Varma

Varman tase ja tuloslaskelma käyvin arvoin

Työeläkeyhtiön tilinpäätös laaditaan kirjanpito-, osakeyhtiö-, vakuutusyhtiö- ja työeläkevakuutusyhtiölain sekä eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain mukaisesti. Lisäksi tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetusta vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä, kirjanpitoasetusta sekä sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia laskuperusteita ja Finanssivalvonnan antamia määräyksiä. IFRS-standardit eivät koske työeläkevakuutusyhtiötä.

Työeläkejärjestelmä on osittain rahastoiva järjestelmä. Työeläkevakuutusyhtiön taseessa näkyvä vastuuvelka on määrältään noin neljännes tilinpäätöshetkeen mennessä karttuneiden eläkkeiden pääoma-arvosta. Lisäksi lakisääteisessä eläkevakuutuksessa on yhteistakuujärjestelmä, jonka mukaan eläkelaitoksen joutuessa maksukyvyttömäksi työeläkejärjestelmä vastaa yhteisesti siitä, että vakuutettujen etuudet tulevat turvatuiksi.

Vastuuvelkaan sisältyvät myös vakavaraisuutta kasvattava tulospuskurina oleva merkittävä osittamaton lisävakuutusvastuu, asiakashyvityksiin varattu ositettu lisävakuutusvastuu ja työeläkeyhtiöiden osakkeiden arvon heilahteluja puskuroiva osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu. Vakavaraisuutta mittaavan vakavaraisuuspääoman pääkomponentit ovat oma pääoma, osittamaton lisävakuutusvastuu, tasoitusmäärä ja sijoitusten arvostuserot.

Yhtiön toiminnan liikekulut on jaettu tuloslaskelmassa ja tunnusluvuissa useille riveille. Käypien arvojen vaikutus yhtiön sijoituksiin ja niiden tuloksiin esitetään liitetiedoissa. Työeläkeyhtiöllä ei ole tarvetta esittää laskennallista verovelkaa niin kauan kuin sosiaali- ja terveysministeriön määräämä tuloslaskelman tilikauden voiton vahvistava laskuperuste on voimassa. Edellisen seurauksena työeläkeyhtiö ei voi hyödyntää täysimääräisesti verotuksessa osinkotuottojen verotonta osuutta tai aikaisemmin osinkoihin liittyneitä veronhyvityksiä. Työeläkeyhtiössä konsernitilinpäätöksen merkitys on lähinnä tekninen.

Liitetiedoissa verrataan sijoitustuottoja käyvin arvoin vastuuvelalle hyvitettävään korkoon ja toimintokohtaisia liikekuluja (ilman sijoitustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnan liikekuluja ja lakisääteisiä maksuja) vakuutusmaksuihin sisältyvään hoitokustannustuloon. Yhtiön kokonaistulos - sijoitustoiminnan tulos, hoitokustannustulos ja vakuutusliikkeen tulos yhteenlaskettuna -vastaa tuloslaskelman tulosta käyvin arvoin.

Voimassaolevan säännöstön mukaisesti laaditun tilinpäätöksen liitetietona on tase, jossa omaisuuserät esitetään käyvin arvoin ja tuloslaskelma, jossa säännöstenmukaisen tuloslaskelman erät on ryhmitelty uudelleen ja tiivistetty. Käyvin arvoin laaditun tuloslaskelman kokonaistulos poikkeaa säännösten mukaisesti laaditun tuloslaskelman esittämästä sosiaali- ja terveysministeriön etukäteen vahvistamien laskuperusteiden mukaan lasketusta tilikauden tuloksesta olennaisesti.

Vuonna 2013 emoyhtiö Varman kokonaistulos oli 1 558 (1 201) miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 38 310 (35 651) miljoonaa euroa.

 

Tase käyvin arvoin, emoyhtiö
31.12., milj. €201320122011
VASTAAVAA
Sijoitukset37 71834 40631 852
Saamiset5661 2081 157
Kalusto263646
38 31035 65133 055
VASTATTAVAA
Oma pääoma1019793
Arvostuserot6 6195 4003 775
Tasoitusmäärä1 118
Toimintapääomaan rinnastettava tasausvastuu1 1471 096
Osittamaton lisävakuutusvastuu1 3011 0731 556
Vakavaraisuuspääoma yhteensä9 1407 7166 520
Ositettu lisävakuutusvastuu (hyvityksiin)1067974
Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu720190-180
Tasoitusmäärä1 1081 120
Toimintapääomaan rinnastettava tasausvastuu-1 147-1 096
Varsinainen vastuuvelka28 15427 31726 395
Yhteensä28 87427 46826 240
Muut velat190388221
38 31035 65133 055
Tuloslaskelma käyvin arvoin, emoyhtiö
1.1.–31.12., milj. €201320122011
Vakuutusmaksutulo4 2584 2313 977
Maksetut korvaukset-4 446-4 168-3 925
Vastuuvelan muutos-1 289-1 219-596
Sijoitustoiminnan nettotulos3 1832 510-693
Kokonaisliikekulut-143-149-136
Verot-6-4-5
Kokonaistulos 1)1 5581 201-1 378

1) Tulos käyvin arvoin ennen lisävakuutusvastuiden ja tasoitusmäärän muutosta.