Varma

Varma sijoittaa vastuullisesti

Varmassa vastuullisuus on kiinteä osa sijoitustoimintaa ja omistajakäytäntöjä. Vuonna 2015 selvitimme hedgerahastojemme vastuullisuutta ja päätimme selvittää myös sijoitusten hiilijalanjäljen.

Vastuullisuus vaikuttaa yritysten arvoon. Vaikutustavat ovat moninaisia ja merkitys vaihtelee, mutta vastuullisuuden kartoittaminen on osa hyvää sijoitustoimintaa ja -osaamista. Vastuullisuusanalyysi on Varmassa osa sijoituspäätösprosessia. Keskitymme tärkeimpien vastuullisuustekijöiden analysointiin ja niiden vaikutukseen sijoitustuottoon sekä riskiin pidemmällä aikavälillä.

Vastuullinen sijoittaminen Varmassa

Olemme julkaisseet Varman vastuullisen sijoittamisen periaatteet, jotka antavat yleiset suuntaviivat sijoitustoiminnan vastuullisuudelle. Periaatteet hyväksyttiin Varman hallituksessa vuonna 2014. Periaatteiden käytännön soveltamista avataan erillisissä omaisuusluokkakohtaisissa käytännöissä, jotka kattavat viisi tärkeintä omaisuusluokkaa:

Huomioimme sijoitustoiminnassamme kansainvälisesti tunnistetut periaatteet ja normit kuten YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen, OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille ja ILO:n työelämän käytännöt.

Varma sulkee eettisin periaattein pois suorista sijoituksistaan yhtiöt, jotka keskittyvät tupakan valmistukseen tai ydinasetuotantoon.

Hedgerahastojen vastuullisuutta edistämässä

Varma jatkoi vuonna 2015 hedgerahastojen vastuullisuuden kartoittamista ja edistämistä. Teimme hedgerahastoille kattavan vastuullisuuskyselyn, jonka teemoina olivat mm. rahastoyhtiön ja rahaston hallinnointi sekä vastuullisen sijoittamisen periaatteiden soveltaminen rahastojen sijoituskohteiden valinnassa. Kyselyssä selvitettiin myös hedgerahastoihin liittyviä erityispiirteitä liittyen linjauksiimme mm. erittäin nopeasta kaupankäynnistä ja lainattujen osakkeiden lyhyeksi myynnistä.

Vastuullisuuskysely oli luonteva jatko vuonna 2014 julkistamamme hedgerahastosijoitusten vastuullisuuden sijoittamisen käytännöille. Jatkossa kyselyä käytetään apuna uusien rahastojen valinnassa. Varma kannustaa ennen kaikkea rahastoyhtiöitä määrittelemään omat vastuullisen sijoittamisen periaatteensa, soveltamaan niitä rahaston sijoitusstrategiaan sopivalla tavalla ja raportoimaan toimistaan. 

Varma on Hedge Fund Standards Board -standardin (HFSB) sijoittajajäsen. HFSB on hedgerahastoille suunnattu aloite standardien määrittelemiseksi hedgerahastojen hyvän hallinnoinnin, läpinäkyvyyden ja osakkeenomistajakäytäntöjen suhteen. Sijoittajajäsenen roolina on kannustaa hedgerahastoja standardien käyttöönottoon sekä käyttää kriteereitä omassa sijoitusprosessissa.

Tavoitteena ilmastonmuutoksen hillintä

Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi Varman vastuullisuustavoite. Tämä tavoite näkyy myös sijoitustoiminnassa. Kesällä 2015 suorista osakesijoituksista poistettiin eurooppalaiset sähköyhtiöt, joiden sähköntuotannosta yli kolmannes tuli kivihiilestä. Lisäksi teimme selvityksen vähähiilisen sijoittamisen parhaista käytännöistä. Tavoitteena on, että vuonna 2016 selvitämme sijoitussalkun hiilijalanjälkeä ja laadimme sijoituksia koskevan ilmastopolitiikan. Lue lisää yritysvastuuohjelmamme tavoitteista Vastuullisuus-osiosta.

Energiatehokkuus pienentää kiinteistöjen hiilijalanjälkeä

Olemme panostaneet merkittävästi energiankulutuksen vähentämiseen toimitilakiinteistöissämme. Tavoitteenamme oli vähentää energiankulutusta 6 %:lla vuodesta 2011 vuoteen 2016 mennessä. Saavutimme tavoitteen etuajassa kesällä 2015.

Säästötoimissa keskityimme mm. valaistuksen, ilmanvaihdon ja lämmönohjauksen säätöön. Teimme vuosina 2011–2015 noin 70 omistamaamme kiinteistöön yli 400 energiansäästötoimenpidettä, joilla saavutimme lähes miljoonan euron vuosisäästöt. Tämä vastaa noin 700 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista energiankulutusta.

Pienensimme Varman kiinteistöjen vuotuista hiilijalanjälkeä 3 000 CO2-tonnilla vuosina 2011−2015.

Raportoimme vastuullisen sijoittamisen toiminnastamme

Varma on allekirjoittanut YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI, Principles for Responsible Investment) vuonna 2011. Raportoimme vastuullisen sijoittamisen toiminnastamme vuosittain PRI:n kehikon mukaan. Kyselyn tulokset julkistetaan toisen vuosineljänneksen aikana sekä PRI:n että Varman verkkosivuilla.

Vastuullisen sijoittamisen näkökohtia käsitellään jatkossa myös GRI-vastuuraportissamme, jonka julkaisemme vuodesta 2016.

Jatka lukemista

 • #tyoelama
 • #talous

Vuosi 2015 lyhyesti

Varman sijoitukset tuottivat 4,2 % vuonna 2015. Sijoitusten arvo kohosi 41,3 miljardiin. Vakuutusmaksutulo nousi selvästi, ja liikekulutehokkuus kehittyi positiivisesti. Vakavaraisuuspääoma oli vahva 10,0 miljardia euroa.

 • #talous
 • #elaketurva

Toimitusjohtajan katsaus

Varman vuosi 2015 oli hyvä, ja onnistuimme kaikilla keskeisillä mittareilla: säilytimme vahvan vakavaraisuusasemamme, maksutulomme kasvoi, käsittelimme eläkehakemukset entistä nopeammin ja toimintamme tehokkuus oli kilpailukykyisellä tasolla. Sijoituksemme tuottivat 4,2 % eli 1,7 miljardia euroa ja vakavaraisuutemme oli noin 10 miljardia euroa. Varman taloudellinen asema on vahva, ja pystymme kantamaan sijoitusmarkkinoiden riskiä hyvin.

 • #elaketurva
 • #talous

Asiakkaille pienemmät työeläkemaksut

Varma on vakavarainen yhtiö. Asiakkaillemme se tarkoittaa alan parhaita asiakashyvityksiä ja pienempiä vakuutusmaksuja. Nykyaikaiset digitaaliset palvelumme tarjoavat asiakkaillemme kattavan valikoiman keinoja helppoon asioiden hoitamiseen.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #talous
 • #vastuullisuus

Yrittäjän Varma

Varma on vakavarainen ja siksi turvallinen vaihtoehto. Varman kattavat ja monikanavaiset palvelut tekevät asioiden hoitamisesta helppoa.

 • #elaketurva
 • #tyoelama
 • #talous

Eläketurva

Varman eläkkeensaajien määrä ja eläkkeinä maksama euromäärä ovat jatkuvassa kasvussa. Tehtävämme on maksaa eläkkeet oikein ja ajallaan kasvavalle joukolle eläkkeensaajia.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #talous

Työkyky ja hyvä työelämä

Työkykyjohtaminen tukee yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä yhteiskunnallista tavoitetta pidentää työuria. Työkyvyn tukemisen palvelumme edistävät parempaa työkykyä ja työelämää asiakasyrityksissämme.

 • #tyoelama
 • #vastuullisuus
 • #elaketurva
 • #talous

Varman tavoitteet ja strategia

Varman perustehtävä on eläkkeiden turvaaminen. Siihen nojaavat myös keskeiset tavoitteemme: vahva vakavaraisuus, maksutulon hyvä kehitys, eläkepalvelujen korkea laatu ja toiminnan tehokkuus.

 • #tyoelama
 • #talous
 • #vastuullisuus

Toimintaympäristö

Talousvuosi 2015 päättyi turbulenteissa tunnelmissa. Kasvu monilla Suomelle tärkeillä vientimarkkinoilla on jo melko hyvässä vedossa, mutta Suomen talous on edelleen sukelluksissa. Euroopan keskuspankki aiheutti loppuvuodesta pettymyksen markkinoilla turhan varovaisena pidetyillä ratkaisuillaan. Rahapoliittinen elvytys jatkuu edelleen Euroopassa. Yhdysvalloissa keskuspankki muutti rahapolitiikkansa suuntaa. Työeläkkeet on hyvin turvattu myös talouden myllerryksessä.

 • #talous

Vakavaraisuus

Varman vahva vakavaraisuus pitää huolen siitä, että eläkkeet ovat turvassa. Korkean vakavaraisuuden ansiosta olemme jo vuosia maksaneet erittäin kilpailukykyisiä asiakashyvityksiä.

 • #talous

Korkosijoitukset

Korkosijoitusten tuotto jäi niukasti negatiiviseksi -0,4 %. Niiden osuus sijoituksista oli 30 (32) % ja markkina-arvo 12,3 (12,8) miljardia euroa.

 • #talous

Osakesijoitukset

Osakesijoitukset tuottivat omaisuusluokista parhaiten. Niiden osuus sijoituksista oli 45 (41) % ja tuotto 8,8 (9,1) %.

 • #talous

Kiinteistösijoitukset

Varman kiinteistösijoitusten arvo oli vuoden 2015 lopussa 3,9 (3,8) miljardia euroa ja kokonaistuotto 3,3 (3,8) %.

 • #talous

Muut sijoitukset

Muiden sijoitusten osuus Varman sijoituksista oli 17 (18) %.

 • #talous
 • #vastuullisuus

Sijoittamisen periaatteet

Varma on 41,3 miljardin euron sijoituksillaan Suomen suurin yksityinen sijoittaja. Sijoitamme varat nykyisten ja tulevien eläkkeiden turvaamiseksi.

 • #vastuullisuus

Tavoitteet ja mittarit

Määrittelimme olennaisuusarvion pohjalta Varman vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #vastuullisuus

Henkilöstö

Varman menestys perustuu osaavaan henkilöstöön, joka huolehtii tehokkaasti asiakkaidemme työeläketurvasta. Asiakaskeskeisyys on Varman asiantuntijatyön ydin ja toiminnan kehittämisen lähtökohta. Asiakkaidemme arvostama palvelu syntyy monipuolisen osaamisen ja yhteistyön tuloksena.

 • #vastuullisuus
 • #talous

Vastuullinen sijoittaminen

Varmassa vastuullisuus on kiinteä osa sijoitustoimintaa ja omistajakäytäntöjä. Vuonna 2015 selvitimme hedgerahastojemme vastuullisuutta ja päätimme selvittää myös sijoitusten hiilijalanjäljen.