Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos

Varman taloudellinen kehitys

Varman käypien arvojen mukainen kokonaistulos oli 1 223 (1 558) miljoonaa euroa. Kokonaistulos vuosineljänneksittäin vaihteli tilikauden aikana niin, että toinen neljännes oli tulokseltaan paras ja neljäs heikoin.

Varman vakavaraisuus kasvoi vuoden 2014 aikana 1 112 miljoonaa euroa, ja vakavaraisuuspääoma tilikauden päättyessä oli 10 252 (9 140) miljoonaa euroa. Varman vakavaraisuusaste (vakavaraisuuspääoma suhteessa vastuuvelkaan) on keskeisistä työeläkeyhtiöistä korkein, 34,0 (31,6) %. Vakavaraisuusrajaan verrattuna vakavaraisuuspääoma oli 2,2-kertainen (2,2-kertainen) eli vahvalla tasolla. Vakavaraisuusraja muuttuu sijoitusten riskipitoisuuden mukaan. Varman strategisena tavoitteena on ylläpitää vahvaa vakavaraisuutta vakaan tuoton ja toiminnallisen tehokkuuden kautta.

 

Sijoitustuotto käyvin arvoin oli 2 699 (3 160) miljoonaa euroa eli 7,1 (9,0) % sijoitetulle pääomalle. Vastuuvelalle hyvitettävä korko oli 1 573 (1 648) miljoonaa euroa. Näin vuoden 2014 sijoitustulos oli 1 125 (1 512) miljoonaa euroa. Varman sijoitustoiminnan viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 6,4 % vuodessa ja kymmenen vuoden 5,5 % vuodessa, kumpikin alan korkeimmat. Liikekulut olivat 25 (24) % vakuutusmaksuihin sisältyviä hoitokustannusosia alhaisemmat, ja hoitokustannusylijäämä oli 33 (32) miljoonaa euroa. Vakuutusliikkeen tulos oli 64 (15) miljoonaa euroa.

Asiakashyvityksiä varten siirrettiin vuoden 2014 lopussa 117 (105) miljoonaa euroa ositettuun lisävakuutusvastuuseen. Hyvityssiirto on noin 0,7 (0,6) % vakuutettujen arvioidusta palkkasummasta.

Varmassa vakuutettujen yhteenlaskettu TyEL-palkkasumma vuonna 2014 oli noin 17,8 (17,8) miljardia euroa. Palkkasumman arvioidaan kasvaneen 0,3 %. Yhtiön vakuutusmaksutulo oli 4 344 (4 258) miljoonaa euroa, josta TyEL-vakuutusten osuus oli 4 150 (4 071) miljoonaa euroa ja YEL-vakuutusten 193 (187) miljoonaa euroa.

Vuoden päättyessä Varmassa oli vakuutettuna 527 140 (531 210) henkilöä. Voimassa olevia vakuutuksia oli vuoden 2014 lopussa 66 140 (66 740) ja näissä vakuutettuina 38 937 (39 810) yrittäjää ja 488 190 (491 400) työntekijää.

Vuoden 2014 aikana saatettiin voimaan uusia TyEL-vakuutuksia 3 443 (3 796) kappaletta ja YEL-vakuutuksia 4 875 (5 340) kappaletta.

Ansio- ja työsuhdeilmoituksia tuli vuoden aikana yhteensä 1 631 284 (1 483 634) kappaletta, joista 93 (92) % sähköisiä kanavia pitkin.

Varma palvelee vakuutuksenottajia oman asiakasyhteystoiminnan lisäksi If Vahinkovakuutus Oy:n ja Nordea-konsernin palveluverkon kautta.

Vuonna 2014 eläkkeitä maksettiin bruttomääräisesti 5 010 (4 787) miljoonaa euroa. Eläkkeensaajien määrä kasvoi ja vuoden lopussa Varma maksoi TyEL- ja YEL-eläkkeitä 334 500 (333 700) henkilölle.

Vuoden aikana tehtiin 21 051 (23 937) uutta eläkepäätöstä. Uusien eläkepäätösten määrä oli 5,8 % ja kaikkien eläkepäätösten kokonaismäärä 5,1 % pienempi kuin vuonna 2013. Vanhuuseläkepäätösten määrä oli 11 548 (11 514) kappaletta. Työkyvyttömyyseläkepäätöksiä annettiin 5 107 (5 461) kappaletta. Osa-aikaeläkepäätösten määrä oli 711 (1 052). Määräaikaisten eläkkeiden jatkopäätöksiä tehtiin 4 631 (4 782) ja muita päätöksiä 14 846 (13 131) kappaletta. Näitä ovat muun muassa eläkeoikeudessa tapahtuvien muutosten vuoksi annettavat päätökset ja ennakkopäätökset.

Työeläkekuntoutus on vaihtoehto työkyvyttömyyseläkkeelle, ja kuntoutuksen volyymi kasvoi Varmassa edelleen. Kuntoutustoiminta on osoittautunut tulokselliseksi. Työmarkkinoille siirtyy tällä hetkellä joko kokonaan tai osittain noin 72 % kaikista kuntoutujista. Varma on ollut vuosia työeläkekuntoutuksen edelläkävijä. Vuoden 2014 aikana Varma auttoi yritysasiakkaitaan henkilöriskien hallinnassa työhyvinvointi-, kuntoutus- ja eläkeratkaisupalvelujen asiakaskohtaisella koordinoinnilla eläkekustannusten hallinnan ja työssä jatkamisen tukemiseksi. Varma osallistui myös asiakkaiden työkykyjohtamishankkeiden kustannuksiin yhteisesti sovittujen kirjallisten, usein monivuotisten suunnitelmien ja sopimusten mukaisesti.

 

31.12.1431.12.13Muutos
Vakuutettujen määrä
TyEL 1)488 190491 400-3 210
YEL38 93739 810-873
Yhteensä527 127531 210-4 083
1)joista rekisteröidyn TEL-lisäeläkevakuutuksen piirissä4 3904 928-538
Vakuutusten määrä
TyEL27 22326 930293
Eläkkeensaajien määrä
Osa-aikaeläke2 5673 320-753
Perhe-eläke51 20551 427-222
Työkyvyttömyyseläke30 67133 324-2 653
Työttömyyseläke038-38
Vanhuuseläke235 002230 2494 753
Varhennettu vanhuuseläke15 05215 404-352
Yhteensä 2)334 497333 762735
2)YEL-eläkkeensaajat28 88929 153-264
TEL/YEL-lisäeläkkeensaajat43 49343 286207

Varman asiakaspalvelussa sähköinen asiointi on muodostunut merkittäväksi palvelukanavaksi. Henkilöasiakkaiden asiakaskontakteista 75,6 % tapahtui verkossa vuonna 2014. Varman verkkopalvelussa saa tuoreen arvion vanhuus- ja osa-aikaeläkkeen suuruudesta eläkkeellesiirtymisiän eri vaihtoehdoissa. Verkkopalvelussa voi myös tehdä eläkehakemuksen ja seurata hakemuksensa käsittelyn etenemistä.

Varma lähettää työeläkevakuutetulle työeläkeotteen kerran kolmessa vuodessa. Vuonna 2014 näitä lähetettiin 226 093 (235 287). Otteesta näkyvät tiedot eläkkeeseen vaikuttavista ansioista sekä edellisen vuoden loppuun mennessä karttuneesta työeläkkeestä. Työeläkeotteen saa myös sähköisesti Varman verkkopalvelun kautta.