Varma

Varman vastuullisen sijoittamisen periaatteet 

Vastuullisuustekijät vaikuttavat kasvavassa määrin yritysten arvoon. Tämä tuo uusia haasteita ennen kaikkea yhtiöille mutta myös sijoittajille. Sijoittajan on taloudellisen analyysin lisäksi arvioitava sijoituskohteita entistä laajemmin.

Vastuullinen sijoittaminen tarjoaa kehikon, jolla ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallinnointiin liittyvät kriteerit voidaan sisällyttää osaksi sijoitustoimintaa ja omistajakäytäntöjä, tunnistaen, että tekijöillä voi pidemmällä aikavälillä olla merkittävä vaikutus sijoitustuottoihin.

Tavoitteemme

Varma on sitoutunut huomioimaan vastuullisuuden osana sijoitustoimintaansa. Tämä tukee sekä Varman tavoitetta ensiluokkaisesta sijoitusosaamisesta että asemaa pitkäaikaisena eläkesijoittajana.

Lähestymistapamme

Varman vastuullisen sijoittamisen periaatteet kattavat Varman koko sijoitusomaisuuden.

Periaatteiden lähtökohtana on sijoituskohteille olennaisten vastuullisuustekijöiden tunnistaminen ja niihin keskittyminen. Tavoitteenamme on vastuullisuuden systemaattinen sisällyttäminen sijoitusprosesseihin. Sijoitustoiminnan perimmäinen tavoite on sijoitusten tuotto, joka on huomioitava vastuullisen sijoittamisen periaatteiden soveltamisessa ja resurssien allokoinnissa.

Huomioimme sijoitustoiminnassamme kansainvälisesti tunnistetut periaatteet ja normit kuten YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen, OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille ja ILO:n työelämän konventiot.

Varma on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ("Principles for Responsible Investment", "PRI").

Varma sitoutuu vastuullisen sijoittamisen periaatteillaan

  • liittämään ympäristöön, yhteiskuntaan sekä hallintotapaan liittyvät näkökohdat osaksi sijoitustutkimuksia ja päätöksentekoprosesseja.
  • toimimaan aktiivisena omistajana ja soveltamaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä näkökohtia omistajakäytäntöihimme. Olemme myös valmiita keskustelemaan omasta lähestymistavastamme ja kriteereistämme sijoituskohteidemme kanssa.
  • arvioimaan yhtiö-, sektori- ja omaisuusluokkatasolla tarkoin sijoituskohteita, joissa on keskimääräistä suurempia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallinnointiin liittyviä riskejä. Tavoitteenamme on vaikuttaa sijoituskohteisiin tilanteen korjaamiseksi poissulkemisen sijasta Poissulkeminen on kuitenkin mahdollista, etenkin tuloksettomina päättyneiden keskustelujen jälkeen.
  • edistämään sijoituskohteiden asianmukaista raportointia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvissä asioissa.
  • edistämään vastuullista sijoittamista sijoitustoimialalla yhteistyössä muiden sijoittajien, PRI:n ja muiden toimijoiden kanssa.
  • raportoimaan toimistaan ja työn edistymisestä vastuullisen sijoittamisen periaatteidemme käyttöönotossa. Määrittelemme vuosittain toimintamme tavoitteet ja seuraamme edistymistämme. Raportoimme toimistamme vuositasolla.

Varma sulkee eettisin perustein pois suorista sijoituksistaan yhtiöt, jotka keskittyvät tupakan valmistukseen tai ydinasetuotantoon.

Varma on sitoutunut toimimaan verolakien ja -säännösten mukaisesti ja suhtautuu torjuvasti toimiin, joilla pyritään liiketoiminnallisten tavoitteiden sijasta hankkimaan lain tarkoituksen vastaisia veroetuja. Varman periaatteena on välttää sijoitustuottojen kaksinkertaista verotusta, joka johtaisi Varman sijoitusten alhaisempaan tuottoon ja on siten sijoitustoiminnan perimmäisen tuottotavoitteen vastainen.

Omaisuusluokkakohtaiset käytännöt

Varman yleisten vastuullisen sijoittamisen periaatteiden soveltaminen vaihtelee omaisuusluokasta ja sijoitustavasta riippuen. Varman omaisuusluokat ovat korkosijoitukset, osakesijoitukset, pääomasijoitukset, kiinteistöt ja hedgerahastot. Varman vastuullisen sijoittamisen periaatteet antavat yleiset suuntaviivat toiminnalle, ja niiden perusteella määritellään tarkemmat käytännöt omaisuusluokittain.

Periaatteista yleisesti

Varman vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat mukana Varman sijoitustoimintaa ohjaavassa sijoitussuunnitelmassa. Lisäksi Varma on julkaissut erilliset omistajaohjauksen periaatteet, jossa käsitellään linjauksia listayhtiöiden hallinnoinnin suhteen.

Varman hallitus hyväksyy vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Periaatteita päivitetään vastuullisen sijoittamisen toimintamme kehittyessä ja uusien huomioitavien asioiden noustessa esiin. Hallitukselle raportoidaan toiminnasta vuosittain.