Varma

Toimitusjohtajan ja johtoryhmäjohtajien palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan palkitseminen ja muut etuudet

Hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä päättää hänen toimisuhteensa ehdoista.

Toimitusjohtaja Matti Vuorian palkka- ja luontoisedut toimitusjohtajan tehtävästä olivat vuonna 2013 yhteensä 739 684 euroa, josta 103 968 euroa on tulospalkkiota vuodelta 2012 ja 77 802 euroa on pitkäkestoista tulospalkkiota vuosilta 2010–2012. Toimitusjohtajalla ei ole asuntoetua. Toimitusjohtajan vapaan autoedun arvo on 1 635 euroa/kk ja matkapuhelinedun arvo 20 euroa/kk. Luontoisetujen verotusarvo sisältyy rahapalkkaan. Toimitusjohtajan vuosibonus määräytyy hallituksen asettamien tulostavoitteiden toteumaprosenttina. Hallituksen Vuorialle määrittelemä maksimibonus vuonna 2012 oli 8 kuukauden kuukausipalkkaa vastaava määrä. Tästä hänelle maksettiin toteumaprosentin mukaisena osuutena 103 968 euroa keväällä 2013.

Toimitusjohtaja Vuoria kuului edellä Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisperiaatteet -osiossa kuvattuun pitkäkestoiseen kannustinjärjestelmään, jonka palkkiomaksimi vastaa hänen 4 kuukauden kuukausipalkkaansa sekä kannustinkaudella 2010–2012 että kaudella 2011–2013. Kannustinkauden 2010-2012 toteumaa vastaavana palkkiona Vuorialle maksettiin 77 802,72 euroa keväällä 2013.

Vuosibonusjärjestelmässä toimitusjohtajan palkkiomaksimi vuodelta 2013 on enintään 10 kuukauden kuukausipalkan suuruinen sijoitustoiminnon tulokseen perustuva kannustinkerroin huomioon ottaen. Mahdollinen vuosibonus vuodelta 2013 tullaan maksamaan vuonna 2014 ja pitkäkestoisen kannustinjärjestelmän 2011-2013 toteuma vuonna 2014.

On sovittu, että toimitusjohtaja Vuoria jää vanhuuseläkkeelle täyttäessään 63 vuotta maaliskuussa 2014. Toimitusjohtajalle otetun lisäeläkevakuutuksen mukainen eläke-etuus on 60 prosenttia lisäeläkkeen eläkepalkasta, jonka perustana on kaksi keskimmäistä neljän viimeisen 60 ikävuotta edeltäneen vuoden ansioista. Vuorian täytettyä 60 vuotta ei Varma ole maksanut hänen ansioistaan lisäeläkemaksuja vaan ainoastaan lakisääteiset TyEL-maksut.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, minkä lisäksi hän on oikeutettu kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen.

Toimitusjohtajan sijainen on varatoimitusjohtaja Risto Murto. Hänen palkka- ja luontoisetunsa vuonna 2013 olivat 308 327 euroa, joka sisältää 48 000 euron määräisen tulospalkkio-osuuden vuoden 2012 sijoitustoiminnon erillisjärjestelmästä; lisäksi vuonna 2015 erääntyy hänelle maksettavaksi 123 630 euroa lykättynä palkkiona tästä järjestelmästä. Vuoden 2013 sijoitustoiminnon erillisjärjestelmässä Murron palkkiomaksimi on enintään 14 kuukauden palkan suuruinen. Sijoitustoiminnon erillisjärjestelmä on kuvattu edellä kohdassa 1.3.2. Murto ei ole kuulunut Varman vuosibonusjärjestelmään eikä pitkäkestoiseen kannustinjärjestelmään. Toimitusjohtajan sijaisella ei ole asuntoetua eikä hänellä ole käytössään autoetua. Matkapuhelinedun arvo on 20 euroa/kk.

Hallitus on 22.8.2013 nimittänyt Murron Varman toimitusjohtajaksi 1.1.2014 alkaen. Hänelle vuonna 2014 maksettava kiinteä kuukausipalkka tulee olemaan 43 000 euroa. Murto tulee kuulumaan Varman vuosibonusjärjestelmään ja pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmään eikä ole vuonna 2014 enää sijoitustoiminnon erillisjärjestelmässä. Vuoden 2014 osalta Murrolle vuosibonusjärjestelmästä ja pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmästä maksettava enimmäispalkkio ei voi ylittää 12 kuukauden palkkaa.

Toimitusjohtajuuden myötä Murron eläkeikä nousee 63 vuoteen nykyisestä 62 vuodesta. Hänen lisäeläkevakuutuksen mukainen eläke-etuutensa tulee olemaan 60 prosenttia lisäeläkkeen eläkepalkasta. Murron lisäeläkesopimuksen kustannukset olivat 79 516 euroa vuonna 2013.

Murron irtisanomisaika on kuusi kuukautta, minkä lisäksi hän on oikeutettu kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen.

Johtoryhmään kuuluvien johtajien palkitseminen ja muut etuudet

Hallitus päättää Varman johtoryhmään kuuluvien johtajien palkitsemisesta ja toimisuhteen muista ehdoista.

Johtoryhmäjohtajat kuuluvat Varman tulospalkkiojärjestelmien piiriin Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisperiaatteet -osiossa kuvatulla tavalla.

Johtoryhmäjohtajien, pois lukien toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja, palkat ja luontoisedut vuonna 2013 olivat 1 416 210 euroa ja tulospalkkio-osuudet 62 943 euroa (vuodelta 2012) ja 108 119 euroa (pitkäkestoinen tulospalkkio vuosilta 2010-2012) eli yhteensä 1 587 273 euroa. Varman johtoryhmäjohtajilla ei ole asuntoetua. Johtoryhmäjohtajilla on mahdollisuus vapaaseen autoetuun. Johtoryhmäjohtajilla on matkapuhelinetu. Luontoisetujen verotusarvo sisältyy rahapalkkaan.