Varma

Sijoitamme tuottavasti ja turvaavasti

Varman sijoittamista ohjaava periaate on, että eläkevarat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Hajautuksella on keskeinen rooli, kun pyrimme saamaan parhaan mahdollisen tuoton sijoituksillemme turvataksemme eläkkeiden maksamisen.

Varman hallituksen vuosittain vahvistama sijoitussuunnitelma ohjaa keskeisesti yhtiön sijoitustoimintaa. Sijoitussuunnitelmassa määritellään muun muassa sijoittamisen yleiset periaatteet, sijoitusten perusallokaatio, tuotto-, hajautus- ja likviditeettitavoitteet, päätösvaltuudet, ohjausjärjestelmät ja raportointi. Jokaiselle omaisuuslajille on määritelty markkinaindeksi, johon tulosta verrataan. Hallitus seuraa säännöllisesti sijoitussuunnitelman toteutumista. Sijoitussuunnitelma kattaa myös omistajapolitiikan, yhteiskuntavastuullisuuden sekä omistajaohjauksen periaatteet.

Hajautamme monipuolisesti omaisuusluokkiin

Tavoitteenamme on pitää sijoitussalkku mahdollisimman tuottavana ja samalla kokonaisriskitaso halutulla tasolla löytämällä monipuolisia tuoton lähteitä. Hajauttaminen eri omaisuusluokkiin on tärkeää, koska ne käyttäytyvät eri tavoin eri markkinatilanteissa. Laaja hajautus takaa myös sen, ettei yksittäisen omaisuusluokan tai sijoituskohteen riski nouse merkittäväksi. Eri omaisuusluokkien kesken tehdyn hajauttamisen ansiosta allokaatiota voidaan myös joustavasti muunnella markkinaympäristön muuttuessa.

Hajautus eri omaisuusluokkien sisällä

Hajauttaminen on johtava teema myös eri omaisuusluokkien sisällä. Yksittäiset sijoituskohteet puolestaan valitaan salkunhoitajan analyysin perusteella.

Korkosijoitukset ovat turvaavin omaisuusluokka, jossa luottokelpoisuus ja likviditeetti nousevat tärkeimmiksi tekijöiksi. Korkosijoituksia hajautetaan laajasti eri lainojen liikkeellelaskijoihin ja maturiteetteihin.

Osakesijoitukset hajautetaan maantieteellisesti, toimialoittain ja yrityskoon mukaan. Noteeratut osakkeet ovat Varman salkussa tuottohakuisin ja samalla arvoltaan heilahtelevin omaisuuslaji. Varma on pyrkinyt hakemaan osakkeiden rinnalle sellaisia sijoituksia, jotka tuottavat osakkeiden tapaan, mutta joiden heilunta on vähäisempää. Tällaisia ovat muun muassa pääomasijoitukset ja hedgerahastot.

Ulkoistetuissa sijoituksissa, joita ovat muun muassa pääomasijoitukset ja hedgerahastot, hajautus toteutetaan rahastotyypeittäin ja eri hallinnointiyhtiöiden kesken. Valittujen rahastojen pitää täyttää tiukimmatkin institutionaaliset vaatimukset. Tunnemme tarkasti kumppanimme, ja toiminta perustuu hyvin pitkäaikaisiin liikesuhteisiin.

Hyödykesijoituksia Varma tekee indeksityyppisesti johdannaisten avulla.

Varman suorat kiinteistösijoitukset sijaitsevat Suomessa. Omaisuus on hajautettu sekä tilatyypeittäin että maantieteellisesti. Noin 60 % suorista kiinteistösijoituksista sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Salkku sisältää vuokra-asuntojen lisäksi kaikkia toimitilatyyppejä. Suurin paino on toimisto- ja liiketiloilla. Kansainvälisillä kiinteistösijoituksilla parannetaan kiinteistösalkun sisäistä hajautusta. Noin 11 % kaikista kiinteistösijoituksista on kansainvälisiä.

Tuotto-riskisuhde

Sijoituksissa tähdätään mahdollisimman hyvään tuotto-riskisuhteeseen. Eläkesijoittajalle mieluisissa kohteissa on pitkällä aikavälillä tasainen tuotto, jonka vuotuinen vaihtelu on vähäistä.

Pyrimme aktiivisesti etsimään erityyppisiä tuottolähteitä. Sijoitus aloitetaan usein pitkän pohjatyön perusteella ja pienellä määrällä, minkä jälkeen sijoituksen osuutta salkussa saatetaan kasvattaa.

Likviditeetti

Mahdollisimman iso osa sijoituksista pidetään likvidissä muodossa. Siitä on ollut hyötyä muun muassa silloin, kun TyEL-lainojen kysyntä on kasvanut. Likviditeetin merkitys korostuu vaikeassa markkinatilanteessa, kun muun muassa osakepainoa pitää voida nopeasti muuttaa markkinatilanteen mukaiseksi.

Jatka lukemista

 • #tyoelama
 • #talous

Vuosi 2015 lyhyesti

Varman sijoitukset tuottivat 4,2 % vuonna 2015. Sijoitusten arvo kohosi 41,3 miljardiin. Vakuutusmaksutulo nousi selvästi, ja liikekulutehokkuus kehittyi positiivisesti. Vakavaraisuuspääoma oli vahva 10,0 miljardia euroa.

 • #talous
 • #elaketurva

Toimitusjohtajan katsaus

Varman vuosi 2015 oli hyvä, ja onnistuimme kaikilla keskeisillä mittareilla: säilytimme vahvan vakavaraisuusasemamme, maksutulomme kasvoi, käsittelimme eläkehakemukset entistä nopeammin ja toimintamme tehokkuus oli kilpailukykyisellä tasolla. Sijoituksemme tuottivat 4,2 % eli 1,7 miljardia euroa ja vakavaraisuutemme oli noin 10 miljardia euroa. Varman taloudellinen asema on vahva, ja pystymme kantamaan sijoitusmarkkinoiden riskiä hyvin.

 • #elaketurva
 • #talous

Asiakkaille pienemmät työeläkemaksut

Varma on vakavarainen yhtiö. Asiakkaillemme se tarkoittaa alan parhaita asiakashyvityksiä ja pienempiä vakuutusmaksuja. Nykyaikaiset digitaaliset palvelumme tarjoavat asiakkaillemme kattavan valikoiman keinoja helppoon asioiden hoitamiseen.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #talous
 • #vastuullisuus

Yrittäjän Varma

Varma on vakavarainen ja siksi turvallinen vaihtoehto. Varman kattavat ja monikanavaiset palvelut tekevät asioiden hoitamisesta helppoa.

 • #elaketurva
 • #tyoelama
 • #talous

Eläketurva

Varman eläkkeensaajien määrä ja eläkkeinä maksama euromäärä ovat jatkuvassa kasvussa. Tehtävämme on maksaa eläkkeet oikein ja ajallaan kasvavalle joukolle eläkkeensaajia.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #talous

Työkyky ja hyvä työelämä

Työkykyjohtaminen tukee yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä yhteiskunnallista tavoitetta pidentää työuria. Työkyvyn tukemisen palvelumme edistävät parempaa työkykyä ja työelämää asiakasyrityksissämme.

 • #tyoelama
 • #vastuullisuus
 • #elaketurva
 • #talous

Varman tavoitteet ja strategia

Varman perustehtävä on eläkkeiden turvaaminen. Siihen nojaavat myös keskeiset tavoitteemme: vahva vakavaraisuus, maksutulon hyvä kehitys, eläkepalvelujen korkea laatu ja toiminnan tehokkuus.

 • #tyoelama
 • #talous
 • #vastuullisuus

Toimintaympäristö

Talousvuosi 2015 päättyi turbulenteissa tunnelmissa. Kasvu monilla Suomelle tärkeillä vientimarkkinoilla on jo melko hyvässä vedossa, mutta Suomen talous on edelleen sukelluksissa. Euroopan keskuspankki aiheutti loppuvuodesta pettymyksen markkinoilla turhan varovaisena pidetyillä ratkaisuillaan. Rahapoliittinen elvytys jatkuu edelleen Euroopassa. Yhdysvalloissa keskuspankki muutti rahapolitiikkansa suuntaa. Työeläkkeet on hyvin turvattu myös talouden myllerryksessä.

 • #talous

Vakavaraisuus

Varman vahva vakavaraisuus pitää huolen siitä, että eläkkeet ovat turvassa. Korkean vakavaraisuuden ansiosta olemme jo vuosia maksaneet erittäin kilpailukykyisiä asiakashyvityksiä.

 • #talous

Korkosijoitukset

Korkosijoitusten tuotto jäi niukasti negatiiviseksi -0,4 %. Niiden osuus sijoituksista oli 30 (32) % ja markkina-arvo 12,3 (12,8) miljardia euroa.

 • #talous

Osakesijoitukset

Osakesijoitukset tuottivat omaisuusluokista parhaiten. Niiden osuus sijoituksista oli 45 (41) % ja tuotto 8,8 (9,1) %.

 • #talous

Kiinteistösijoitukset

Varman kiinteistösijoitusten arvo oli vuoden 2015 lopussa 3,9 (3,8) miljardia euroa ja kokonaistuotto 3,3 (3,8) %.

 • #talous

Muut sijoitukset

Muiden sijoitusten osuus Varman sijoituksista oli 17 (18) %.

 • #talous
 • #vastuullisuus

Sijoittamisen periaatteet

Varma on 41,3 miljardin euron sijoituksillaan Suomen suurin yksityinen sijoittaja. Sijoitamme varat nykyisten ja tulevien eläkkeiden turvaamiseksi.

 • #vastuullisuus

Tavoitteet ja mittarit

Määrittelimme olennaisuusarvion pohjalta Varman vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #vastuullisuus

Henkilöstö

Varman menestys perustuu osaavaan henkilöstöön, joka huolehtii tehokkaasti asiakkaidemme työeläketurvasta. Asiakaskeskeisyys on Varman asiantuntijatyön ydin ja toiminnan kehittämisen lähtökohta. Asiakkaidemme arvostama palvelu syntyy monipuolisen osaamisen ja yhteistyön tuloksena.

 • #vastuullisuus
 • #talous

Vastuullinen sijoittaminen

Varmassa vastuullisuus on kiinteä osa sijoitustoimintaa ja omistajakäytäntöjä. Vuonna 2015 selvitimme hedgerahastojemme vastuullisuutta ja päätimme selvittää myös sijoitusten hiilijalanjäljen.