Varma

Työeläkkeet turvattu, vaikka talous sukeltaa

Talousvuosi 2015 päättyi turbulenteissa tunnelmissa. Epävarmuus globaalitaloudessa on jälleen nousussa.

Kasvu monilla Suomelle tärkeillä vientimarkkinoilla on ollut jo jonkin aikaa melko hyvässä vedossa, mutta Suomen talous on edelleen sukelluksissa. Työeläkkeet on hyvin turvattu myös talouden myllerryksessä.

Yhdysvalloissa näkymät ovat edelleen vakaat ja euroalueen toipuminen jatkuu

Epävarmuus varjostaa kuitenkin suhdannekuvaa. Globaalitaloudessa kehitys on ollut kaksijakoista: kehittyneissä talouksissa elpymisen odotetaan jatkuvan, mutta kehittyvät taloudet kamppailevat. Raaka-aineiden hintojen lasku painaa kehittyvien maiden talouksia. Vuonna 2015 erityistä epävarmuutta aiheuttivat Kiinaan liittyvät huolet. Suomelle tärkeällä vientimarkkinalla Venäjällä talouskehitys on heikkoa.

Yhdysvalloissa talouden kasvunäkymät ovat edelleen vakaat, mutta kasvuodotukset ovat heikentyneet. Keskuspankki Fed nosti vihdoin joulukuussa ohjauskorkoaan ja aloitti askeleet rahapolitiikan normalisoimiseksi. Työllisyys on parantunut, mutta palkkapaineita ei vielä ole. Suhdannesyklissä Yhdysvallat on Eurooppaa edellä.

Euroalueen toipuminen jatkuu. Rahapolitiikan suuntaviivat tukevat edelleen kasvua euroalueella. Talouskriisin murjomat jäsenmaat ovat toteuttaneet rakenteellisia uudistuksia, ja niiden vaikutukset näkyvät vahvistuvana kasvuna. Vaikka työllisyystilanne on kohentunut, etenkin nuorisotyöttömyys on edelleen vaikea ongelma monissa maissa. Maailmantalouden kasvava epävarmuus varjostaa odotuksia Euroopan talouden vahvistumisesta.

Maahanmuuttoaalto Eurooppaan kasvoi vuoden aikana ennakoimattoman suureksi. Maahanmuutosta aiheutuvat kustannukset rasittavat aluksi julkisia talouksia. Pitkällä tähtäimellä maahanmuutto tukee Euroopan harmaantuvaa ikärakennetta, mikäli maahanmuuttajat pääsevät mukaan työmarkkinoille.

Keskuspankit toimivat eri tahtiin

Markkinoilla volatiliteetti jatkui voimakkaana ja jyrkkiä liikkeitä on odotettavissa myös talousvuoden 2016 kuluessa. Keskuspankit toimivat nyt eri tahtiin. Yhdysvalloissa keskuspankki aloitti rahapolitiikan kiristämisen. Herkkyys työllisyydelle ja kasvulle leimaa kuitenkin Fedin korkopoliittisia ratkaisuja, sillä globaali talousympäristö on epävarma. Euroalueella keskuspankin odotetaan jatkavan rahapoliittisia elvytystoimia edelleen. Inflaatio on jäänyt edelleen selvästi alle keskuspankkien tavoitetason.

Vahvan vakavaraisuuden vaaliminen on Varman strateginen tavoite. Eläkesijoittajalle vahva vakavaraisuus on merkittävä etu volatiilissa markkinaympäristössä. Päähuomio on vakavaraisuuden ohella aktiivisessa sijoitusomaisuuden hajauttamisessa ja huolellisessa riskienhallinnassa. Kun markkinoilla on odotettavissa yllättäviä ja voimakkaita liikkeitä, tukee taitava riskienhallinta tuottavaa ja turvaavaa eläkevarojen sijoittamista.

Matalan reaalikoron ympäristö on haaste eläkkeiden rahoittamisen näkökulmasta. Suomessa eläketurvan taso on ennalta määrätty eikä riipu suoraan esimerkiksi rahastoitujen eläkevarojen tuotosta. Eläkeuudistuksessa sovittiin, että niin kutsuttua osaketuottosidonnaista osuutta vastuuvelan tuottovaatimuksesta nostetaan 20 prosenttiin asteittain vuodesta 2017 alkaen. Kyseessä on työeläkelaitosten yhteinen puskuri, jolla kannetaan osa osaketuottojen heilahtelusta aiheutuvasta riskistä. Tämä ratkaisu tulee parantamaan mahdollisuuksia hyvien tuottojen tavoitteluun ja tukee siten eläkkeiden rahoitusta ja eläkemaksun pitämistä kohtuullisella tasolla.

Suomen talous odottaa käännettä parempaan

Suomessa talous on edelleen sukelluksissa, vaikka globaalitalous ja Eurooppa ovat jo elpyneet jonkin aikaa. Talouden kasvun arvioidaan jäävän nollan tuntumaan vuonna 2015. Kasvun käynnistyminen on ollut vaivalloista. Suomi on jäänyt kilpailijamaista jälkeen. Selkeämpää käännettä talouteen toivotaan kuluvana vuonna, mutta varmoja merkkejä siitä ei ole.

Suomi on pienenä avotaloutena riippuvainen maailmankaupasta. Viennin rakenne on yksipuolistunut elinkeinorakenteen muutosten myötä. Viennin hintakilpailukyky on heikko, sillä kustannustaso ei ole joustanut. Yhteiskunnassa jaetaan laajasti ymmärrys ongelmien luonteesta ja mittakaavasta, mutta ratkaisujen tekeminen kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi on ollut vaikeaa.

Teollisuustuotannon usean vuoden ajan jatkuneen lähes yhtäjaksoisen supistumisen odotetaan päättyvän vihdoin vuonna 2016 ja tuotantovolyymien kääntyvän hienoiseen kasvuun vientikysynnän vahvistumisen ja valuuttakurssin odotetun heikkenemisen myötä. Maailmantalouden kasvun heikkeneminen olisi Suomen talouden elpymisen kannalta kohtalokasta.

Kotimarkkinoilla on mennyt hieman paremmin. Yksityisen kulutuksen kasvu on ollut melko vankkaa heikkoon talouskehitykseen suhteutettuna. Kotimarkkinoilta ei voi odottaa vahvaa vetoapua, sillä kotitalouksien tulojen kasvu on lähivuosina vaimeaa.

Investointien odotetaan hieman virkistyvän. Pitkään jatkunut investointilama on syönyt Suomen talouden kasvun perustaa. Vaikka talouteen odotetaan pientä käännettä, julkisen talouden rahoittamisen kannalta kasvuvauhti ei ole riittävää. Hintakilpailukyvyn kohentaminen edellyttää paitsi välittömiä toimia, myös pidemmän ajan palkkamalttia. Lähivuosien taloudenpitoa leimaavat julkisen talouden sopeuttaminen ja elinkeinorakenteen muutoksen eteneminen.

Työmarkkinoilla tilanne jatkuu vaisuna. Työttömyyden kasvu näytti pysähtyneen vuoden jälkipuoliskolla, mutta kääntyi uudelleen nousuun joulukuussa. Rakenteellinen työttömyys on syventynyt. Eläkkeiden rahoittamisen ja tulevan eläketurvan tason näkökulmasta heikko työllisyyskehitys ja syventynyt pitkäaikaistyöttömyys ovat huolestuttavia kehityskulkuja.

Eläkeuudistus toteutuu suomalaisilla työpaikoilla

Vuonna 2017 voimaan tulevaa eläkeuudistusta koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin syksyllä 2015 eduskunnassa. Eläkeuudistuksen tavoitteena on pidentää työuria ja vahvistaa lakisääteistä työeläketurvaa tulevina vuosikymmeninä. Eläkeuudistus on viime vuosien merkittävin toteutumassa oleva rakennemuutos. Se tuo muutoksia sekä eläke-etuuksiin että eläkkeiden rahoitukseen.

Osittain rahastoivassa eläkejärjestelmässä työllisyyden merkitys korostuu, sillä suurin osa maksussa olevista eläkkeistä rahoitetaan suoraan eläkemaksuilla. Siksi on tärkeää, että eläkeuudistuksen tavoitteiden toteutumista tuetaan myös työpaikoilla. Varma hoitaa oman tehtävänsä, eläkkeiden turvaamisen, mahdollisimman tehokkaasti. Eläkeuudistuksen tuomiin muutoksiin on valmistauduttu huolellisesti ja pitkäjänteisesti.

Tavoitteet pidemmistä työurista eivät välttämättä kohtaa työpaikoilla ja ihmisten elämässä, kun juuri nyt taloudessa menee huonosti ja rakennemuutos ravistelee yrityskenttää. Eläkeuudistus antaa meille Varmassa hyvän tilaisuuden syventää asiakassuhteitamme, kun muuttuvat eläketurvan pelisäännöt lisäävät tiedon tarvetta. Varma on vahva osaaja työkykyjohtamisen ja työeläkekuntoutuksen asiantuntijana – tuemme asiakasyrityksiämme ja vakuutettuja työntekijöitä työurien pidentämisessä.

Jatka lukemista

 • #tyoelama
 • #talous

Vuosi 2015 lyhyesti

Varman sijoitukset tuottivat 4,2 % vuonna 2015. Sijoitusten arvo kohosi 41,3 miljardiin. Vakuutusmaksutulo nousi selvästi, ja liikekulutehokkuus kehittyi positiivisesti. Vakavaraisuuspääoma oli vahva 10,0 miljardia euroa.

 • #talous
 • #elaketurva

Toimitusjohtajan katsaus

Varman vuosi 2015 oli hyvä, ja onnistuimme kaikilla keskeisillä mittareilla: säilytimme vahvan vakavaraisuusasemamme, maksutulomme kasvoi, käsittelimme eläkehakemukset entistä nopeammin ja toimintamme tehokkuus oli kilpailukykyisellä tasolla. Sijoituksemme tuottivat 4,2 % eli 1,7 miljardia euroa ja vakavaraisuutemme oli noin 10 miljardia euroa. Varman taloudellinen asema on vahva, ja pystymme kantamaan sijoitusmarkkinoiden riskiä hyvin.

 • #elaketurva
 • #talous

Asiakkaille pienemmät työeläkemaksut

Varma on vakavarainen yhtiö. Asiakkaillemme se tarkoittaa alan parhaita asiakashyvityksiä ja pienempiä vakuutusmaksuja. Nykyaikaiset digitaaliset palvelumme tarjoavat asiakkaillemme kattavan valikoiman keinoja helppoon asioiden hoitamiseen.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #talous
 • #vastuullisuus

Yrittäjän Varma

Varma on vakavarainen ja siksi turvallinen vaihtoehto. Varman kattavat ja monikanavaiset palvelut tekevät asioiden hoitamisesta helppoa.

 • #elaketurva
 • #tyoelama
 • #talous

Eläketurva

Varman eläkkeensaajien määrä ja eläkkeinä maksama euromäärä ovat jatkuvassa kasvussa. Tehtävämme on maksaa eläkkeet oikein ja ajallaan kasvavalle joukolle eläkkeensaajia.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #talous

Työkyky ja hyvä työelämä

Työkykyjohtaminen tukee yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä yhteiskunnallista tavoitetta pidentää työuria. Työkyvyn tukemisen palvelumme edistävät parempaa työkykyä ja työelämää asiakasyrityksissämme.

 • #tyoelama
 • #vastuullisuus
 • #elaketurva
 • #talous

Varman tavoitteet ja strategia

Varman perustehtävä on eläkkeiden turvaaminen. Siihen nojaavat myös keskeiset tavoitteemme: vahva vakavaraisuus, maksutulon hyvä kehitys, eläkepalvelujen korkea laatu ja toiminnan tehokkuus.

 • #tyoelama
 • #talous
 • #vastuullisuus

Toimintaympäristö

Talousvuosi 2015 päättyi turbulenteissa tunnelmissa. Kasvu monilla Suomelle tärkeillä vientimarkkinoilla on jo melko hyvässä vedossa, mutta Suomen talous on edelleen sukelluksissa. Euroopan keskuspankki aiheutti loppuvuodesta pettymyksen markkinoilla turhan varovaisena pidetyillä ratkaisuillaan. Rahapoliittinen elvytys jatkuu edelleen Euroopassa. Yhdysvalloissa keskuspankki muutti rahapolitiikkansa suuntaa. Työeläkkeet on hyvin turvattu myös talouden myllerryksessä.

 • #talous

Vakavaraisuus

Varman vahva vakavaraisuus pitää huolen siitä, että eläkkeet ovat turvassa. Korkean vakavaraisuuden ansiosta olemme jo vuosia maksaneet erittäin kilpailukykyisiä asiakashyvityksiä.

 • #talous

Korkosijoitukset

Korkosijoitusten tuotto jäi niukasti negatiiviseksi -0,4 %. Niiden osuus sijoituksista oli 30 (32) % ja markkina-arvo 12,3 (12,8) miljardia euroa.

 • #talous

Osakesijoitukset

Osakesijoitukset tuottivat omaisuusluokista parhaiten. Niiden osuus sijoituksista oli 45 (41) % ja tuotto 8,8 (9,1) %.

 • #talous

Kiinteistösijoitukset

Varman kiinteistösijoitusten arvo oli vuoden 2015 lopussa 3,9 (3,8) miljardia euroa ja kokonaistuotto 3,3 (3,8) %.

 • #talous

Muut sijoitukset

Muiden sijoitusten osuus Varman sijoituksista oli 17 (18) %.

 • #talous
 • #vastuullisuus

Sijoittamisen periaatteet

Varma on 41,3 miljardin euron sijoituksillaan Suomen suurin yksityinen sijoittaja. Sijoitamme varat nykyisten ja tulevien eläkkeiden turvaamiseksi.

 • #vastuullisuus

Tavoitteet ja mittarit

Määrittelimme olennaisuusarvion pohjalta Varman vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #vastuullisuus

Henkilöstö

Varman menestys perustuu osaavaan henkilöstöön, joka huolehtii tehokkaasti asiakkaidemme työeläketurvasta. Asiakaskeskeisyys on Varman asiantuntijatyön ydin ja toiminnan kehittämisen lähtökohta. Asiakkaidemme arvostama palvelu syntyy monipuolisen osaamisen ja yhteistyön tuloksena.

 • #vastuullisuus
 • #talous

Vastuullinen sijoittaminen

Varmassa vastuullisuus on kiinteä osa sijoitustoimintaa ja omistajakäytäntöjä. Vuonna 2015 selvitimme hedgerahastojemme vastuullisuutta ja päätimme selvittää myös sijoitusten hiilijalanjäljen.