Varma

Sijoitustoiminta

Varman sijoitusten arvo oli vuoden päättyessä 37 718 (34 406) miljoonaa euroa ja tuotto käyvin arvoin 3 160 (2 492) miljoonaa euroa eli 9,0 (7,7) prosenttia. Kaikkien sijoituslajien tuotto oli positiivinen. Viiden viimeisen vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 7,8 prosenttia. Sijoitusten arvo ja tuotto esitetään toimintakertomuksessa riskin mukaisesti ryhmiteltyinä. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on esitetty sijoitusten ja niiden tuottojen jakautuminen eri sijoituslajeihin sekä säännösten mukaisesti että riskin mukaisesti ryhmiteltyinä.

Varman sijoitustoiminnan painopiste oli aktiivisessa riskienhallinnassa ja sijoitusten turvaavuus korostui. Keskeisenä tavoitteena oli vahvan vakavaraisuusaseman säilyttäminen. Vuoden aikana Varma pienensi korkosijoitustensa osuutta kasvattaen samalla osakkeiden ja muiden sijoitusten osuutta. Riskienhallinnassa käytettiin johdannaisia suojaustarkoituksessa ja salkun riskitason säätelyssä.

Korkosijoitukset olivat tilinpäätöshetkellä 10 624 (10 666) miljoonaa euroa ja ne jakautuivat seuraavasti:

  • lainasaamiset olivat 2 026 (2 441) miljoonaa euroa
  • julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat 3 869 (4 052)
  • muiden yhteisöjen joukkovelkakirjat 5 363 (5 347) miljoonaa euroa
  • muut rahoitusmarkkinavälineet -635 (-1 175) miljoonaa euroa, joista johdannaisten vaikutus 1 878 (1 910) esitetään erillisenä.

Korkosijoitusten tuotto oli 1,2 (4,4) prosenttia. Lainasaamisten tuotto oli 3,3 (3,2), julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainojen -1,8 (3,6), muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainojen 3,0 (8,1) ja muiden rahoitusmarkkinavälineiden -0,4 (0,7) prosenttia.

Matalan korkotason toimintaympäristössä Varman korkosijoitusten tuotto muodostui kaksijakoiseksi. Lainasaamisten ja yrityslainojen tuotot olivat vallitsevaan korkotasoon nähden hyviä. Valtionlainoissa puolestaan tuottoa painoivat pysyttäytyminen parhaan luottokelpoisuuden velkakirjoissa sekä pitkien korkojen nousu vuoden aikana.

Osakesijoitusten arvo tilinpäätöshetkellä oli 14 756 (11 727) miljoonaa euroa. Noteerattujen osakkeiden arvo oli 11 579 (8 567) miljoonaa euroa, pääomasijoitusten 2 175 (2 394) ja noteeraamattomien osakesijoitusten 1 002 (766) miljoonaa euroa. Osakesijoitusten tuotto oli 21,8 (14,5) prosenttia. Noteeratut osakkeet tuottivat 23,7 (14,9), pääomasijoitukset 12,1 (13,0) ja noteeraamattomat osakesijoitukset 26,7 (15,5) prosenttia.

Osakesijoitukset tuottivat kaikista omaisuusluokista parhaiten. Noteerattujen osakkeiden tuottokehitys oli erittäin hyvä yhtiöiden jakaessa korkeita osinkoja ja kurssitason noustua voimakkaasti vuoden aikana. Varman salkussa tuottivat parhaiten kotimaiset osakkeet, yhdysvaltalaisten osakkeiden arvonnousun ollessa samaa luokkaa.

Myös pääomasijoitukset ja noteeraamattomat osakkeet tuottivat hyvin. Varman pääomasijoituksista lähes puolet on sijoitettu Yhdysvaltoihin ja muu osa pääasiassa Eurooppaan ja Pohjoismaihin. Pääomasijoitukset ja noteeraamattomat osakkeet muodostavat pitkäjänteisen omaisuusluokan Varman sijoitussalkussa ja niiden pitkäaikainen tuotto on ollut erittäin hyvä.

Kiinteistösijoitukset olivat tilinpäätöshetkellä 4 304 (4 463) miljoonaa euroa. Suorat kiinteistösijoitukset olivat 3 739 (3 961) ja kiinteistösijoitusrahastot 565 (503) miljoonaa euroa. Kiinteistösijoitusten tuotto oli 3,1 (4,5) prosenttia. Suorat kiinteistösijoitukset tuottivat 2,0 (4,6) ja kiinteistösijoitusrahastot 11,6 (3,1) prosenttia.

Suomen kiinteistökaupan volyymi pysytteli matalalla tasolla alkuvuonna 2013. Uudet asunto- ja hoivakiinteistöihin erikoistuneet kiinteistörahastot kuitenkin ostivat salkkuihinsa aktiivisesti kohteita. Loppuvuodesta markkinat kuitenkin vilkastuivat ja kiinteistökaupan volyymi kasvoi merkittävästi useiden toimitilakauppojen ansiosta. Varma teki uusia kiinteistösijoituksia 84 miljoonan euron arvosta. Vuoden 2013 aikana Varmalla oli rakenteilla 230 uutta vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulle. Toimitilojen osalta painopiste siirtyi uudisrakentamisesta toimitilakohteiden kehittämiseen sekä ylläpito- ja peruskorjausrakentamiseen. Suoraan omistetun kiinteistökannan käypien arvojen muutokset olivat yhteensä -131 miljoonaa euroa.

Muut sijoitukset olivat tilinpäätöksessä 6 157 (5 640) miljoonaa euroa. Sijoitukset koostuivat hedge-rahastosijoituksista 4 850 (3 779), hyödykesijoituksista 201 (289) ja muista sijoituksista 1 106 (1 571) miljoonaa euroa. Muiden sijoitusten tuotto oli 4,5 (6,0) prosenttia.

Hedge-rahastojen vuosi oli onnistunut ja rahastosijoitusten tuotto oli 8,8 prosenttia. Tuotto kertyi tasaisesti ja sen heilunta tilikauden aikana oli vähäistä. Inflaatiosijoitusten tuottoon vaikuttivat reaalikorkojen nousu ja inflaation hidastuminen. Muiden sijoitusten omaisuusluokka tarjosi koko-naisuudessaan tilikauden aikana tuotto- ja hajautushyötyjä riskitason säilyessä matalana.

Sijoitusten markkinariski muodostaa suurimman yhtiön tulokseen ja vakavaraisuuteen kohdistuvan riskin. Osakkeiden osuus sijoitusten markkinariskistä oli selkeästi suurin. Varman sijoitusten kokonaisriskiä mittaava VaR-luku oli 1 118 (1 076) miljoonaa euroa. Luku tarkoittaa 97,5 prosentin todennäköisyydellä sijoitusten suurinta mahdollista markkina-arvon alenemista tavanomaisissa olosuhteissa kuukauden aikana.

Varman omistajaohjauksen keskeisiä periaatteita ovat omistettujen yritysten korkeatasoinen hallinnointi, toiminnan läpinäkyvyys, aktiivinen vaikuttaminen sekä avainhenkilöstön kannustinjärjestelmien seuranta. Vuonna 2013 Varma osallistui aktiivisesti omistamiensa kotimaisten yhtiöiden yhtiökokouksiin ja yhtiöiden osakkeenomistajien nimitystoimikuntien työskentelyyn. Varman jäsenyydet listattujen yhteisöjen nimitystoimikunnissa ovat nähtävillä verkkosivuilla.