläkkeitä varten. Varma on haluttu ja asiantunteva työkykyjohtamisen kumppani. Tavoitteemme on, että asiakasyritystemme työntekijät jaksavat työssään paremmin ja pidempään ja että asiakkaillamme on alan alhaisimmat työeläkekustannukset.

Työeläke kertyy kaikesta työstä

Kaikesta työstä ja yrittämisestä kertyy työeläkettä. Työeläke määräytyy ansio- tai yrittäjätulon perusteella, ja sen on tarkoitus taata, että elintaso säilyy kohtuullisena eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Yksityisten alojen työeläke on keskeinen osa suomalaista lakisääteistä sosiaaliturvaa.

Työeläkkeet rahoitetaan työnantajien ja palkansaajien maksamilla vakuutusmaksuilla sekä sijoitustoiminnan tuotoilla. Onnistuneella sijoitustoiminnalla voidaankin pienentää muun muassa väestön ikääntymisestä johtuvia eläkemaksun nousupaineita.

Varma huolehtii yksityisten yritysten työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta tehokkaasti ja kilpailukykyisesti. Noin 67 000 yritystä ja yrittäjää on uskonut työeläketurvansa hoidon Varmalle. Pidämme sitä tunnustuksena vahvasta osaamisestamme vakuutusasioiden hoidossa.

Eläkepäätös on saajalleen merkittävä tulevaisuuteen vaikuttava ratkaisu. Työeläke on lakisääteinen sosiaaliturvaetuus, ja siksi seuraamme tarkkaan tekemiemme päätösten virheettömyyttä ja palvelun nopeutta. Maksamme uudet eläkkeet mahdollisimman nopeasti, ettei asiakkaan toimeentulo katkeaisi. Annamme myös luotettavaa ja käytännöllistä tietoa eläketurvasta.

Hyvä työkyky auttaa pidentämään työuria

Suomi tarvitsee kotimaista työtä, menestyviä ja kilpailukykyisiä yrityksiä sekä pidempiä työuria – niiden avulla turvataan myös tulevien työeläkkeiden rahoitus. Työkykyjohtamisen ja kuntoutuksen palvelumme auttavat Varman asiakasyrityksiä säästämään eläke- ja sairauspoissaolokustannuksissa. Työntekijöiden hyvä työkyky ja työhyvinvointi tukevat tavoitetta pidentää työuria.

Lakisääteinen työeläkekuntoutus antaa työntekijälle ja yrittäjälle mahdollisuuden jatkaa työelämässä silloin, kun työkyky on uhattuna. Kuntoutuksen vaikuttavuuden varmistamme saumattomalla yhteistyöllä työntekijän, hänen työpaikkansa ja työterveyshuoltonsa kanssa.

Sijoitamme eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti

Varma on 37,7 (34,4) miljardin euron sijoituksillaan Suomen suurin yksityinen sijoittaja. Vastuu eläkkeistä on pitkäaikainen. Pyrimme saamaan parhaan mahdollisen tuoton sijoituksillemme hallitulla riskiprofiililla turvataksemme eläkkeiden maksamisen. Vaalimalla vakavaraisuuttamme varmistamme, että eläkevastuut on katettu kaikissa tilanteissa.

Kartutamme eläkevaroja nykyisten ja tulevien eläkkeiden maksamista varten. Epävarmassa taloustilanteessa etuusperusteinen työeläkejärjestelmä tuo turvaa ja vakautta. Työeläkkeet ja niitä varten rahastoidut varat on hyvin turvattu talouden myllerryksessäkin.

Varman tavoitteena on vahva vakavaraisuus ja sen turvaaminen kaikissa olosuhteissa. Onnistuimme tässä keskeisessä tavoitteessamme hyvin: vakavaraisuus vahvistui selvästi ja on historiallisen korkealla tasolla. Vakavaraisuutta kuvaava vakavaraisuuspääoma oli vuoden 2013 lopussa 9 140 (7 716) miljoonaa euroa eli 31,6 (28,0) % vastuuvelasta. Vahva vakavaraisuus ylläpitää luottamusta eläketurvaan ja ehkäisee parempien sijoitustuottojen avulla työeläkemaksun kovimpia nousupaineita.