Varma

Toimitusjohtajan ja johtoryhmäjohtajien palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan palkitseminen ja muut etuudet

Hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä päättää hänen toimisuhteensa ehdoista.

Toimitusjohtaja on Risto Murto. Hänen palkka- ja luontoisetunsa (veronalainen ansio) vuonna 2015 olivat 719 726 euroa; lisäksi vuonna 2015 erääntyi hänelle maksettavaksi 123 630 euroa lykättynä palkkiona sijoitustoiminnon vuoden 2011 erillisjärjestelmästä. Avainhenkilöjärjestelmässä Murron palkkiomaksimi on enintään 12 kuukauden palkan suuruinen. Avainhenkilöjärjestelmä on kuvattu edellä kohdassa 1.3.1. Murto ei kuulu sijoitustoiminnon erillisjärjestelmään (edellä kohta 1.3.2) eikä henkilöstön kannustinjärjestelmään (kohta 1.3.3).

Toimitusjohtaja Risto Murrolle maksettava kiinteä kuukausipalkka on 43 000 euroa. Toimitusjohtajalla ei ole asuntoetua. Hänen autoetunsa arvo on 855 euroa/kk. Matkapuhelinedun arvo on 20 euroa/kk. Autoedun verotusarvo sisältyy kiinteään kuukausipalkkaan.

Toimitusjohtaja Murron eläkeikä on 63 vuotta. Hänen lisäeläkevakuutuksen mukainen eläke-etuutensa tulee olemaan 60 % lisäeläkkeen eläkepalkasta. Eläkepalkka lasketaan 10 viimeisen täyden kalenterivuoden ansioista, joihin sisältyy myös tulospalkkiot. Murron lisäeläkesopimuksen kustannus (ennakkomaksu) oli 73 575 euroa vuonna 2015.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, minkä lisäksi hän on oikeutettu kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen.

Johtoryhmään kuuluvien johtajien palkitseminen ja muut etuudet

Hallitus päättää Varman johtoryhmään kuuluvien johtajien palkitsemisesta ja toimisuhteen muista ehdoista.

Johtoryhmäjohtajat kuuluvat Varman avainhenkilöiden kannustinjärjestelmään edellä kuvatulla tavalla (kohta 1.3.1).

Johtoryhmäjohtajien, pois lukien toimitusjohtaja, palkat ja luontoisedut (veronalaiset ansiot) vuonna 2015 olivat 1 512 506 euroa ja tulospalkkio-osuudet 355 120 euroa (vuodelta 2014) eli yhteensä 1 867 626 euroa.

Johtoryhmäjohtajien lisäeläkesopimusten kustannukset (ennakkomaksut) olivat yhteensä 550 049 euroa vuonna 2015.

Johtoryhmäjohtajilla ei ole asuntoetua. Johtoryhmäjohtajilla on mahdollisuus autoetuun ja heillä on matkapuhelinetu. Autoedun verotusarvo sisältyy kiinteään kuukausipalkkaan.