Varma

Vakuutusriskit

Työeläkejärjestelmä on Työntekijän eläkelain (TyEL) osalta osittain rahastoiva. Vuosittain maksettavista eläkkeistä on ennalta rahastoitua osaa keskimäärin noin viidennes ja loppuosa tasausosaa, joka kustannetaan vuosittain kerättävällä vakuutusmaksulla. Eläkkeen rahastoidut osat ovat yksittäisten eläkelaitosten vastuulla ja tasausosat eläkelaitosten yhteisellä vastuulla.

Eläkelaitosten yhteisellä vastuulla olevan vakuutusliikkeen puskurina toimii vastuuvelkaan sisältyvä tasausvastuu. Työeläkejärjestelmän tasolla tasausvastuun arvioidaan vastaavan suuruudeltaan lähes 80 % seuraavan vuoden tasauseläkemenosta. Tasausjärjestelmä eliminoi ne vaikutukset, jotka aiheutuvat eri eläkelaitoksissa vakuutettujen työntekijöiden lukumäärän ja ikärakenteen erilaisesta kehityksestä. Näin eläkkeiden tasausosien kustantamisesta ei aiheudu riskejä yksittäiselle eläkelaitokselle.

Yrittäjän eläkelain (YEL:n) mukaiset peruseläkkeet rahoitetaan kokonaan jakojärjestelmän mukaisesti vuosittain kerätyillä vakuutusmaksuilla ja valtion osuudella eikä niistä aiheudu riskiä yksittäiselle eläkelaitokselle.

Työeläketurvan taso on etuusperusteinen eikä se siten perustu suoraan rahastoitujen eläkevarojen tuottoon. Työeläke-etuudet on turvattu vakuutetuille ja eläkkeensaajille kaikkia työeläkelaitoksia koskevalla lakisääteisellä konkurssi­yhteisvastuulla. Eläketurvan kustannuksista vastaavat työnantajat ja työntekijät yhteisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain työeläkeyhtiöille yhteiset vakuutusmaksun ja vastuuvelan laskentaa koskevat laskuperusteet. Laskuperusteisiin sisältyvät muun muassa vastuuvelan laskennassa käytettävät vakuutus­matemaattiset olettamukset kuten kuolevuus ja työkyvyttömyyden alkaminen. TyEL:n mukaan laskuperusteet on mitoitettava turvaavasti, ja vastuuvelan perusteiden osoittautuessa kaikilla työeläkelaitoksilla riittämättömäksi voidaan vastuuvelan täydentämiseen käyttää tasausjärjestelmää. Tästä esimerkkinä on vuoden 2016 lopussa vanhuuseläkevastuuta kasvattava kuolevuus­mallin tarkennus.

Varman vakuutusliikkeen riskit liittyvät kerättyjen vakuutusmaksujen ja niistä kertyneen vastuuvelan riittävyyteen suhteessa yhtiön vastuulla oleviin eläkkeisiin. Koska yhteisiä laskuperusteita voidaan muuttaa vuosittain ja tasaus­järjestelmä toimii puskurina kaikkia työeläkelaitoksia koskevien vakuutusriskien suhteen, jää yksittäisen eläkelaitoksen riskiksi näiltä osin poikkeaminen eläkejärjestelmän keskiarvosta.

Vakuutusliikkeen vuotuisen tuloksen heilahteluun varaudutaan tasoitusmäärällä, jolla on riskiteoreettisesti määrätty ala- ja yläraja. Varman TyEL:n mukainen tasoitusmäärä oli vuoden 2015 lopussa noin 1 171 miljoonaa euroa, joka oli noin 6,4 % vakuutetusta palkkasummasta. TyEL:n vakuutusmaksussa vastaavien riskikomponenttien osuus oli vuonna 2015 noin 3,7 % palkkasummasta. Tasoitusmäärä tullaan yhdistämään vuoden 2017 alussa muuhun vakavaraisuuspääomaan, eikä sitä seurata enää erillisenä eränä. Vakuutusriskit kannetaan silloin vakavaraisuus­pääomaan kuuluvalla osittamattomalla lisävakuutusvastuulla.

Vakuutusliikkeen osalta suurin vaihtelu liittyy työkyvyttömyyseläkkeisiin. Työkyvyttömyysliikkeen osalta Varman tasoitusmäärä vastaa suuruudeltaan melkein neljän vuoden Varman vastuulla olevaa rahastoitua eläkemenoa.

Kaikki YEL:n lisäeläkevakuutukset ovat päättyneet jo vuosia sitten ja näihin vakuutuksiin liittyvät eläkevastuut siirrettiin yhteiselle vastuulle 1.1.2014. Myös TEL:n mukaisen lisäeläkevakuutukset tullaan päättämään 31.12.2016 ja eläkevastuut siirtämään yhteiselle vastuulle 1.1.2017.

Vastuuvelka lasketaan henkilö- ja vakuutustasolla tilivuoden jälkeisenä keväänä vuosilaskennassa työnantajien toimitettua tarvittavat ansiotiedot. Eläketurvakeskus tekee tasausjärjestelmän vuotuisen selvittelyn vasta tilivuoden jälkeisenä syksynä, jolloin loputkin vastuuvelan osat voidaan laskea. Tilinpäätöksessä vastuuvelka lasketaan arviokaavoin.

Varman arviokaavoin laskettu vastuuvelan rakenne oli 31.12.2015 seuraava:

milj. €%
TyEL-perusvakuutus
Vakuutusmaksuvastuu
Vastaisten eläkkeiden vastuu15 16547,6
Osittamaton lisävakuutusvastuu-1 083-3,4
Ositettu lisävakuutusvastuu1150,4
Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu1 4024,4
Vakuutusmaksuvastuu yhteensä15 60049,0
Korvausvastuu
Alkaneiden eläkkeiden vastuu14 55445,7
Tasoitusmäärä1 1713,7
Korvausvastuu yhteensä15 72549,3
TyEL-perusvakuutus yhteensä31 32598,3
TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus yhteensä5191,6
YEL-perusvakuutus yhteensä200,1
YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus yhteensä20,0
Vastuuvelka yhteensä31 866100,0
%
palkka-
milj. €summasta
TyEL-tasoitusmäärä 31.12.2015
Vanhuuseläkeliike200,1
Työkyvyttömyyseläkeliike9775,3
Maksutappioliike1730,9
Yhteensä1 1716,4
Tasoitusmäärän alaraja276
Tasoitusmäärän yläraja1 397

Varmassa vakuutettujen työntekijöiden ikärakenne tai työnantajien koko- tai toimialarakenne eivät poikkea merkittävästi työeläkelaitosten keskimääräisestä ja yhtiön tasoitusmäärä on jonkin verran keskimääräistä suurempi. Varmalla ei siten ole juurikaan poikkeavaan vakuutuskantaan liittyvää riskiä.

Vakuutusliikkeen riskienhallinnassa käytetään vakuutusteknisiä analyysejä. Vakuutusriskejä analysoidaan muun muassa riskiperusteanalyysillä (kuolevuus, työkyvyttömyysintensiteetti) tilinpäätös- ja liiketulosanalyyseilla (vakuutustekniikka, vastuunjako) sekä muun muassa maksutappioiden ja työkyvyttömyyseläkemenon tilastoinnilla. Tilinpäätöstä laadittaessa varsinkin vakuutettujen palkkasumma-arvio voi poiketa lopullisesta. Tämä heijastuu yhtiön maksutuloon ja vastuuvelan suuruuteen, mutta ei vaikuta juuri yhtiön tulokseen.

Vastuuvelkaan ja sen katteeseen sisältyviin riskeihin eli vakuutus- ja sijoitusriskeihin varaudutaan vakavaraisuus­pääomalla, johon sisältyy omana eränään vielä tämän vuoden ajan myös edellä mainittu tasoitusmäärä. Vakavaraisuus­pääoman määrää seurataan suhteessa vastuuvelkaan ja sijoitusjakauman perusteella laskettuun vakavaraisuusrajaan. Vakavaraisuusrajan laskennassa huomioidaan myös vakuutusriski. Vakavaraisuuspääomalla varaudutaan siis erityisesti vuosiin, joina vastuuvelan katteena oleville varoille saatava tuotto alittaa vastuuvelalle hyvitettävän koron. Vakavaraisuus­rajan laskenta uudistuu 1.1.2017 alkaen, jolloin sen laskennassa otetaan aiempaa kattavammin huomioon kaikki sijoitus- ja vakuutusriskit. Samalla luovutaan erillisestä katesäännöstöstä.

Osa vastuuvelalle hyvitettävästä korosta määräytyy eläkelaitosten toteutuneiden osaketuottojen perusteella jälkikäteen. Tähän osuuteen, joka on 10 % vastuuvelasta, liittyvää riskiä kannetaan työeläke­järjestelmä­tasolla osaketuotto­sidonnaisella lisävakuutusvastuulla, jonka koko voi vaihdella välillä -10 % − +5 % vastuuvelasta. Yksittäinen eläkelaitos kantaa riskin vakavaraisuuspääomallaan siltä osin kuin sen osaketuotot eroavat keski­määräisestä. Tätä keskimääräistä osaketuottoa laskettaessa rajoitetaan suurimpien eläkelaitosten paino-osuus 15 %:iin. Työmarkkinajärjestöt sopivat eläkeuudistuksen yhteydessä, että osaketuottosidonnaisen vastuun osuus nousee vuoden 2017 alusta 20 %:iin. Samassa yhteydessä muutetaan myös osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun rajoja.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu sijoituksien ja eräiden muiden erien jakautuminen vakavaraisuusryhmiin vuoden 2015 lopussa.

milj. €%-osuus
Rahamarkkinavälineet2 3395,6
JVK ja velkasitoumukset9 02621,6
Kiinteistöt6 87916,5
Osakkeet19 56746,9
Erinäiset sijoitukset3 9449,4
41 755100,0