Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tulevaisuuden_nakymat

Epävarmuus piinaa taloudellista toimintaympäristöä

Ennätysvahva vakavaraisuus on Varman valttikortti heilahtelevilla pääomamarkkinoilla myös vuonna 2015. Vastapainoa talouden vaisuille näkymille Suomessa tuo eläkeuudistus, joka pidentää työuria ja vahvistaa lakisääteistä työeläketurvaa tulevina vuosikymmeninä.

Suomi kyntää talousahdingossa, ja talouskasvu jäänee vuonna 2014 jotakuinkin edellisvuoden tasolle. Vuodelle 2015 ennustetaan pientä piristymistä. Öljynhinnan lasku tukee kasvua Suomelle tärkeillä vientimarkkinoilla. Onnistuessaan Euroopan keskuspankin jykevöityneet rahapoliittiset toimet tukevat talouden elpymistä ja hintavakautta euroalueella, mutta niiden lopulliset vaikutukset talouteen ovat vielä osin epävarmoja. Venäjän talouden nopea pudotus varjostaa Suomen näkymiä.

Teollisuustuotannon supistuminen on jatkunut miltei yhtenäisesti jo kolmen vuoden ajan. Tuotannollisten investointien supistuminen yhdessä työvoiman tarjonnan heikkenemisen ja vaatimattoman tuottavuuskehityksen kanssa heikentävät talouskasvun potentiaalia myös pidemmässä katsannossa. Ongelmat koettelevat lähes kaikkia elinkeinoelämän sektoreita. Työttömyysaste nousi ja työllisyystilanteen odotetaan edelleen heikkenevän ainakin alkuvuoden 2015 aikana.

Viennin hintakilpailukyvyn parantaminen edellyttää palkkamalttia. Mahdollisuudet tukea kotimarkkinakysyntää ja ostovoimaa verotuksen keventämisellä ovat rajalliset. Suomella on toisessa vaakakupissa kasvava velka ja mittava kestävyysvaje  toisessa – hiipuva kasvu. Näiden välillä pitää tasapainoilla vielä useita vuosia.

Rahapolitiikka polttopisteessä

Jyrkkiä liikkeitä pääomamarkkinoilla on odotettavissa myös talousvuoden 2015 aikana. Osakekurssien nousu on jatkunut jo kauan rahapolitiikan tukemana. Osakemarkkinat ja reaalitalous näyttävät osittain kulkeneen eri tietä Suomessa ja Euroopassa. Vuoden aikana korkotaso laski edelleen alhaiselta vuoden alun lähtötasoltaan, mikä vahvisti korkotuottoja.

Jyrkkiä liikkeitä pääomamarkkinoilla on odotettavissa myös talousvuoden 2015 aikana.

Varmalle vahva vakavaraisuus on merkittävä etu vaikeassa markkinatilanteessa. Varmalle tärkeintä on vahvan vakavaraisuuden vaaliminen, aktiivinen sijoitusomaisuuden hajauttaminen ja huolellinen riskienhallinta. Taitavalla riskienhallinnalla varmistetaan tuottava ja turvaava eläkevarojen sijoittaminen, erityisesti silloin, kun epävarmuus heiluttaa markkinoita. 

Vuoden 2014 lopulla rauhattomuus markkinoilla yltyi. Keskuspankit toimivat eri tahtiin. Euroopan keskuspankki aloitti vuoden 2015 alussa uudet rahapoliittiset toimet euroalueen talouden tukemiseksi ja inflaation vauhdittamiseksi.  Yhdysvaltain keskuspankki on puolestaan normalisoimassa rahapolitiikkaansa talouden elpyessä. Keskuspankkien onnistuminen rahapolitiikassa on kriittistä talouskasvun ja pääomamarkkinoiden vakaan kehityksen varmistamiseksi.

Amerikka on edelleen maailmantalouden napa

Vuonna 2014 maailmantalouden kasvun veturi oli Yhdysvaltain talous, jossa kasvunäkymät ovat vakaat ja työmarkkinat vahvistuvat. Öljyn hinnan lasku tukee Yhdysvaltain kasvua, eivätkä Venäjän talouden ongelmat heijastu maan talouteen samalla tavalla kuin Eurooppaan. 

Euroalue on edelleen toipilas. Kasvu ei ota käynnistyäkseen, hintojen nousupaineet ovat heikot ja työttömyys korkealla monissa jäsenmaissa. Euroalueen vienti polki paikallaan ja kokonaiskysynnän kasvu oli heikkoa, kun julkisen talouden edellyttämät rakenteelliset uudistukset ja säästötoimet edelleen painavat kotimarkkinoita. Monet kriisimaat ovat kuitenkin onnistuneet parantamaan talouttaan.

Globaalisti investointikysynnän kasvu on vaisua ja maailmankaupan volyymien kasvu hidasta. Kiina ja muut kehittyvät taloudet kasvavat vaisun kysynnän vuoksi maltillisesti verrattuna viime vuosina totuttuun. Investointisyklin vauhdittumisen odotetaan lisäävän talouden toimeliaisuutta, mutta geopoliittisten riskien kärjistyminen kasvattaa epävarmuutta talousympäristössä.

Venäjän talous syöksyi rajusti

Vuoden viimeisellä neljänneksellä öljyn hinta oli voimakkaassa luisussa. Öljyn hinnan lasku tukee talouskehitystä, mutta nyt sillä on tuhoisia vaikutuksia Venäjän talouteen ja Venäjälle suuntautuvaan vientiin, mikä heijastuu myös Suomeen ja Eurooppaan.

Venäjän raaka-aineviennistä riippuvaista taloutta kurittavat myös lännen asettamat talouspakotteet.

Varma valmistautuu eläkeuudistukseen

Vuoden 2017 eläkeuudistus sopeuttaa eläkejärjestelmää aiempaa paremmin elinajan pitenemiseen. Kolmikantainen lainsäädännön valmistelu eläkesopimuksen linjausten pohjalta on käynnissä Sosiaali- ja terveysministeriössä. Uudet eläkelait säätää huhtikuussa 2015 valittava eduskunta.

Lue lisää eläkeuudistuksesta osiosta "Eläkeuudistus 2017".

Eläkeuudistus vaikuttaa kaikkiin Varman vakuutettuihin ja asiakasyrityksiin. Eläkeuudistuksen toimeenpano on Varmalle tärkeä tehtävä tulevina vuosina. Työkykyjohtamisen ja työeläkekuntoutuksen asiantuntijana Varma tukee asiakasyrityksiään ja vakuutettuja työurien pidentämisessä. Tavoitteet pidemmistä työurista eivät välttämättä aina kohtaa työpaikoilla ja ihmisten elämässä, kun taloudessa menee huonosti. Eläkeuudistus tähtää kuitenkin muutoksiin pitkällä aikavälillä.