Varma

Vahva vakavaraisuus on hyväksi asiakkaillemme

Varman vahva vakavaraisuus pitää huolen siitä, että eläkkeet ovat turvassa. Korkean vakavaraisuuden ansiosta olemme jo vuosia maksaneet erittäin kilpailukykyisiä asiakashyvityksiä.

Varman vakavaraisuus pysyi vuonna 2015 korkealla tasolla. Vakavaraisuuspääoma oli vuoden 2015 lopussa 9 956 (10 252) miljoonaa euroa eli 31,4 (34,0) % vastuuvelasta.

Vakavaraisuus vaikuttaa asiakashyvitysten suuruuteen: kun vakavaraisuutemme on vahva, pystymme varaamaan asiakkaillemme korkeammat asiakashyvitykset. Vuonna 2015 varasimme asiakashyvityksiin 115 (117) miljoonaa euroa. Olemme jo useiden vuosien ajan maksaneet erittäin kilpailukykyisiä asiakashyvityksiä.

Vakavaraisuus 2006–2015

Eläkevastuu ja riskipuskurit

Eläkkeet ovat turvassa myös talouden heitellessä

Vuosi 2015 oli Suomessa taloudellisesti heikko. Huonoina aikoina vahva vakavaraisuus antaa suojaa epävakailta pääomamarkkinoilta.

Vahvan vakavaraisuuden ansiosta Varma voi tavoitella eläkevaroille parempaa tuottoa. Hyvä vakavaraisuuspääoma mahdollistaa riskipitoisempien ja tuotto-odotuksiltaan parempien sijoitusten tekemisen ja sitä kautta korkeamman tuoton eläkevaroille.

Mitä riskipitoisempia sijoitukset ovat, sitä suurempaa vakavaraisuuspääomaa vaaditaan. Pitkällä aikavälillä hyvät sijoitustuotot turvaavat eläkkeiden rahoitusta.

Laissa määritellyt vakavaraisuuspääoman vaatimukset on mitoitettu niin, että eläkkeet ovat turvassa myös taloudellisesti huonoina aikoina. Vakavaraisuusraja on näistä vaatimuksista keskeisin. Se määräytyy sijoitusten riskipitoisuuden mukaan. Myös vakuutusriski huomioidaan vakavaraisuusrajan laskennassa.

Vuoden 2015 lopussa Varman vakavaraisuusraja oli 16,8 (15,8) % vastuuvelasta. Vakavaraisuuspääoman suhde vakavaraisuusrajaan oli 1,9 (2,2).

Vakavaraisuussäännökset uudistuvat

Eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskentaa ja sijoitusten hajauttamista koskevat säännökset uudistuvat vuoden 2017 alussa. Vakavaraisuuslaskennassa otetaan jatkossa huomioon nykyistä tarkemmin kaikki olennaiset sijoitustoiminnan riskit sekä vakuutusriskit. Samalla luovutaan erillisistä katesäännöistä.

Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuuteen ja sijoittamiseen vaikuttaa myös vuoden 2017 alussa voimaan tuleva eläkeuudistus, joka tuo muutoksia eläkevastuiden tuottovaatimuksen määräytymiseen. Osaketuottosidonnaisen vastuun määrää nostetaan kahdessa vaiheessa: vuodesta 2017 se nousee 10 %:sta 15 %:iin ja vuodesta 2018 lähtien 20 %:iin.

Muutos lisää työeläkelaitosten mahdollisuuksia sijoittaa osakkeisiin. Osakkeiden enimmäismäärää kaikista sijoituksista rajoitetaan kuitenkin 60 %:iin. Osakkeisiin sijoittaminen mahdollistaa pidemmällä aikavälillä paremmat tuotot työeläkejärjestelmälle ja vähentää siten painetta korottaa työeläkevakuutusmaksua.

Jatka lukemista

 • #tyoelama
 • #talous

Vuosi 2015 lyhyesti

Varman sijoitukset tuottivat 4,2 % vuonna 2015. Sijoitusten arvo kohosi 41,3 miljardiin. Vakuutusmaksutulo nousi selvästi, ja liikekulutehokkuus kehittyi positiivisesti. Vakavaraisuuspääoma oli vahva 10,0 miljardia euroa.

 • #talous
 • #elaketurva

Toimitusjohtajan katsaus

Varman vuosi 2015 oli hyvä, ja onnistuimme kaikilla keskeisillä mittareilla: säilytimme vahvan vakavaraisuusasemamme, maksutulomme kasvoi, käsittelimme eläkehakemukset entistä nopeammin ja toimintamme tehokkuus oli kilpailukykyisellä tasolla. Sijoituksemme tuottivat 4,2 % eli 1,7 miljardia euroa ja vakavaraisuutemme oli noin 10 miljardia euroa. Varman taloudellinen asema on vahva, ja pystymme kantamaan sijoitusmarkkinoiden riskiä hyvin.

 • #elaketurva
 • #talous

Asiakkaille pienemmät työeläkemaksut

Varma on vakavarainen yhtiö. Asiakkaillemme se tarkoittaa alan parhaita asiakashyvityksiä ja pienempiä vakuutusmaksuja. Nykyaikaiset digitaaliset palvelumme tarjoavat asiakkaillemme kattavan valikoiman keinoja helppoon asioiden hoitamiseen.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #talous
 • #vastuullisuus

Yrittäjän Varma

Varma on vakavarainen ja siksi turvallinen vaihtoehto. Varman kattavat ja monikanavaiset palvelut tekevät asioiden hoitamisesta helppoa.

 • #elaketurva
 • #tyoelama
 • #talous

Eläketurva

Varman eläkkeensaajien määrä ja eläkkeinä maksama euromäärä ovat jatkuvassa kasvussa. Tehtävämme on maksaa eläkkeet oikein ja ajallaan kasvavalle joukolle eläkkeensaajia.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #talous

Työkyky ja hyvä työelämä

Työkykyjohtaminen tukee yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä yhteiskunnallista tavoitetta pidentää työuria. Työkyvyn tukemisen palvelumme edistävät parempaa työkykyä ja työelämää asiakasyrityksissämme.

 • #tyoelama
 • #vastuullisuus
 • #elaketurva
 • #talous

Varman tavoitteet ja strategia

Varman perustehtävä on eläkkeiden turvaaminen. Siihen nojaavat myös keskeiset tavoitteemme: vahva vakavaraisuus, maksutulon hyvä kehitys, eläkepalvelujen korkea laatu ja toiminnan tehokkuus.

 • #tyoelama
 • #talous
 • #vastuullisuus

Toimintaympäristö

Talousvuosi 2015 päättyi turbulenteissa tunnelmissa. Kasvu monilla Suomelle tärkeillä vientimarkkinoilla on jo melko hyvässä vedossa, mutta Suomen talous on edelleen sukelluksissa. Euroopan keskuspankki aiheutti loppuvuodesta pettymyksen markkinoilla turhan varovaisena pidetyillä ratkaisuillaan. Rahapoliittinen elvytys jatkuu edelleen Euroopassa. Yhdysvalloissa keskuspankki muutti rahapolitiikkansa suuntaa. Työeläkkeet on hyvin turvattu myös talouden myllerryksessä.

 • #talous

Vakavaraisuus

Varman vahva vakavaraisuus pitää huolen siitä, että eläkkeet ovat turvassa. Korkean vakavaraisuuden ansiosta olemme jo vuosia maksaneet erittäin kilpailukykyisiä asiakashyvityksiä.

 • #talous

Korkosijoitukset

Korkosijoitusten tuotto jäi niukasti negatiiviseksi -0,4 %. Niiden osuus sijoituksista oli 30 (32) % ja markkina-arvo 12,3 (12,8) miljardia euroa.

 • #talous

Osakesijoitukset

Osakesijoitukset tuottivat omaisuusluokista parhaiten. Niiden osuus sijoituksista oli 45 (41) % ja tuotto 8,8 (9,1) %.

 • #talous

Kiinteistösijoitukset

Varman kiinteistösijoitusten arvo oli vuoden 2015 lopussa 3,9 (3,8) miljardia euroa ja kokonaistuotto 3,3 (3,8) %.

 • #talous

Muut sijoitukset

Muiden sijoitusten osuus Varman sijoituksista oli 17 (18) %.

 • #talous
 • #vastuullisuus

Sijoittamisen periaatteet

Varma on 41,3 miljardin euron sijoituksillaan Suomen suurin yksityinen sijoittaja. Sijoitamme varat nykyisten ja tulevien eläkkeiden turvaamiseksi.

 • #vastuullisuus

Tavoitteet ja mittarit

Määrittelimme olennaisuusarvion pohjalta Varman vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #vastuullisuus

Henkilöstö

Varman menestys perustuu osaavaan henkilöstöön, joka huolehtii tehokkaasti asiakkaidemme työeläketurvasta. Asiakaskeskeisyys on Varman asiantuntijatyön ydin ja toiminnan kehittämisen lähtökohta. Asiakkaidemme arvostama palvelu syntyy monipuolisen osaamisen ja yhteistyön tuloksena.

 • #vastuullisuus
 • #talous

Vastuullinen sijoittaminen

Varmassa vastuullisuus on kiinteä osa sijoitustoimintaa ja omistajakäytäntöjä. Vuonna 2015 selvitimme hedgerahastojemme vastuullisuutta ja päätimme selvittää myös sijoitusten hiilijalanjäljen.