Varma

7. Johdon palkat ja palkkiot
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
1.1.–31.12., milj. €2013201220132012
Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa1,01,11,01,1
Hallitusten jäsenet ja varajäsenet0,40,30,40,3
Hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet0,10,10,10,1
Yhteensä1,61,51,61,5
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana565572565572
Toimitusjohtaja Matti Vuorian palkka ja luontaisedut olivat 739 684 euroa. Vuorialle otetun vapaaehtoisen lisäeläkevakuutuksen mukainen eläke-etuus on 60 prosenttia lisäeläkkeen eläkepalkasta, jonka perustana on kaksi keskimmäistä neljän viimeisen vuoden ansioista. Lisäeläkevakuutus ei ole kerryttänyt lisäeläkettä Vuorian täytettyä 60 vuotta 14.3.2011.
Toimitusjohtajan sijaisen Risto Murron palkka ja luontaisedut olivat 308 327 euroa. Hallitus on 22.8.2013 nimittänyt Murron toimitusjohtajaksi 1.1.2014 alkaen. Murron eläkeikä on 63 vuotta ja hänen eläkkeensä on 60 prosenttia laskennallisesta eläkepalkasta.