Varma

Varman kiinteistösalkun käyttöaste on hyvä

Suomen kiinteistökaupan volyymi pysytteli matalalla tasolla alkuvuonna 2013. Uudet asunto- ja hoivakiinteistöihin erikoistuneet kiinteistörahastot kuitenkin ostivat salkkuihinsa aktiivisesti kohteita. Loppuvuodesta markkinat vilkastuivat ja kiinteistökaupan volyymi kasvoi merkittävästi useiden toimitilakauppojen ansiosta. Suomen kiinteistökaupan kokonaisvolyymi oli vuonna 2013 yhteensä noin 2,4 miljardia euroa. Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus Suomessa sijaitsevia kohteita kohtaan kasvoi. Vuoden aikana toteutuneista kaupoista 30 % oli kansainvälisten sijoittajien tekemiä. 

Vuonna 2013 Varma teki kiinteistösijoituksia 84 miljoonan euron arvosta. Varmalla oli rakenteilla yhteensä 230 uutta vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulle. Toimitilainvestoinneissa painopiste siirtyi uusien kohteiden hankinnasta ja uudisrakentamisesta kohteiden kehittämiseen sekä ylläpito- ja peruskorjausrakentamiseen. Lisäksi Varma myi vuoden aikana yhteensä 25 kiinteistökohdetta. Varman kiinteistösijoitusten kokonaistuotto oli yhteensä 3,1 (4,5) %.

Suomen taloustilanteen epävarmuus on heijastunut viime vuosina myös toimitilojen vuokramarkkinoihin. Varsinkin pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttöaste on korkealla tasolla, mutta myös muilla alueilla ja muissa tilatyypeissä vajaakäyttöasteet ovat nousseet. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Varman omistamien kiinteistökohteiden käyttöasteet pysyivät vuonna 2013 hyvällä tasolla. Varman suoraan omistetun kiinteistösalkun vajaakäyttöaste oli vuoden 2013 lopussa vain 5,3 %.

Vuonna 2013 tehtyjen, suoraan omistetun kiinteistöomaisuuden käypien arvojen muutosten vaikutus oli yhteensä -131 miljoonaa euroa. Varman suoraan omistetun kiinteistökannan markkina-arvo oli vuoden lopussa noin 3,7 miljardia euroa. Suorien kiinteistösijoitusten sitoutuneen pääoman tuotto oli 2,0 (4,6) %. Salkun arvoon ja kokonaistuottoon vaikuttivat tehdyt käypien arvojen muutokset sekä kohteiden myynnit.

Vuoden 2013 aikana Varma aktivoitui epäsuorien ja kansainvälisten kiinteistösijoitusten lisäämisessä. Kansainvälisten ja kotimaisten rahastomuotoisten kiinteistösijoitusten arvo oli vuoden lopussa yhteensä 565 miljoonaa euroa ja tuotto 11,6 (3,1) %.

 

Energiatehokkuus pienentää kiinteistöjen hiilijalanjälkeä

Varma on panostanut merkittävästi energiankulutuksen vähentämiseen toimitilakiinteistöissään. Tavoitteena on vähentää energiankulutusta 6 %:lla vuoteen 2016 mennessä.

Säästötoimissa on keskitytty mm. valaistuksen, ilmanvaihdon ja lämmönohjauksen säätöön. Noin 70 Varman omistamaan kiinteistöön on 2011–2013 tehty yli 370 energiansäästötoimenpidettä, joilla on saavutettu noin 500 000 euron vuosisäästöt. Se vastaa 470 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista energiankulutusta.

Vuosien 2011−2013 säästötoimilla on pienennetty Varman kiinteistöjen hiilijalanjälkeä 1 800 hiilidioksiditonnilla.