Varma

Vakaa sijoitustuotto heiluvilta sijoitusmarkkinoilta

Varman sijoitusten tuotto vuonna 2015 oli hyvä, 4,2 %. Vuoden aikana pääomamarkkinoilla koettiin poikkeuksellisen suuria markkinaliikkeitä sekä osakkeissa että korkosijoituksissa. Pääomamarkkinoiden liikkeitä siivittivät keskuspankkien rahapoliittiset toimet sekä huolet Kreikan talouden tilasta ja Kiinan talouskasvun kestävyydestä. Sijoitusten monipuolinen hajautus vaimensi voimakkaista markkinaliikkeistä koituneita riskejä ja tuotto kertyi tasaisesti eri omaisuusluokista.

Varman sijoitusten arvo nousi 41,3 miljardiin euroon. Vakavaraisuuspääoma pysyi vahvana ja oli vuoden lopussa 10,0 miljardia euroa. Sijoitustuotto jäi vastuuvelalle hyvitettävää korkoa matalammaksi, mikä heikensi Varman vakavaraisuutta 31,4 (34,0) %:iin. Varman vakavaraisuus säilyi edelleen korkealla tasolla.

Kumulatiivinen tuotto 2009–2015

Keskuspankkien toimet olivat sijoitusmarkkinoiden keskiössä. Euroopan keskuspankki ilmoitti tammikuussa valtion velkakirjojen ostoista markkinoilta ja käynnisti osto-ohjelmansa maaliskuussa. Toisella vuosineljänneksellä pääomamarkkinoita painoivat huolet Kreikan kyvyistä suoriutua kesäkuun lopussa erääntyvistä veloistaan. Loppukesästä Kiinan keskuspankki antoi ennakkoon ilmoittamatta valuuttansa heikentyä Yhdysvaltain dollaria vastaan, mikä tulkittiin merkiksi Kiinan talouskasvun merkittävästä heikkenemisestä. Tämän seurauksena osakemarkkinat kääntyivät voimakkaaseen laskuun. Loppuvuodesta markkinatunnelma jälleen piristyi Yhdysvaltojen kohenevien talouslukujen ja Euroopan keskuspankin lisäelvytyslupausten johdosta. Yhdysvaltojen keskuspankki aloitti ohjauskorkonsa nostot joulukuussa.

Kiinan talouskasvuhuolista sekä Yhdysvaltojen keskuspankin koronnoston peloista huolimatta talouskasvuympäristö on pysynyt positiivisena sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Yhdysvaltojen talouskasvu on noussut yli 2 %:n tasolle, ja Euroopassakin talouskasvu on osoittanut piristymisen merkkejä. Sen sijaan Aasian maiden talouskasvuodotuksia on tuotu hieman alaspäin.

Varman tulos kehittyi vahvasti vuoden alkupuoliskolla, mutta keväästä lähtien tuloksessa oli heiluntaa. Markkinoiden epävarmuutta kasvattivat Kreikan ja Kiinan taloushuolien lisäksi odotukset Yhdysvaltain keskuspankin koronnostoista sekä energian ja muiden hyödykkeiden hinnan jyrkkä lasku.

Tasaista tuloskehitystä tehokkaalla hajautuksella

Varman sijoitusten tuotto oli 4,2 (7,1) %. Sijoitusallokaatiossa korkosijoitusten osuus oli 30, osakesijoitusten 45, kiinteistösijoitusten 9 ja muiden sijoitusten 17 prosenttiyksikköä.

Parhaiten tuottivat osakesijoitukset, ja niistä erityisen hyvin suomalaiset osakkeet. Myös kiinteistöistä ja muista sijoituksista saatiin kohtuullista tuottoa. Korkosijoitusten tuotto jäi lievästi negatiiviseksi.

Varman 10 vuoden nimellinen keskituotto oli 4,8 % ja 5 vuoden 5,1 %. Vastaavat reaalituotot ovat 3,0 ja 3,6 %.

Sijoitustoiminnassa korostuivat vahvan vakavaraisuusaseman turvaaminen, sijoitusten monipuolinen hajauttaminen ja vahva panostus riskienhallintaan.

Varmalla on dollarimääräisiä sijoituksia hedgerahastoissa, osakkeissa, yrityslainoissa ja pääomarahastoissa. Toimintapolitiikan mukaisesti pääosa valuuttakurssiriskistä on pidetty suojattuna. Osa valuuttapositiosta pidettiin vuoden aikana avoimena, jolloin Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen paransi kokonaistulosta. Operatiivisesti valuuttariskiä hallinnoidaan yhtenä kokonaisuutena, ja tulosluvuissa valuuttavaikutus sisältyy eri omaisuusluokkien tuottoon.

Sijoitukset riskin mukaan ryhmiteltynä
Riskija-Riskija-TuottoTuotto
kaumakaumaMWRMWRVolati-
12/201512/20141-12/20151-12/2014liteetti
milj. €%milj. €%%%24 kk
Korkosijoitukset 1)12 26829,712 84532,1-0,45,8
Lainasaamiset1 3613,31 5713,92,42,6
Joukkovelkakirjalainat8 75721,210 59426,5-0,97,11,9
Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjat2 6536,44 31210,8-2,57,4
Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjat6 10514,86 28215,70,46,9
Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset2 1515,26801,70,50,5
Osakesijoitukset18 46544,716 33340,88,89,1
Noteeratut osakkeet14 93836,212 87932,28,07,412,0
Pääomasijoitukset2 6176,32 4516,17,813,5
Noteeraamattomat osakkeet9092,21 0042,521,219,7
Kiinteistösijoitukset3 9069,53 8419,63,33,8
Suorat kiinteistösijoitukset3 3138,03 3758,42,33,2
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset5931,44661,29,98,0
Muut sijoitukset6 99116,97 10017,73,58,4
Hedgerahastosijoitukset6 66316,16 71716,83,97,82,2
Hyödykesijoitukset3520,93700,9
Muut sijoitukset-24-0,1130,0
Sijoitukset yhteensä41 630100,840 1201004,27,14,6
Johdannaisten vaikutus-336-1-81
Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä41 29310040 039100
Kaikkien joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio on 2,3.
1)Sisältäen kertyneet korot

Jatka lukemista

 • #tyoelama
 • #talous

Vuosi 2015 lyhyesti

Varman sijoitukset tuottivat 4,2 % vuonna 2015. Sijoitusten arvo kohosi 41,3 miljardiin. Vakuutusmaksutulo nousi selvästi, ja liikekulutehokkuus kehittyi positiivisesti. Vakavaraisuuspääoma oli vahva 10,0 miljardia euroa.

 • #talous
 • #elaketurva

Toimitusjohtajan katsaus

Varman vuosi 2015 oli hyvä, ja onnistuimme kaikilla keskeisillä mittareilla: säilytimme vahvan vakavaraisuusasemamme, maksutulomme kasvoi, käsittelimme eläkehakemukset entistä nopeammin ja toimintamme tehokkuus oli kilpailukykyisellä tasolla. Sijoituksemme tuottivat 4,2 % eli 1,7 miljardia euroa ja vakavaraisuutemme oli noin 10 miljardia euroa. Varman taloudellinen asema on vahva, ja pystymme kantamaan sijoitusmarkkinoiden riskiä hyvin.

 • #elaketurva
 • #talous

Asiakkaille pienemmät työeläkemaksut

Varma on vakavarainen yhtiö. Asiakkaillemme se tarkoittaa alan parhaita asiakashyvityksiä ja pienempiä vakuutusmaksuja. Nykyaikaiset digitaaliset palvelumme tarjoavat asiakkaillemme kattavan valikoiman keinoja helppoon asioiden hoitamiseen.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #talous
 • #vastuullisuus

Yrittäjän Varma

Varma on vakavarainen ja siksi turvallinen vaihtoehto. Varman kattavat ja monikanavaiset palvelut tekevät asioiden hoitamisesta helppoa.

 • #elaketurva
 • #tyoelama
 • #talous

Eläketurva

Varman eläkkeensaajien määrä ja eläkkeinä maksama euromäärä ovat jatkuvassa kasvussa. Tehtävämme on maksaa eläkkeet oikein ja ajallaan kasvavalle joukolle eläkkeensaajia.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #talous

Työkyky ja hyvä työelämä

Työkykyjohtaminen tukee yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä yhteiskunnallista tavoitetta pidentää työuria. Työkyvyn tukemisen palvelumme edistävät parempaa työkykyä ja työelämää asiakasyrityksissämme.

 • #tyoelama
 • #vastuullisuus
 • #elaketurva
 • #talous

Varman tavoitteet ja strategia

Varman perustehtävä on eläkkeiden turvaaminen. Siihen nojaavat myös keskeiset tavoitteemme: vahva vakavaraisuus, maksutulon hyvä kehitys, eläkepalvelujen korkea laatu ja toiminnan tehokkuus.

 • #tyoelama
 • #talous
 • #vastuullisuus

Toimintaympäristö

Talousvuosi 2015 päättyi turbulenteissa tunnelmissa. Kasvu monilla Suomelle tärkeillä vientimarkkinoilla on jo melko hyvässä vedossa, mutta Suomen talous on edelleen sukelluksissa. Euroopan keskuspankki aiheutti loppuvuodesta pettymyksen markkinoilla turhan varovaisena pidetyillä ratkaisuillaan. Rahapoliittinen elvytys jatkuu edelleen Euroopassa. Yhdysvalloissa keskuspankki muutti rahapolitiikkansa suuntaa. Työeläkkeet on hyvin turvattu myös talouden myllerryksessä.

 • #talous

Vakavaraisuus

Varman vahva vakavaraisuus pitää huolen siitä, että eläkkeet ovat turvassa. Korkean vakavaraisuuden ansiosta olemme jo vuosia maksaneet erittäin kilpailukykyisiä asiakashyvityksiä.

 • #talous

Korkosijoitukset

Korkosijoitusten tuotto jäi niukasti negatiiviseksi -0,4 %. Niiden osuus sijoituksista oli 30 (32) % ja markkina-arvo 12,3 (12,8) miljardia euroa.

 • #talous

Osakesijoitukset

Osakesijoitukset tuottivat omaisuusluokista parhaiten. Niiden osuus sijoituksista oli 45 (41) % ja tuotto 8,8 (9,1) %.

 • #talous

Kiinteistösijoitukset

Varman kiinteistösijoitusten arvo oli vuoden 2015 lopussa 3,9 (3,8) miljardia euroa ja kokonaistuotto 3,3 (3,8) %.

 • #talous

Muut sijoitukset

Muiden sijoitusten osuus Varman sijoituksista oli 17 (18) %.

 • #talous
 • #vastuullisuus

Sijoittamisen periaatteet

Varma on 41,3 miljardin euron sijoituksillaan Suomen suurin yksityinen sijoittaja. Sijoitamme varat nykyisten ja tulevien eläkkeiden turvaamiseksi.

 • #vastuullisuus

Tavoitteet ja mittarit

Määrittelimme olennaisuusarvion pohjalta Varman vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #vastuullisuus

Henkilöstö

Varman menestys perustuu osaavaan henkilöstöön, joka huolehtii tehokkaasti asiakkaidemme työeläketurvasta. Asiakaskeskeisyys on Varman asiantuntijatyön ydin ja toiminnan kehittämisen lähtökohta. Asiakkaidemme arvostama palvelu syntyy monipuolisen osaamisen ja yhteistyön tuloksena.

 • #vastuullisuus
 • #talous

Vastuullinen sijoittaminen

Varmassa vastuullisuus on kiinteä osa sijoitustoimintaa ja omistajakäytäntöjä. Vuonna 2015 selvitimme hedgerahastojemme vastuullisuutta ja päätimme selvittää myös sijoitusten hiilijalanjäljen.