Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_perustehtava

Turvaamme eläkkeet

Varman perustehtävä on eläkkeiden turvaaminen. Siihen nojaa myös keskeinen strateginen tavoitteemme vaalia vakavaraisuuttamme kaikissa olosuhteissa.

Varman perustehtävä

Varman perustehtävä on eläkkeiden turvaaminen. Huolehdimme yksityisten yrittäjien ja työntekijöiden lakisääteisestä työeläketurvasta. Eläkemaksuina kerätyt varat sijoitamme tuottavasti ja turvaavasti nykyisiä ja tulevia eläkkeitä varten.

Noin 66 000 yritystä ja yrittäjää on uskonut työeläketurvansa hoidon Varmalle.

Laista tuleva perustehtävä on toimintamme kivijalka. Varman strategia puolestaan linjaa, miten vastaamme toimintaympäristön muutoksiin ja asiakkaidemme odotuksiin sekä miten haluamme erottautua kilpailijoistamme.

Strategisena tavoitteena vahva vakavaraisuus

Jo perustehtävämme velvoittaa meidät sijoittamaan eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Varman strategisena tavoitteena on vahva vakavaraisuus ja sen vaaliminen kaikissa olosuhteissa. Tässä keskeisessä tavoitteessa onnistuimme hyvin myös vuonna 2014: vakavaraisuus oli vuoden päättyessä ennätysvahva 10 252 miljoonaa euroa. Onnistuneiden sijoitusvuosien ansiosta Varma on jo pitkään ollut Suomen vakavaraisin työeläkeyhtiö.

Eläkkeiden turvaamisen ohella vakavaraisuudella on merkitystä asiakashyvityksiin eli asiakkaille vakuutusmaksuista annettaviin alennuksiin. Varma tähtää alan parhaisiin asiakashyvityksiin, ja tämä tavoite toteutui vuonna 2014. Vahvan vakavaraisuuden ansiosta myös asiakashyvitykset nousivat historiallisen korkeiksi: Varma varasi vuodelta 2014 maksettaviin hyvityksiin 117 (105) miljoonaa euroa.

Lue lisää vakavaraisuudesta ja asiakashyvityksistä vuosikertomuksen muista osioista.

Onnistuneet sijoitusvuodet ovat nostaneet Varman alan vakavaraisimmaksi yhtiöksi.

 

Tuemme työeläkekustannusten hallinnassa

Työntekijöiden hyvä työkyky ja työhyvinvointi tukevat tavoitetta pidentää työuria. Tavoitteemme onkin, että asiakasyritystemme työntekijät jaksavat työssä paremmin ja pidempään ja että asiakkaillamme on alan alhaisimmat työeläkekustannukset.

Työeläkekustannusten hallintaan Varma voi vaikuttaa – asiakashyvitysten ohessa – työkykyjohtamisen ja kuntoutuksen palveluillaan, jotka auttavat yrityksiä hallitsemaan eläke- ja sairauspoissaolokustannuksiaan.

Lue lisää toimintamme tuloksista

 

 

Tuotteena työeläke

Kaikesta työstä ja yrittämisestä kertyy työeläkettä. Työeläke määräytyy ansio- tai yrittäjätulon perusteella, ja sen tarkoitus on taata, että elintaso säilyy kohtuullisena eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

Työeläkkeet rahoitetaan työnantajien ja palkansaajien maksamilla vakuutusmaksuilla sekä sijoitustoiminnan tuotoilla. Onnistuneella sijoitustoiminnalla voidaankin pienentää mm. väestön ikääntymisestä johtuvia eläkemaksun nostopaineita.

Työnantajilta ja työntekijöiltä kerätyistä työeläkevakuutusmaksuista valtaosa kuluu samana vuonna maksettaviin eläkkeisiin. Osa maksuista rahastoidaan tulevien eläkkeiden maksua varten. Noin neljännes maksussa olevista eläkkeistä rahoitetaan aiemmin kerätyillä eläkevaroilla ja niille saaduilla tuotoilla. Pieni osa maksuista käytetään työeläkeyhtiön toimintakuluihin.

Osa työeläkevarojen sijoitustuotoista ohjataan vahvistamaan eläkevastuita ja osalla ylläpidetään työeläkevakuutusyhtiön vakavaraisuutta. Työeläkeyhtiön vakavaraisuustilanteen ja toiminnan tehokkuuden perusteella yhtiö voi jakaa asiakashyvityksiä.

Yrittäjien eläketurvan osalta YEL-maksu kuluu kokonaisuudessaan saman vuoden eläkkeisiin, eli varoja ei rahastoida.

 

 Rahavirrat

 

 

Lue lisää Varmasta ja palveluistamme.