Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos

Sijoitustoiminta

Varman sijoitusten tuotto oli 7,1 (9,0) %. Varman sijoitusten arvo nousi hieman yli 40 miljardiin euroon. Sijoitustuloksessa korkosijoitusten osuus oli 26, osakesijoitusten 47, kiinteistöjen 6 ja muiden sijoitusten 21 %.

Osakekurssit vahvistuivat ja korkotaso laski edelleen alhaiselta vuoden alun lähtötasoltaan, mikä vahvisti korkotuottoja. Myös muut sijoitukset kehittyivät hyvin. Varman kymmenen vuoden (nimellinen) keskituotto oli 5,5 % ja viiden vuoden 6,4 %. Vastaavat reaalituotot ovat 3,5 ja 4,3 %.

Talouden kasvu Yhdysvalloissa voimistui, mutta oli euroalueella edelleen heikkoa ja Suomessa negatiivista. Euroopan keskuspankki jatkoi elvyttävää linjaansa ja laski korkotasoa. Yhdysvaltain keskuspankki puolestaan vetäytyi markkinoilta lopettaen velkakirjaostot (Quantitative Easing) ja viestitti maltillisesta koronnostosta vuoden 2015 aikana. Yhdysvaltain dollari vahvistui vuoden aikana merkittävästi.

Vuoden aikana tulos kehittyi vahvasti alkupuoliskolla, mutta vuoden toisella puoliskolla oli runsaasti heiluntaa. Epävarmuutta aiheuttivat mm. Venäjän kriisi ja geopoliittiset jännitteet, öljyn hinnan jyrkkä lasku ja markkinoiden ajoittainen epäusko osakkeiden kurssitason pysyvyydestä.

Varmalla on dollarimääräisiä sijoituksia hedge-rahastoissa, osakkeissa, yrityslainoissa ja pääomarahastoissa. Toimintapolitiikan mukaisesti pääosa valuuttakurssiriskistä on pidetty suojattuna. Osa valuuttapositiosta pidettiin vuoden aikana avoimena, jolloin Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen paransi kokonaistulosta. Operatiivisesti valuuttariskiä hallinnoidaan yhtenä kokonaisuutena, ja tulosluvuissa valuuttavaikutus sisältyy eri omaisuusluokkien tuottoon.

Varman sijoitusten arvo oli vuoden päättyessä 40 039 (37 718) miljoonaa euroa ja tuotto käyvin arvoin 2 699 (3 160) miljoonaa euroa eli 7,1 (9,0) %. Kaikkien sijoituslajien tuotto oli positiivinen. Sijoitusten arvo ja tuotto esitetään toimintakertomuksessa riskin mukaisesti ryhmiteltyinä. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on esitetty sijoitusten ja niiden tuottojen jakautuminen eri sijoituslajeihin sekä säännösten mukaisesti että riskin mukaisesti ryhmiteltyinä.

Varman sijoitustoiminnan painopiste oli aktiivisessa riskienhallinnassa ja sijoitusten turvaavuus korostui. Keskeisenä tavoitteena oli vahvan vakavaraisuusaseman säilyttäminen. Riskienhallinnassa käytettiin johdannaisia suojaustarkoituksessa ja salkun riskitason säätelyssä.

Korkosijoitukset

Korkosijoitukset olivat tilinpäätöshetkellä 11 983 (10 624) miljoonaa euroa ja ne jakautuivat seuraavasti:

  • lainasaamiset olivat 1 571 (2 026) miljoonaa euroa
  • julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat 3 450 (3 869) miljoonaa euroa
  • muiden yhteisöjen joukkovelkakirjat 6 282 (5 363) miljoonaa euroa
  • muut rahoitusmarkkinavälineet 680 (-635) miljoonaa euroa, joista johdannaisten vaikutus -81 (1 878) miljoonaa euroa esitetään erillisenä.

Korkosijoitusten tuotto oli 5,5 (1,2) %. Lainasaamisten tuotto oli 2,6 (3,3), julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainojen 6,7 (-1,8), muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainojen 6,9 (3,0) ja muiden rahoitusmarkkinavälineiden 0,5 (-0,4) %.

Korkotaso laski vuoden 2014 aikana jo ennestään matalalta tasoltaan, mikä paransi merkittävästi noteerattujen joukkovelkakirjalainojen tuottoa. Lainasalkussa pidettiin kohtuullisen pitkää, noin viiden vuoden duraatiota, mikä vahvisti tulosta.

Lainasaamisten tuotto oli odotusten mukainen, joskin junior-lainojen arvonmuutokset pienensivät lainasaamisten kokonaistuottoa. TyEL-lainojen kysyntä oli vaimeaa ja niiden määrä väheni vuoden aikana. Rahamarkkinasijoitusten tuotto oli vallitsevan lyhyiden korkojen tason mukainen.

Euroopassa korkotaso on painunut äärimmäisen alhaiseksi, osin jopa negatiiviseksi, ja jatkossa positiivisen reaalituoton saavuttaminen korkosijoituksista on haasteellista. Korkotuotto kääntyy myös helposti negatiiviseksi, mikäli korkotaso nousee.

Osakesijoitukset

Osakesijoitusten arvo tilinpäätöshetkellä oli 16 333 (14 756) miljoonaa euroa ja osakesijoitukset jakautuivat seuraavasti:

  • noteerattujen osakkeiden arvo oli 12 879 (11 579) miljoonaa euroa,
  • pääomasijoitusten 2 451 (2 175) miljoonaa euroa ja
  • noteeraamattomien osakesijoitusten 1 004 (1 002) miljoonaa euroa.

Osakesijoitusten tuotto oli 9,1 (21,8) %. Noteeratut osakkeet tuottivat 7,4 (23,7), pääomasijoitukset 13,5 (12,1) ja noteeraamattomat osakesijoitukset 19,7 (26,7) %.

Osakesijoitukset tuottivat hyvin ja omaisuusluokista parhaiten. Osakesijoituksissa on takana kuuden vuoden erittäin hyvä jakso, jolloin niiden keskituotto on ollut 13,3 %. Osakekurssit nousivat trendinomaisesti kesäkuuhun saakka, mutta loppuvuodesta kurssitasossa oli runsaasti heiluntaa. Kokonaisuudessaan noteerattujen osakkeiden tuotto oli hyvä. Parhaiten tuottivat yhdysvaltalaiset osakkeet, 16,3 %. Varman suomalaisten osakkeiden salkussa merkittävimmän omistuksen Sampo Oyj:n kehitys oli erittäin hyvä 14,0 %. Venäjän kriisi puolestaan painoi joidenkin keskeisten omistusten kurssitasoa, ja suomalaisten osakkeiden kokonaistuotoksi muodostui 6,7 %.

Myös pääomasijoitukset ja noteeraamattomat osakkeet tuottivat hyvin. Pääomasijoituksista noin puolet on sijoitettu Yhdysvaltoihin, ja muu osa keskittyy pääosin Eurooppaan ja Pohjoismaihin. Arvonkehitys oli vahvaa kaikilla alueilla. Pääomarahastot käyttivät markkinoiden vahvaa kysyntää hyväkseen ja tekivät huomattavan määrän realisointeja. Myös salkkuun sisältyvät infrastruktuurirahastot tuottivat vahvasti.

Noteeraamattomissa osakkeissa tulosta paransivat Fingrid Oyj:n osakkeiden realisointi, pääomarahastojen rinnakkaissijoitusten vahva arvonkehitys sekä asuntokiinteistöjä omistavien SATO Oyj:n ja VVO-yhtymä Oyj:n hyvät osinkotuotot ja arvonnousu.

Pääomasijoitukset ja noteeraamattomat osakkeet muodostavat pitkäjänteisen omaisuusluokan, ja niiden pitkäaikainen tuotto on ollut erittäin hyvä.

Kiinteistösijoitukset

Kiinteistösijoitukset olivat tilinpäätöshetkellä 3 841 (4 304) miljoonaa euroa. Suorat kiinteistösijoitukset olivat 3 375 (3 739) ja kiinteistösijoitusrahastot 466 (565) miljoonaa euroa. Kiinteistösijoitusten tuotto oli 3,8 (3,1) %. Suorat kiinteistösijoitukset tuottivat 3,2 (2,0) ja kiinteistösijoitusrahastot 8,0 (11,6) %.

Suomen kiinteistökaupan volyymi nousi 3,8 miljardiin euroon 2014, ja myös ulkomaiset sijoittajat olivat aktiivisia. Etenkin ruotsalaisten sijoittajien osuuden nousu oli merkittävä. Transaktiovolyymin nousuun vaikutti osaltaan uuden logistiikka- ja teollisuuskiinteistöyhtiö Certeum Oy:n perustamiseen liittyvät kaupat, joihin Varmakin osallistui. Varma teki uusia kiinteistösijoituksia 74 miljoonan euron arvosta. Vuoden 2014 lopulla Varmalla oli rakenteilla noin 220 uutta vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulle. Toimitilojen osalta on keskitytty etenkin omien kohteiden kehittämiseen sekä energiatehokkuuden parantamiseen ylläpito- ja peruskorjausrakentamisen lisäksi. Suoraan omistetun kiinteistökannan käypien arvojen muutokset olivat yhteensä -76 miljoonaa euroa. Vuoden aikana tehtiin uusia kansainvälisiä sijoituksia mm. Ruotsiin ja Iso-Britanniaan.

Muut sijoitukset

Muut sijoitukset olivat tilinpäätöksessä 7 962 (6 157) miljoonaa euroa. Sijoitukset koostuivat hedge-rahastosijoituksista 6 717 (4 850), hyödykesijoituksista 370 (201) ja muista sijoituksista 875 (1 106) miljoonaa euroa. Muiden sijoitusten tuotto oli 8,7 (4,5) %.

Hedge-rahastosijoitusten tuotto kertyi tasaisesti, ja sen heilunta oli vähäistä. Sijoitusten osuutta kasvatettiin vuoden aikana, ja dollarin vahvistuminen kasvatti edelleen niiden osuutta.

Inflaatiosijoitukset sisältävät hyvän luottokelpoisuuden omaavien valtioiden liikkeelle laskemia, inflaatioon sidottuja joukkovelkakirjalainoja. Tuottoon vaikutti korkojen lasku, joka paransi maturiteetiltaan pitkäaikaisten velkakirjojen arvoja. Myös valuuttakurssimuutokset vahvistivat tuottoa.

Sijoitusten markkinariski muodostaa suurimman yhtiön tulokseen ja vakavaraisuuteen kohdistuvan riskin. Osakkeiden osuus sijoitusten markkinariskistä oli selkeästi suurin. Varman sijoitusten kokonaisriskiä mittaava VaR-luku oli 1 492 (1 118) miljoonaa euroa. Luku tarkoittaa 97,5 %:n todennäköisyydellä sijoitusten suurinta mahdollista markkina-arvon alenemista tavanomaisissa olosuhteissa kuukauden aikana.

Varman omistajaohjauksen keskeisiä periaatteita ovat omistettujen yritysten korkeatasoinen hallinnointi, toiminnan läpinäkyvyys, aktiivinen vaikuttaminen sekä avainhenkilöstön kannustinjärjestelmien seuranta. Vuonna 2014 Varma osallistui aktiivisesti omistamiensa kotimaisten yhtiöiden yhtiökokouksiin ja yhtiöiden osakkeenomistajien nimitystoimikuntien työskentelyyn. Varman jäsenyydet listattujen yhteisöjen nimitystoimikunnissa ovat nähtävillä Varman verkkosivuilla.