Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos

Varman tase ja tuloslaskelma käyvin arvoin

Työeläkeyhtiön tilinpäätös laaditaan kirjanpito-, osakeyhtiö-, vakuutusyhtiö- ja työeläkevakuutusyhtiölain sekä eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain mukaisesti. Lisäksi tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetusta vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä, kirjanpitoasetusta sekä sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia laskuperusteita ja Finanssivalvonnan antamia määräyksiä. IFRS-standardit eivät koske työeläkevakuutusyhtiötä.

Työeläkejärjestelmä on osittain rahastoiva järjestelmä. Työeläkevakuutusyhtiön taseessa näkyvä vastuuvelka on määrältään noin neljännes tilinpäätöshetkeen mennessä karttuneiden eläkkeiden pääoma-arvosta. Lisäksi lakisääteisessä eläkevakuutuksessa on yhteistakuujärjestelmä, jonka mukaan eläkelaitoksen joutuessa maksukyvyttömäksi työeläkejärjestelmä vastaa yhteisesti siitä, että vakuutettujen etuudet tulevat turvatuiksi.

Vastuuvelkaan sisältyvät myös vakavaraisuutta kasvattava tulospuskurina oleva merkittävä osittamaton lisävakuutusvastuu, asiakashyvityksiin varattu ositettu lisävakuutusvastuu ja työeläkeyhtiöiden osakkeiden arvon heilahteluja puskuroiva osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu. Vakavaraisuutta mittaavan vakavaraisuuspääoman pääkomponentit ovat oma pääoma, osittamaton lisävakuutusvastuu, tasoitusmäärä ja sijoitusten arvostuserot.

Yhtiön toiminnan liikekulut on jaettu tuloslaskelmassa ja tunnusluvuissa useille riveille. Käypien arvojen vaikutus yhtiön sijoituksiin ja niiden tuloksiin esitetään liitetiedoissa. Työeläkeyhtiöllä ei ole tarvetta esittää laskennallista verovelkaa niin kauan kuin sosiaali- ja terveysministeriön määräämä tuloslaskelman tilikauden voiton vahvistava laskuperuste on voimassa. Edellisen seurauksena työeläkeyhtiö ei voi hyödyntää täysimääräisesti verotuksessa osinkotuottojen verotonta osuutta tai aikaisemmin osinkoihin liittyneitä veronhyvityksiä. Työeläkeyhtiössä konsernitilinpäätöksen merkitys on lähinnä tekninen.

Liitetiedoissa verrataan sijoitustuottoja käyvin arvoin vastuuvelalle hyvitettävään korkoon ja toimintokohtaisia liikekuluja (ilman sijoitustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnan liikekuluja ja lakisääteisiä maksuja) vakuutusmaksuihin sisältyvään hoitokustannustuloon. Yhtiön kokonaistulos – sijoitustoiminnan tulos, hoitokustannustulos ja vakuutusliikkeen tulos yhteenlaskettuna – vastaa tuloslaskelman tulosta käyvin arvoin.

Voimassaolevan säännöstön mukaisesti laaditun tilinpäätöksen liitetietona on tase, jossa omaisuuserät esitetään käyvin arvoin ja tuloslaskelma, jossa säännöstenmukaisen tuloslaskelman erät on ryhmitelty uudelleen ja tiivistetty. Käyvin arvoin laaditun tuloslaskelman kokonaistulos poikkeaa säännösten mukaisesti laaditun tuloslaskelman esittämästä sosiaali- ja terveysministeriön etukäteen vahvistamien laskuperusteiden mukaan lasketusta tilikauden tuloksesta olennaisesti.

Emoyhtiö Varman kokonaistulos oli 1 223 (1 558) miljoonaa euroa vuonna 2014 ja taseen loppusumma 40 601 (38 310) miljoonaa euroa.

 

Tase käyvin arvoin, emoyhtiö
31.12., milj. €201420132012
VASTAAVAA
Sijoitukset40 03937 71834 406
Saamiset5455661 208
Kalusto182636
40 60138 31035 651
VASTATTAVAA
Oma pääoma10710197
Arvostuserot8 2136 6195 400
Tasoitusmäärä1 1801 118
Toimintapääomaan rinnastettava tasausvastuu1 147
Osittamaton lisävakuutusvastuu7531 3011 073
Vakavaraisuuspääoma yhteensä10 2529 1407 716
Ositettu lisävakuutusvastuu (hyvityksiin)11710679
Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu1 007720190
Tasoitusmäärä1 108
Toimintapääomaan rinnastettava tasausvastuu-1 147
Varsinainen vastuuvelka29 01328 15427 317
Yhteensä30 02028 87427 468
Muut velat212190388
40 60138 31035 651
Tuloslaskelma käyvin arvoin, emoyhtiö
1.1.–31.12., milj. €201420132012
Vakuutusmaksutulo4 3444 2584 231
Maksetut korvaukset-4 661-4 446-4 168
Vastuuvelan muutos-1 040-1 289-1 219
Sijoitustoiminnan nettotulos2 7293 1832 510
Kokonaisliikekulut-142-143-149
Verot-7-6-4
Kokonaistulos 1)1 2231 5581 201

1) Tulos käyvin arvoin ennen lisävakuutusvastuiden ja tasoitusmäärän muutosta.