Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_hallinto

Toimitusjohtajan ja johtoryhmäjohtajien palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan palkitseminen ja muut etuudet

Hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä päättää hänen toimisuhteensa ehdoista.

Toimitusjohtaja on Risto Murto. Hänen palkka- ja luontoisetunsa vuonna 2014 olivat 650 661,56 euroa; lisäksi vuonna 2015 erääntyy hänelle maksettavaksi 123 630 euroa lykättynä palkkiona sijoitustoiminnon vuoden 2012 erillisjärjestelmästä. Avainhenkilöjärjestelmässä Murron palkkiomaksimi on enintään 12 kuukauden palkan suuruinen. Avainhenkilöjärjestelmä on kuvattu edellä kohdassa 1.3.1. Murto ei enää kuulu sijoitustoiminnon erillisjärjestelmään (edellä kohta 1.3.2) eikä vuosibonusjärjestelmään (kohta 1.3.3).

Toimitusjohtaja Risto Murrolle maksettava kiinteä kuukausipalkka on 43 000 euroa. Toimitusjohtajalla ei ole asuntoetua. Hänen autoetunsa arvo on 855 euroa/kk. Matkapuhelinedun arvo on 20 euroa/kk. Luontoisetujen verotusarvo sisältyy rahapalkkaan.

Toimitusjohtaja Murron eläkeikä on 63 vuotta. Hänen lisäeläkevakuutuksen mukainen eläke-etuutensa tulee olemaan 60 % lisäeläkkeen eläkepalkasta. Eläkepalkka lasketaan 10 viimeisen täyden kalenterivuoden ansioista, joihin sisältyy myös tulospalkkiot. Murron lisäeläkesopimuksen kustannukset olivat 60 708 euroa vuonna 2014.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, minkä lisäksi hän on oikeutettu kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen.

Johtoryhmään kuuluvien johtajien palkitseminen ja muut etuudet

Hallitus päättää Varman johtoryhmään kuuluvien johtajien palkitsemisesta ja toimisuhteen muista ehdoista.

Johtoryhmäjohtajat kuuluvat Varman avainhenkilöiden kannustinjärjestelmään edellä kuvatulla tavalla (kohta 1.3.1).

Johtoryhmäjohtajien, pois lukien toimitusjohtaja, palkat ja luontoisedut vuonna 2014 olivat 1 270 103,70 euroa ja tulospalkkio-osuudet 159 132,20 euroa (vuodelta 2013) ja 109 133,63 euroa (pitkäkestoinen tulospalkkio vuosilta 2011–2013) eli yhteensä 1 538 369,53 euroa.

Johtoryhmäjohtajien lisäeläkesopimusten kustannukset olivat yhteensä 194 554 euroa vuonna 2014.

Johtoryhmäjohtajilla ei ole asuntoetua. Johtoryhmäjohtajilla on mahdollisuus autoetuun ja heillä on matkapuhelinetu. Luontoisetujen verotusarvo sisältyy rahapalkkaan.