Varma

Vahva sijoitusvuosi 2013

Vuonna 2013 osakekurssit nousivat voimakkaasti. Korkotaso säilyi puolestaan matalana, kun Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankit jatkoivat vahvasti elvyttävää rahapolitiikkaa. Pitkät korot nousivat, mutta ovat edelleen historiallisesti alhaisella tasolla. Varman sijoitustuotto muodostui erittäin hyväksi ja vakavaraisuus vahvistui entisestään.

Varman sijoitusten arvo oli vuoden 2013 päättyessä 37,7 (34,4) miljardia euroa ja niiden tuotto 9,0 (7,7) %. Tuottokehityksen ansiosta vakavaraisuus vahvistui 31,6 (28,0) %:iin, mikä antaa hyvän puskurin pääomamarkkinoiden mahdollisille heilahteluille.

Tulos kehittyi tasaisesti koko vuoden ajan lukuun ottamatta kesäkuussa tapahtunutta osakekurssien hetkellistä notkahdusta ja pitkien korkojen nousua. Vuoden jälkipuoliskolla osakekurssien nousu vahvistui.

Sijoitusympäristö oli lähes koko vuoden ajan kohtuullisen myönteinen. Euroalueeseen liittyvä epävarmuus hellitti selvästi vuoden aikana, ja mm. Espanjan ja Italian lainojen korot laskivat ja niiden likviditeetti parani. Yhdysvaltain talouden elpyminen ja odotukset Euroopan kasvun viriämisestä loivat pohjaa osakekurssien nousulle. Myös korkotason säilyminen matalana ja korkosijoitusten heikot tuotto-odotukset tukivat osakemarkkinoita.

Kansantaloudellinen tilanne poikkesi merkittävästi pääomamarkkinoiden kehityksestä. Euroopassa ja Suomessa bruttokansantuotteen kehitys oli heikko, työttömyys pysyi korkeana ja velkaantuneisuus jatkoi kasvuaan. Kotimaiset yritykset ilmoittivat vuoden aikana useista irtisanomisista ja lomautuksista. Lisäksi investointien määrä oli vähäinen. Pörssikurssien nousu on kuitenkin merkki uskosta yhtiöiden tuloksentekokykyyn jatkossa.

Vuoden aikana Varma kasvatti osakesijoitusten osuutta, pienensi korko- ja kiinteistösijoitusten osuutta, ja säilytti muiden sijoitusten osuuden ennallaan.

Erittäin hyvä sijoitustulos

Varman sijoitusten kokonaistuotto oli 9,0 (7,7) %. Parhaiten tuottivat osakesijoitukset. Myös korkosijoitusten, kiinteistöjen ja muiden sijoitusten tuotto oli positiivinen.

Varman 10 vuoden nimellinen keskituotto oli 5,6 %. Finanssikriisin jälkeinen aika on ollut sijoituksellisesti erittäin hyvä epävarmasta taloustilanteesta huolimatta. Viiden vuoden keskituotto nousi 7,8 %:iin. Inflaatio huomioon otettuna reaalituotoksi muodostui 5,8 %.

Varman 9,0 %:n sijoitustuloksessa osakkeiden vaikutus oli määräävin 7,4 prosenttiyksikköä. Korkosijoitusten vaikutus oli 0,4, kiinteistöjen 0,4 sekä muiden sijoitusten 0,8 prosenttiyksikköä.

Sijoitustoiminnassa korostuivat vahvan vakavaraisuusaseman turvaaminen, sijoitusten monipuolinen hajauttaminen ja vahva panostus riskienhallintaan. Sijoitusten riskienhallinnassa käytetään myös johdannaisia, erityisesti suojaustarkoituksessa ja salkun riskitason säätelyssä.

Varmalla on dollarimääräisiä sijoituksia hedge-rahastoissa, osakkeissa, yrityslainoissa ja pääomarahastoissa. Varman toimintapolitiikan mukaisesti pääosa valuuttakurssiriskistä oli suojattuna. Hajautussyistä osa valuuttapositiota pidettiin vuoden aikana avoimena, jolloin Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen hieman heikensi kokonaistulosta. Operatiivisesti valuuttariskiä hallinnoidaan yhtenä kokonaisuutena, tulosluvuissa valuuttatulos sisältyy eri omaisuusluokkien tuottoon.