Varma

Taloudellinen toimintaympäristö

Keskuspankkien aktiivinen rahapolitiikka tuki taloutta

Talousvuoteen 2013 kajasti valoa Yhdysvalloista ja maailman talouden yleinen kuva kirkastui. Myös euroalueella talouden ongelmat tasapainottuivat, mutta kriisiä ei ole vielä selätetty. Leimallista oli keskuspankkien voimakkaat rahapoliittiset interventiot markkinoilla ja niiden seurauksena vahva nousu erityisesti kehittyneiden maiden pörsseissä.

Yhdysvalloissa kasvua piristi loppuvuotta kohti erityisesti kotitalouksien kulutuskysynnän kasvu, jota tukivat asuntomarkkinoiden vahvistuminen sekä työttömyyden lasku. Talouden vahvistuminen on lisännyt odotuksia siitä, että keskuspankki alkaisi vähentää rahapoliittisia elvytystoimia. Yhdysvaltain keskuspankki on edelleen viestittänyt linjansa jatkuvan: rahapoliittista elvytystä jatketaan niin kauan kuin on tarpeen. Yhdysvaltain talouden elpyminen on ollut hidasta verrattuna aiempiin suhdannekiertoihin.

Eurooppa hakee tasapainoa ja odottaa elpymisen vahvistumista

Euroalueella julkisten talouksien tasapainottuminen on edennyt ongelmamaissa ja kasvuodotukset ovat hieman vahvistuneet. Euron vahva kurssi on haasteellinen monen euroalueen maan kilpailukyvylle. Vuoden lopulla näkyi orastavia merkkejä teollisuustuotannon vahvistumisesta. Toisaalta yhtäaikaiset säästötoimet ja palkkojen jäädyttäminen voivat leikata kulutuskysyntää ja hidastavat inflaatiota koko euroalueella. Euroopan keskuspankki on ilmoittanut olevansa teknisesti varautunut myös negatiiviseen korkoon.

Kehitys pääomamarkkinoilla oli vahvaa vuoden 2013 aikana. Yhdysvalloissa voimakkaana jatkunut rahapolitiikka siivitti arvopaperimarkkinoita ennätyksellisiin lukemiin. Rahoitusmarkkinoilla on meneillään historiallinen sääntelyn kiristämisen ja rakentamisen aalto. Sääntelyn lisääntyminen tiukentaa väistämättä luotonantoa ja nostaa rahoituksen hintaa.

Suomen talous ei kasvanut

Suomen talouskehitys oli erittäin vaisua vuonna 2013. Suomi on pudonnut vertailumaiden kasvuvauhdista. Maamme vienti elpyy viipeellä ja elinkeinorakenteessa ja julkisessa taloudessa on mittavia haasteita. Teollisuuden tuotantoluvut ja vientimäärät supistuivat. Viennin jalostusarvo on laskenut. Työllisyystilanne on heikentynyt, mutta on edelleen suhdannetilanteeseen nähden kohtuullinen. Tämä johtuu siitä, että väestön ikääntymisen myötä potentiaalisen työvoiman kasvu hidastuu. Heikko kasvu ja väestön ikärakenteen muuttuminen syventävät Suomen julkisen talouden kestävyysvajetta. Kestävyysvajeen paikkaamisessa työeläkejärjestelmän merkitys on suuri, sillä työeläkevarat lasketaan osaksi kansantalouden tilinpitoa ja eläkkeitä koskevat säädökset heijastuvat työvoiman tarjontaan.

Varman strateginen valinta on vahva vakavaraisuus

Varman tehtävä on sijoittaa eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Finanssikriisi on koetellut eläkejärjestelmiä ja institutionaalisia sijoittajia globaalisti. Varman päähuomio vallinneessa erittäin vaativassa ja vaikeasti ennakoitavassa markkinatilanteessa on ollut vahvan vakavaraisuuden vaaliminen. Pyrimme valitulla riskiprofiililla saamaan parhaan mahdollisen tuoton sijoituksillemme turvataksemme eläkkeiden maksamisen. Vahva vakavaraisuus ja sijoitusten aktiivinen ja huolellinen hajauttaminen ovat erityisen tärkeitä vaativassa markkinatilanteessa.

Lyhyellä tähtäimellä työurien pidentämistavoitteet ja yritysten taloudelliset reunaehdot eivät välttämättä kohtaa. Myös monissa Varman asiakasyrityksissä koetaan vaikeita muutostilanteita. Varman strategisena tavoitteena on tarjota vaikuttavia eläkevakuuttamisen palveluita. Kyky ymmärtää asiakkaan tarpeita korostuu talouden murroksessa. Varma on vahva osaaja työeläkeasioiden hoitajana ja haluttu asiantuntija yritysten työkykyjohtamisen kumppanina. Varman tavoitteena on olla tehokkain työeläkeyhtiö ja tarjota asiakkailleen alan parhaat asiakashyvitykset.