Varma

Varman taloudellinen kehitys

Varman käypien arvojen mukainen kokonaistulos oli 1 558 (1 201) miljoonaa euroa. Kokonaistulos vuosineljänneksittäin vaihteli tilikauden aikana niin, että ensimmäinen neljännes oli tulokseltaan paras ja toinen heikoin. Toisen vuosipuoliskon tuloskehitys oli hyvä.

Vakavaraisuussäännöstö muuttui vuoden 2013 alussa. Muutos ei vaikuttanut Varman vakavaraisuusasemaan.

Varman vakavaraisuus kasvoi vuoden 2013 aikana 1 424 miljoonaa euroa ja vakavaraisuuspääoma tilikauden päättyessä oli 9 140 (7 716) miljoonaa euroa. Varman vakavaraisuusaste (vakavaraisuuspääoma suhteessa vastuuvelkaan) on keskeisistä työeläkeyhtiöistä korkein, 31,6 (28,0) prosenttia. Vakavaraisuusrajaan verrattuna vakavaraisuuspääoma oli 2,2-kertainen (2,4-kertainen) eli vahvalla tasolla. Vakavaraisuusraja muuttuu sijoitusten riskipitoisuuden mukaan. Varman strategisena tavoitteena on ylläpitää vahva vakavaraisuus vakaan tuoton ja toiminnallisen tehokkuuden kautta.

Sijoitustuotto käyvin arvoin oli 3 160 (2 492) miljoonaa euroa eli 9,0 (7,7) prosenttia sijoitetulle pääomalle. Vastuuvelalle hyvitettävä korko oli 1 648 (1 303) miljoonaa euroa. Näin vuoden 2013 sijoitustulos oli 1 512 (1 189) miljoonaa euroa. Varman sijoitustoiminnan viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 7,8 prosenttia vuodessa ja kymmenen vuoden 5,6 prosenttia vuodessa. Liikekulut olivat 24 (16) prosenttia vakuutusmaksuihin sisältyviä hoitokustannusosia alhaisemmat ja hoitokustannusylijäämä oli 32 (21) miljoonaa euroa. Vakuutusliikkeen tulos oli 15 (-9) miljoonaa euroa.

Asiakashyvityksiä varten siirrettiin vuoden 2013 lopussa 105 (78) miljoonaa euroa ositettuun lisävakuutusvastuuseen. Hyvityssiirto on noin 0,6 (0,4) prosenttia vakuutettujen arvioidusta palkkasummasta.

Varmassa vakuutettujen yhteenlaskettu TyEL-palkkasumma vuonna 2013 oli noin 17,8 (17,7) miljardia euroa. Palkkasumman arvioidaan pysyneen samalla tasolla kuin vuoden 2012 toteuma. Yhtiön vakuutusmaksutulo oli 4 258 (4 230) miljoonaa euroa, josta TyEL-vakuutusten osuus oli 4 071 (4 041) miljoonaa euroa ja YEL-vakuutusten 187 (190) miljoonaa euroa.

Vuoden päättyessä Varmassa oli vakuutettuna 531 210 (539 740) henkilöä. Voimassa olevia vakuutuksia oli vuoden 2013 lopussa 66 740 (68 900) ja näissä vakuutettuina 39 810 (41 280) yrittäjää ja 491 400 (498 500) työntekijää.

Vuoden 2013 aikana saatettiin voimaan uusia TyEL-vakuutuksia 3 796 (3 881) kappaletta ja YEL-vakuutuksia 5 340 (5 782) kappaletta.

Ansio- ja työsuhdeilmoituksia tuli vuoden aikana yhteensä 1 483 634 (1 476 812) kappaletta, joista 92 (90) prosenttia sähköisiä kanavia pitkin.

Varma noudattaa hyvän vakuutustavan mukaisia periaatteita. Liiketoimet vakuutuksenottajien kanssa tehdään markkinaehdoin. Erityistä huomiota kiinnitetään liiketoimiin, jotka koskevat vakuutuksenottajan toiminnan rahoittamista, kiinteistö- ja muita kauppoja sekä vuokrasopimuksia. Varmassa työeläkevakuutukseen tai sijoitustoimintaan liittyvät liiketoimet tehdään itsenäisesti. Varma kiinnittää huomiota siihen, ettei asiakassiirtojen yhteydessä uutta omaisuutta hankittaessa loukata vanhan vakuutuskannan etuja.

Varma palvelee vakuutuksenottajia oman asiakasyhteystoiminnan lisäksi If Vahinkovakuutus Oy:n ja Nordea-konsernin palveluverkon kautta.

Vuonna 2013 eläkkeitä maksettiin 4 490 (4 222) miljoonaa euroa. Eläkkeensaajien määrä kasvoi ja vuoden lopussa Varma maksoi TyEL- ja YEL-eläkkeitä 333 762 (331 383) henkilölle.

Vuoden aikana tehtiin 23 937 (22 031) uutta eläkepäätöstä. Uusien eläkepäätösten määrä oli 8,7 prosenttia ja kaikkien eläkepäätösten kokonaismäärä 3,1 prosenttia suurempi kuin vuonna 2012. Vanhuuseläkepäätösten määrä oli 11 514 (10 229) kappaletta. Työkyvyttömyyseläkepäätöksiä annettiin 5 461 (5 457) kappaletta. Osa-aikaeläkepäätösten määrä, 1 052 (842), kääntyi kasvuun Määräaikaisten eläkkeiden jatkopäätöksiä tehtiin 5 871 (5 653) ja muita päätöksiä 13 131 (13 960) kappaletta. Näitä ovat muun muassa eläkeoikeudessa tapahtuvien muutosten vuoksi annettavat päätökset.

Työeläkekuntoutus on vaihtoehto työkyvyttömyyseläkkeelle, ja kuntoutuksen volyymi kasvoi Varmassa edelleen. Kuntoutustoiminta on osoittautunut tulokselliseksi. Kaikista kuntoutujista työmarkkinoille siirtyy tällä hetkellä joko kokonaan tai osittain noin 72 prosenttia. Varma on ollut vuosia työeläkekuntoutuksen edelläkävijä. Vuoden 2013 aikana Varma auttoi yritysasiakkaitaan henkilöriskien hallinnassa työhyvinvointi-, kuntoutus- ja eläkeratkaisupalvelujen asiakaskohtaisella koordinoinnilla eläkekustannusten hallinnan ja työssä jatkamisen tukemiseksi. Varma osallistui myös asiakkaiden työkykyjohtamishankkeiden kustannuksiin yhteisesti sovittujen kirjallisten, usein monivuotisten suunnitelmien ja sopimusten mukaisesti.

 

31.12.1331.12.12Muutos
Vakuutettujen määrä
TyEL 1) 491 400498 460-7 060
YEL39 81041 280-1 470
Yhteensä531 210539 740-8 530
1)joista rekisteröidyn TEL-lisäeläkevakuutuksen piirissä4 9285 545-617
Vakuutusten määrä
TyEL26 93027 620-690
Eläkkeensaajien määrä
Osa-aikaeläke3 3203 986-666
Perhe-eläke51 42751 487-60
Työkyvyttömyyseläke33 32436 195-2 871
Työttömyyseläke38408-370
Vanhuuseläke230 249223 9996 250
Varhennettu vanhuuseläke15 40415 30896
Yhteensä 2)333 762331 3832 379
2)YEL-eläkkeensaajat29 15328 969184
TEL/YEL-lisäeläkkeensaajat43 28642 797489

Varman asiakaspalvelussa on sähköinen asiointi lisääntynyt merkittävästi. Henkilöasiakkaiden asiakaskontakteista 74,5 prosenttia tapahtui verkossa vuonna 2013. Varman eläkkeensaajat pääsevät itse muuttamaan osoitteensa ja tilinumeronsa kirjautumalla verkkopalveluun pankkitunnuksillaan. Varman verkkopalvelussa saa tuoreen arvion vanhuus- ja osa-aikaeläkkeen suuruudesta eläkkeellesiirtymisiän eri vaihtoehdoissa, tehdä eläkehakemuksen ja seurata hakemuksensa käsittelyn etenemistä.

Varma lähettää työeläkevakuutetulle työeläkeotteen kerran kolmessa vuodessa. Vuonna 2013 näitä lähetettiin 235 287 (574 149). Otteesta näkyvät tiedot eläkkeeseen vaikuttavista ansioista sekä edellisen vuoden loppuun mennessä karttuneesta työeläkkeestä. Myös työeläkeotteen saa sähköisesti Varman verkkopalvelun kautta.