Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos

Varma valmistautuu eläkeuudistukseen

Vuoden 2017 eläkeuudistus sopeuttaa eläkejärjestelmäämme aiempaa paremmin elinajan pitenemiseen. EK, SAK ja STTK solmivat 26.9.2014 sopimuksen uudistuksen sisällöstä. Vaikutusarvioiden perusteella järjestöjen sopimat muutokset täyttävät maan hallituksen eläkeuudistukselle asettamat tavoitteet. Kolmikantainen lainsäädännön valmistelu eläkesopimuksen linjausten pohjalta on käynnissä. Eläkelait säätää seuraava eduskunta.

Eläkeuudistus tuo muutoksia eläke-etuuksiin ja eläkkeiden rahoitukseen. Eläkeuudistuksesta tehdyn sopimuksen mukaan vanhuuseläkkeen ala- ja yläikärajat nousevat asteittain vuodesta 2017 alkaen. Vuoden 2025 jälkeen vanhuuseläkkeen ikärajat kytketään elinajanodotteen nousuun ja elinaikakertoimen vaikutusta loivennetaan. Työeläkkeen karttumat muuttuvat siten, että eläkettä karttuu kaikenikäisille 1,5 % palkasta vuodessa.

Eläkeuudistus tuo työkyvyttömyyseläkkeen rinnalle 63 vuotta täyttäneille työuraeläkkeen, jota voi hakea 38 vuoden työskentelyn jälkeen. Eläkkeen saamisen ehtona on fyysisesti tai henkisesti kuluttava työ sekä työkyvyn alenema. Osa-aikaeläke korvataan osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä, jonka ikäraja on 61 vuotta vuoteen 2025 asti ja sen jälkeen 62 vuotta.

Eläkesopimuksessa sovittiin lisäksi TyEL-maksun tasoksi 24,4 % vuosina 2017–2019. Eläketurvakeskuksen ennusteiden mukaan maksutaso on riittävä pitkällä aikavälillä. Työmarkkinajärjestöt arvioivat asiaa uudelleen viimeistään vuoden 2020 eläkemaksua koskevissa neuvotteluissa.

Toinen eläkkeiden rahoitukseen tuleva muutos koskee osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun nostamista 10 %:sta 20 %:iin. Lisäksi yksittäisen eläkevakuuttajan sijoitusten osakepainolle asetetaan 60 %:n enimmäisraja kaikista sijoituksista. Nämä muutokset lisäävät työeläkelaitosten mahdollisuuksia sijoittaa osakkeisiin ja tukevat siten sovitun eläkemaksutason riittävyyttä pitkällä tähtäimellä.

Eläkeuudistus vaikuttaa kaikkiin Varman asiakasyrityksiin ja vakuutettuihin asiakkaisiin. Eläkeuudistuksen toimeenpaneminen merkitsee yhtäältä kasvavaa työmäärää ja antaa toisaalta Varmalle hyvän mahdollisuuden syventää asiakassuhteitaan. Tavoitteet pidemmistä työurista eivät välttämättä kohtaa, kun taloudessa menee huonosti. Eläkeuudistus tähtää kuitenkin muutoksiin pitkällä aikavälillä. Varma haluaa hoitaa oman tehtävänsä ‒ eläkkeiden turvaamisen ja eläkeuudistuksen muutosten toimeenpanon ‒ mahdollisimman tehokkaasti.

Vuoden 2014 alusta tuli voimaan lakimuutos, jolla työntekijän eläkelain mukaisen lisäeläkevakuutuksen (TELL) vakuuttaminen päätetään 31.12.2016. Vuoden 2014 aikana tiedotettiin vakuutuksenottajia ja vakuutettuja vakuuttamisen päättämisestä ja muutoksen vaikutuksista vakuutettujen etuuksiin. Näitä vakuutuksia Varmassa on noin 330, joissa vakuutettuja yhteensä noin 4 400. Työnantajilla on vuoden 2016 loppuun asti aikaa järjestää vastaava etuus jollain korvaavalla järjestelyllä.

Vuonna 2014 TyEL-vakuutuksen keskimääräinen maksu oli 23,6 (22,8) % palkoista, mistä palkansaajan maksuosuus oli 5,55 (5,15) % alle 53-vuotiailla ja 7,05 (6,50) % tätä vanhemmilla. YEL-maksu oli 23,3 (22,50) % vahvistetusta työtulosta alle 53-vuotiailla ja 24,8 (23,85) % tätä vanhemmilla.

Vastuuvelan tuottovaatimus koostui 3,0 (3,0) % rahastokorosta, eläkevastuiden täydennyskertoimesta ja osaketuottokertoimesta. Täydennyskertoimen arvo oli vuonna 2014 keskimäärin noin 1,44 %. Osaketuottokerroin vuonna 2014 oli 9,62 %. Vanhimpien takaisinlainojen, vakuutusmaksujen ja eräiden muiden erien korkona käytetään perustekorkoa, joka oli alkuvuonna 4,50 ja loppuvuonna 5,00 %.