Varma

Työeläkejärjestelmän rahoitus on vakaalla pohjalla ja etuudet hyvin turvattu

Työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet neuvottelemaan eläkejärjestelmän uudistuksesta niin, että se tulee voimaan vuoden 2017 alusta. Eläkeuudistuksen odotetaan pidentävän työuria vähintään 1,5 vuodella, jolloin aiemmin tehdyt kolmikantaiset sitoumukset täyttyvät. Suomen yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän keskeinen vahvuus on vakaa rahoitustasapaino. Osana kasvu- ja työllisyyssopimusta keskeiset työmarkkinajärjestöt vahvistivat jo aiemmin sovitut työeläkemaksujen korotukset, jotka nostavat perittävän keskimääräisen työeläkemaksun 24,4 prosenttiin vuonna 2016.

Vuoden 2013 alussa julkaistiin kansainvälisten asiantuntijoiden arviot Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän tilasta ja kehittämistarpeista. Työeläkejärjestelmä sai erittäin hyvät arviot. Erityisesti kiitosta saivat lakisääteisyyden myötä syntynyt kattavuus, konsensukseen pyrkivä päätöksenteko kolmikantaisesti sekä vakaa ja pitkäjänteinen rahoituksen riittävyyden varmistaminen.

Vahva työeläkejärjestelmä luo vakautta talouteen ja yhteiskuntaan, sillä vastuu eläkkeistä on pitkäaikainen. Kestävän eläkejärjestelmän perustana ovat pidemmät työurat, yleinen luottamus eläkejärjestelmään, sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus sekä nykyistä parempi työelämässä jaksaminen. Pidemmät työurat ja eläkkeiden rahastointi auttavat taloutta kestämään ikärakenteen muutoksen.

Työeläkealan sääntelyn uudistamiseksi on meneillään merkittäviä hankkeita. Vakavaraisuussäännöstön kehittämistä, työeläkeyhtiöiden hallintoa koskevan sääntelyn täsmentämistä, työeläkealan kilpailun edistämistä sekä työkykyjohtamisen tuen sääntelyä koskevien ehdotusten valmistelu jatkuu vuoden 2014 aikana.

Varma pyrkii omalta osaltaan vahvistamaan eläkejärjestelmää ja turvaamaan eläkkeet onnistumalla hyvin sijoitustoiminnassa, parantamalla toimintansa kustannustehokkuutta ja tarjoamalla vaikuttavia työeläkevakuuttamisen palveluita, jotka tukevat vakuutettuja ja vakuutuksenottajia työurien pidentämisessä.

Vuonna 2013 TyEL-vakuutuksen keskimääräinen maksu oli 22,8 (22,8) prosenttia palkoista, mistä palkansaajan maksuosuus oli 5,15 (5,15) prosenttia alle 53-vuotiailla ja 6,50 (6,50) prosenttia tätä vanhemmilla. YEL-maksu oli 22,50 (22,50) prosenttia vahvistetusta työtulosta alle 53-vuotiailla ja 23,85 (23,85) prosenttia tätä vanhemmilla. Työeläkemaksu nousee etupainotteisesti vuosina 2012–2016 yhteensä 2,0 prosenttiyksikköä 24,4 prosenttiin korotuksen jakaantuessa puoliksi työnantajille ja työntekijöille.

Vastuuvelan tuottovaatimus koostui 3,0 (3,0) prosentin rahastokorosta, eläkevastuiden täydennyskertoimesta ja osaketuottokertoimesta. Täydennyskertoimen arvo oli vuonna 2013 keskimäärin noin 0,94 prosenttia. Osaketuottokerroin vuonna 2013 oli 19,92 prosenttia. Vanhimpien takaisinlainojen, vakuutusmaksujen ja eräiden muiden erien korkona käytetään perustekorkoa, joka oli alkuvuoden 4,0 ja loppuvuoden 4,75 prosenttia.