Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos

Taloudellinen toimintaympäristö

Talousvuosi 2014 päättyi kasvavan epävarmuuden oloissa

Epävarmuus taloudellisessa toimintaympäristössä voimistui vuoden 2014 jälkimmäisellä puoliskolla ja vuosi päättyi kasvavan epävarmuuden tunnelmissa. Poliittiset ja taloudelliset jännitteet jatkuivat Lähi-idässä, ja konflikti Venäjän ja lännen välillä varjosti talousnäkymää etenkin Suomessa ja Euroopassa. Kasvaneet riskit lisäsivät markkinoiden heiluntaa. Epävarmuudelle on myös vastapainoja: finanssikriisi on ohitettu, ja pahin vaihe talouden kiristämisessä on ohitettu globaalisti.

Kasvu jatkui vahvana Yhdysvalloissa ja myös Britanniassa. Vuoden alussa Yhdysvaltain talouden suotuisa kehitys notkahti, mikä aiheutti huolta elpymisestä ja toisaalta rahapolitiikan suunnan muutokseen liittyvistä riskeistä. Yhdysvaltain talous kuitenkin palasi kasvu-uralle, ja sitä tukivat suotuisa varallisuusarvojen kehitys ja työmarkkinatilanteen paraneminen. Yhdysvalloissa talouden kasvun odotetaan jatkuvan vahvana, joskin elpyminen on ollut maltillista, etenkin kun huomioidaan rahapolitiikan tuki taloudelle.

Globaali investointikysynnän kasvu on vaisua ja maailmankaupan volyymien kasvu hidasta. Kiina ja muut kehittyvät taloudet kasvavat edelleen, mutta maltillisesti verrattuna viimevuosiin. Investointisyklin vauhdittumisen odotetaan lisäävän talouden toimeliaisuutta, mutta geopoliittinen epävarmuuden kärjistyminen kasvattaa epävarmuutta myös talousympäristössä. Toistaiseksi tämä ei ole aiheuttanut markkinoilla sellaisia häiriöitä, jotka kertoisivat merkittävästi heikenneestä luottamuksesta globaaliin talouteen. Vuoden lopulla alkanut voimakas öljyn hinnan lasku tukee osaltaan talouden kasvua teollisuusmaissa.

Euroalue on edelleen toipilas. Kasvu ei ottanut käynnistyäkseen, huoli deflaatiosta syveni ja työttömyys on edelleen korkealla monissa jäsenmaissa. Kreikalla on vaikeuksia vastata sitoumuksistaan, mutta toisaalta monet kriisimaat ovat edistyneet talouden tasapainottamisessa. Euroalueen kokonaisuutta tarkastellen kokonaiskysynnän kasvu on vaatimatonta, ja julkisen talouden edellyttämät rakenteelliset uudistukset ja säästötoimet painavat kotimarkkinoita. Sopeuttamisen osalta silmukka ei kuitenkaan enää kiristy, mikä luo edellytyksiä kasvun vahvistumiselle.

Venäjän talous rajussa pudotuksessa

Venäjän talous luisui rajuun pudotukseen. Vuoden viimeisellä neljänneksellä öljyn hinta oli voimakkaassa laskussa sekä kysyntä- että tarjontasyistä. Venäjän taloutta kurittavat öljyn hinnan romahtamisen lisäksi myös lännen asettamat talouspakotteet. Maan taloutta koetteli valuuttapako, ja vuoden loppuun mennessä Venäjän keskuspankki ei ollut onnistunut vakauttamaan tilannetta omilla toimillaan. Venäjän talouden syöksykierre yhtäältä heikentää näkymiä euroalueella ja etenkin Suomessa, mutta toisaalta öljyn hinnan lasku tukee talouden kasvua Suomessa ja muualla Euroopassa.

Rahapolitiikka polttopisteessä

Vuoden lopulla rauhattomuus sijoitusmarkkinoilla kasvoi. Osakekurssien nousu on jatkunut jo pitkään, rahapolitiikan tukemana. Osakemarkkinat ja reaalitalous näyttävät kulkeneen eri tietä Suomessa ja Euroopassa. Myös Yhdysvalloissa markkinoiden arvostukset kipusivat historiallisesti korkeisiin lukemiin.

Euroopan keskuspankki turvautui poikkeustoimiin rahapolitiikassa. EKP on nykyisen mandaattinsa venyttämisellä kyennyt pysäyttämään rahoitusmarkkinoiden kriisin eskaloitumisen euroalueella. Kasvu on kuitenkin edelleen hidasta ja deflaatiopaineitakin on. Euroalueella markkinat odottivat EKP:lta uusia järeämpiä toimia talouskasvun tukemiseksi. Yhdysvalloissa keskuspankki Fed puolestaan on normalisoimassa rahapolitiikkaansa talouden elpyessä. Keskuspankki vahvisti toistuvasti olevansa sitoutunut talouskasvun ylläpitämiseen. Keskuspankkien onnistuminen rahapolitiikan sopeuttamisessa on kriittistä talouden kasvun ja pääomamarkkinoiden vakaan kehityksen varmistamiseksi.

Suomi syvässä talousahdingossa

Maassamme kokonaistuotannon arvioidaan jääneen vuonna 2014 edellisvuoden tasolle. Teollisuustuotannon supistuminen on jatkunut miltei yhtenäisesti jo kolmen vuoden ajan. Suomi on menettänyt markkinaosuuksia maailman markkinoilla. Ongelmat koettelivat lähes kaikkia elinkeinoelämän sektoreita.

Elektroniikkateollisuuden tuotannon supistumisen vaikutus Suomen kokonaistuotantoon ja sen jalostusasteeseen on merkittävä. Elinkeinorakenteen uudistuminen on hidasta, ja Suomen hintakilpailukyky on heikentynyt. Tämä on edellyttänyt maltillista palkkapolitiikkaa, joka on puolestaan heikentänyt ostovoiman kehitystä ja kotimarkkinoiden elpymismahdollisuuksia. Tuotannollisten investointien supistuminen yhdessä työvoiman tarjonnan heikkenemisen ja vaatimattoman tuottavuuskehityksen kanssa heikentävät talouskasvun potentiaalia myös pidemmässä katsannossa. Suomen julkisessa taloudessa liikkumavara on kapea.

Varman strateginen valinta on vahva vakavaraisuus

Varman tehtävä on sijoittaa eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Finanssikriisi on koetellut eläkejärjestelmiä ja institutionaalisia sijoittajia globaalisti. Varmalle vahva vakavaraisuus on strateginen valinta. Varma pyrkii valitulla riskiprofiililla saamaan parhaan mahdollisen tuoton sijoituksille eläkkeiden maksamisen turvaamiseksi. Vahva vakavaraisuus ja sijoitusten aktiivinen ja huolellinen hajauttaminen ovat keskeisessä roolissa vaativassa markkinatilanteessa. Eläkesijoittajalle vahva vakavaraisuus on vaikeassa markkinatilanteessa merkittävä etu. Taitavalla riskienhallinnalla varmistetaan tuottava ja turvaava eläkevarojen sijoittaminen, kun markkinoilla ennakoidaan yllättäviä liikkeitä.

Lyhyellä tähtäimellä työurien pidentämistavoitteet ja yritysten taloudelliset reunaehdot eivät välttämättä kohtaa. Myös monissa Varman asiakasyrityksissä koetaan vaikeita muutostilanteita. Varman strategisena tavoitteena on tarjota vaikuttavia eläkevakuuttamisen palveluita. Kyky ymmärtää asiakkaan tarpeita korostuu talouden murroksessa. Varma on vahva osaaja työeläkeasioiden hoitajana ja haluttu asiantuntija yritysten työkykyjohtamisen kumppanina. Varman tavoitteena on olla tehokkain työeläkeyhtiö ja tarjota asiakkailleen alan parhaat asiakashyvitykset.