Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_hallinto

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisperiaatteet

1.1 Päätöksentekojärjestys

Varman hallitus päättää vuosittain tulospalkkioperusteisen palkitsemisen periaatteet, enimmäismäärät ja tulospalkitsemiseen osalliset henkilöpiirit. Hallitus päättää myös toimitusjohtajan ja ”yhden yli” -periaatteen mukaisesti toimitusjohtajan esityksen perusteella johtoryhmään kuuluvien johtajien palkitsemisesta.

1.2 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan kokoonpano ja valtuudet

Hallitukselle kuuluvat palkitsemisasiat valmistelee hallituksen asettama nimitys- ja palkkiovaliokunta. Valiokuntaan kuuluivat vuonna 2014 hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan sekä varapuheenjohtajat Jari Paasikivi ja Antti Palola. Päätökset palkitsemisesta tekee hallitus.

1.3 Tulosperusteisten palkitsemisjärjestelmien sisältö

Varmassa on käytössä kolme tulosperusteista palkitsemisjärjestelmää:

  • avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä,
  • sijoitustoiminnon erillisjärjestelmä (kohta 1.3.2) ja
  • vuosibonusjärjestelmä (kohta 1.3.3).

Tulosperusteisessa palkitsemisessa keskeisinä periaatteina ovat:

  • Järjestelmät tukevat Varman pitkän aikavälin tavoitteita, joihin kuuluvat mm. vakavaraisuus, sijoitusten tuotto ja kustannustehokkuus.
  • Palkitsemisen tulee olla suunniteltu epätervettä riskinottoa estävällä tavalla; siten järjestelmissä on muun muassa ennalta määrätyt palkkiomaksimit, jotka rajoittavat palkkion enimmäismäärän, ja force majeure -ehto, joka antaa hallitukselle oikeuden järjestelmien keskeyttämiseen kesken kauden, jos yhtiön taloudellinen asema on vaarantunut (lähemmin kohdassa 1.5).
  • Järjestelmiin perustuvien tulospalkkioiden maksamisesta päättää hallitus ja päätös tehdään vuosittain kannustinkauden päätyttyä.
  • Tulospalkitsemisen osuuden kokonaispalkitsemisesta tulee kasvaa silloin, kun varmalaisen vastuu ja kyky vaikuttaa muiden varmalaisten työn tuloksiin ja yhtiön menestymiseen kasvavat.
  • Palkitsemisesta päätettäessä otetaan huomioon myös se, onko asianomainen varmalainen noudattanut toimintaa koskevia normeja. Tulospalkkiota ei makseta ja se peritään takaisin perusteettomana etuna, jos ilmenee, että asianomainen on menetellyt vastoin Varman sisäisiä ohjeita tai eettisiä periaatteita, lainsäädäntöä tai viranomaisten antamia määräyksiä taikka ohjeita.
  • Palkkioista päätettäessä on aina noudatettava ”yhden yli” -periaatetta.

1.3.1. Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä

Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on sitouttaa avainhenkilöt Varmaan ja sen tavoitteisiin ja siksi tulospalkkiot määräytyvät yhteisten yhtiötasoisten ansaintakriteerien perusteella. Ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää lineaarisesti sen, kuinka suuri osa kannustimen maksimimäärästä jaetaan.

Kannustinjärjestelmä perustuu kolmen kalenterivuoden mittaisiin kannustinkausiin. Hallitus määrittää kunkin kannustinkauden alussa järjestelmän piiriin kuuluvat henkilöt ja heidän maksimipalkkionsa sekä palkkiokriteerit ja niiden mittarit.

Avainhenkilöjärjestelmässä mukana olevat eivät osallistu kohdassa 1.3.3 tarkoitettuun vuosibonusjärjestelmään; heidän palkkionsa määräytyy yksinomaan avainhenkilöjärjestelmän perusteella.

Avainhenkilöjärjestelmässä maksimipalkkio toimitusjohtajalle vastaa hänen 12 kuukauden palkkaansa, johtoryhmään kuuluvilla johtajilla 6,5 kuukauden palkkaa ja muilla nimetyillä avainhenkilöillä 3,5 tai 4,5 kuukauden palkkaa. Järjestelmään kuuluu enintään 40 varmalaista.

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmäjohtajien palkkiosta maksetaan enintään 6 kuukautta vastaava osuus yhden kuukauden kuluttua palkkion myöntämisestä ja sen ylittävä osuus kolmessa tasaerässä seuraavan kolmen vuoden aikana (1. vuosi: 1/3, 2. vuosi: 1/3 ja 3. vuosi: 1/3).

Sijoitustoiminnosta vastaava johtaja ja muut sijoitustoimintoon kuuluvat varmalaiset eivät osallistu avainhenkilöiden järjestelmään eivätkä entiseen pitkäkestoiseen kannustinjärjestelmään.

1.3.2. Sijoitustoiminnon erillisjärjestelmä

Hallituksen vahvistamalla sijoitustoiminnon erillisjärjestelmällä tavoitellaan lisäarvoa, jota kertyy, jos Varman sijoitusten tuotto ja vakavaraisuus kehittyvät pidemmällä aikavälillä kilpailijoista koostuvaa vertailuryhmää paremmin. Erillisjärjestelmään kuuluu sijoitusjohtajan lisäksi enintään 50 sijoitustoiminnon avainhenkilöä.

Henkilökohtaiset palkkiomaksimit pohjautuvat edeltävän kalenterivuoden viimeisen kuukauden palkkaan ja ovat enintään 12–14 kuukauden palkan suuruiset.

Palkkiosta maksetaan enintään 6 kuukautta vastaava osuus yhden kuukauden kuluttua palkkion myöntämisestä ja sen ylittävä osuus kolmessa tasaerässä seuraavan kolmen vuoden aikana (1. vuosi: 1/3, 2. vuosi: 1/3 ja 3. vuosi: 1/3).

1.3.3. Vuosibonusjärjestelmä

Kaikki varmalaiset kuuluvat vuosibonusjärjestelmään lukuun ottamatta avainhenkilöjärjestelmän (edellä kohta 1.3.1) ja sijoitustoiminnon erillisjärjestelmän (edellä kohta 1.3.2) piirissä olevia varmalaisia. Palkkio maksetaan vain yhdestä järjestelmästä.

Vuosibonuksena maksettava määrä määräytyy kehityskeskustelussa sovittujen henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisen ja yhtiötuloksen perusteella; yhtiötuloksen osuus on sitä suurempi, mitä merkittävämmät ovat asianomaisen varmalaisen mahdollisuudet vaikuttaa yhtiötulokseen.

Vuosibonusjärjestelmän maksimipalkkion perusta määräytyy asianomaisen henkilön aseman ja kuukausipalkan mukaan. Vuosibonusjärjestelmän mukaiset maksimipalkkion perustat vastaavat 1–4 kuukauden palkkaa.

1.4. Palkitsemisen yhteys tulokseen

Tulosperusteinen palkitseminen määräytyy kaikissa järjestelmissä tulosmittareihin perustuvien ansaintakriteerien toteutumisen perusteella. Ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää lineaarisesti sen, kuinka suuri osa enimmäismäärästä tulee jaettavaksi.

1.5. Tuloksen mittaamisen ja riskipainotuksen perusteet

Tuloksen mittaaminen perustuu kaikissa Varman kannustinjärjestelmissä objektiivisiin ansaintakriteereihin, joiden toteuma on riippumattomasti todennettavissa.

Palkkiojärjestelmiin liittyvää riskiä hallitaan etukäteen asetettujen palkkiomaksimien ohella siten, että hallitus on pidättänyt itselleen oikeuden järjestelmien keskeyttämiseen kesken kauden. Keskeyttäminen voi perustua hallituksen arvioon siitä, että Varman taloudellinen asema on vakavasti vaarantunut yhtiön sisäisestä tai ulkoisesta syystä.

Liiallista riskinottoa ehkäisee osaltaan hallituksen vahvistama sijoitusten enimmäisriskitaso.