Varma

Eläketurva

Varman eläkkeensaajien määrä ja eläkkeinä maksama euromäärä ovat jatkuvassa kasvussa. Tehtävämme on maksaa eläkkeet oikein ja ajallaan kasvavalle joukolle eläkkeensaajia. 

Eläkkeen hakeminen on asiakkaallemme merkittävä tulevaisuuteen vaikuttava ratkaisu, ja siksi seuraamme tarkkaan tekemiemme päätösten virheettömyyttä ja palvelun sujuvuutta.

Vuonna 2015 tehostimme eläkehakemusten käsittelyprosessia. Sen ansiosta vanhuuseläkehakemusten käsittely oli vuoden lopussa selvästi alan keskiarvoa nopeampaa: joulukuussa vanhuuseläkehakemuksen keskimääräinen käsittelyaika oli 38 päivää, kun se on alalla keskimäärin 44 päivää. Noin 5 % eläkepäätöksistä annoimme saman päivän aikana, kun hakemus oli tullut käsiteltäväksemme.

Vuonna 2015 otimme kokonaisuudessaan käyttöön uuden eläkehakemusten käsittelyjärjestelmän, joka sujuvoittaa henkilöasiakkaidemme palvelua.

Eläkkeensaajien määrä kasvaa 

Varma maksoi vuonna 2015 eläkkeitä 5,2 miljardia euroa 337 100 eläkkeensaajalle. Eläkkeensaajien määrä on jo vuosia kasvanut johtuen Suomen ikärakenteen muutoksesta ja eliniän pitenemisestä. 

Eläkepäätökset eläkelajeittain

Varmassa tehtiin vuoden aikana 23 100 uutta eläkepäätöstä, mikä on noin 10 % edellisvuotta enemmän. Kasvu johtuu suurimmalta osin vanhuuseläkepäätösten määrän kasvusta.

Kuntoutushakemusten määrä kasvoi edellisvuodesta noin 9 %. Myönteisiä kuntoutuspäätöksiä annoimme 41 % edellisvuotta enemmän, ja kaikkia kuntoutuspäätöksiä annoimme 34 % enemmän kuin vuonna 2014.

Päätösten määrän kasvu johtuu vuoden 2015 alussa voimaan tulleesta lainmuutoksesta, jonka vuoksi voimme antaa päätöksen kuntoutusoikeudesta työkyvyttömyyseläkehakemuksen käsittelyn yhteydessä, vaikka asiakkaamme ei olisi hakenut kuntoutusta. Vuonna 2015 annoimme tällaisia kuntoutuksen ennakkopäätöksiä noin 700 kappaletta, ja otostutkimuksen mukaan niistä noin 25 % johti kuntoutukseen. Uudet työkyvyttömyyseläkkeet ovat vähentyneet 22 % vuodesta 2010 lähtien.

Varmassa vakuutetut siirtyvät vanhuuseläkkeelle keskimäärin 63,6-vuotiaina.

Varma valmistautuu eläkeuudistukseen

Valmistaudumme vuonna 2017 voimaan tulevaan eläkeuudistukseen yhdessä asiakkaidemme kanssa. Uudistukseen valmistautuminen on keskeinen tehtävämme.

Eläkeuudistus lyhyesti

Vanhuuseläkkeen alaraja nousee vähitellen

Yritysasiakkaamme saivat tietoa eläkeuudistuksesta Varmasti 2015 -tapahtumissa ympäri maata. Tapahtumiin osallistui noin 1 100 asiakasyritystemme edustajaa.

Näin eläkeuudistus etenee

Verkkoasiointi yhä suositumpaa 

Varman henkilöasiakkaat käyttävät aktiivisesti verkkopalveluitamme. Aktiivisin käyttäjäryhmä on 60–64-vuotiaat asiakkaamme. 60 vuotta täyttäneiden osuus asiointipalvelun käyttäjistä on 32 %.

Myös eläkkeen hakeminen verkkopalvelussamme on kasvattanut tasaisesti suosiotaan: 46 % vanhuuseläkehakemuksista tuli vuonna 2015 Varmaan sähköisesti. Loppuvuodesta 2015 otimme käyttöön chat-palvelun, jossa eläkeasiantuntijat auttavat asiakkaitamme reaaliaikaisesti verkossa eläkehakemuksen teossa. Palvelua hyödynsi marras–joulukuussa lähes 200 asiakastamme. Kaikkiaan Varman henkilöasiakkaiden yhteydenotoista 74 % tapahtui verkossa.

Jatka lukemista

 • #tyoelama
 • #talous

Vuosi 2015 lyhyesti

Varman sijoitukset tuottivat 4,2 % vuonna 2015. Sijoitusten arvo kohosi 41,3 miljardiin. Vakuutusmaksutulo nousi selvästi, ja liikekulutehokkuus kehittyi positiivisesti. Vakavaraisuuspääoma oli vahva 10,0 miljardia euroa.

 • #talous
 • #elaketurva

Toimitusjohtajan katsaus

Varman vuosi 2015 oli hyvä, ja onnistuimme kaikilla keskeisillä mittareilla: säilytimme vahvan vakavaraisuusasemamme, maksutulomme kasvoi, käsittelimme eläkehakemukset entistä nopeammin ja toimintamme tehokkuus oli kilpailukykyisellä tasolla. Sijoituksemme tuottivat 4,2 % eli 1,7 miljardia euroa ja vakavaraisuutemme oli noin 10 miljardia euroa. Varman taloudellinen asema on vahva, ja pystymme kantamaan sijoitusmarkkinoiden riskiä hyvin.

 • #elaketurva
 • #talous

Asiakkaille pienemmät työeläkemaksut

Varma on vakavarainen yhtiö. Asiakkaillemme se tarkoittaa alan parhaita asiakashyvityksiä ja pienempiä vakuutusmaksuja. Nykyaikaiset digitaaliset palvelumme tarjoavat asiakkaillemme kattavan valikoiman keinoja helppoon asioiden hoitamiseen.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #talous
 • #vastuullisuus

Yrittäjän Varma

Varma on vakavarainen ja siksi turvallinen vaihtoehto. Varman kattavat ja monikanavaiset palvelut tekevät asioiden hoitamisesta helppoa.

 • #elaketurva
 • #tyoelama
 • #talous

Eläketurva

Varman eläkkeensaajien määrä ja eläkkeinä maksama euromäärä ovat jatkuvassa kasvussa. Tehtävämme on maksaa eläkkeet oikein ja ajallaan kasvavalle joukolle eläkkeensaajia.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #talous

Työkyky ja hyvä työelämä

Työkykyjohtaminen tukee yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä yhteiskunnallista tavoitetta pidentää työuria. Työkyvyn tukemisen palvelumme edistävät parempaa työkykyä ja työelämää asiakasyrityksissämme.

 • #tyoelama
 • #vastuullisuus
 • #elaketurva
 • #talous

Varman tavoitteet ja strategia

Varman perustehtävä on eläkkeiden turvaaminen. Siihen nojaavat myös keskeiset tavoitteemme: vahva vakavaraisuus, maksutulon hyvä kehitys, eläkepalvelujen korkea laatu ja toiminnan tehokkuus.

 • #tyoelama
 • #talous
 • #vastuullisuus

Toimintaympäristö

Talousvuosi 2015 päättyi turbulenteissa tunnelmissa. Kasvu monilla Suomelle tärkeillä vientimarkkinoilla on jo melko hyvässä vedossa, mutta Suomen talous on edelleen sukelluksissa. Euroopan keskuspankki aiheutti loppuvuodesta pettymyksen markkinoilla turhan varovaisena pidetyillä ratkaisuillaan. Rahapoliittinen elvytys jatkuu edelleen Euroopassa. Yhdysvalloissa keskuspankki muutti rahapolitiikkansa suuntaa. Työeläkkeet on hyvin turvattu myös talouden myllerryksessä.

 • #talous

Vakavaraisuus

Varman vahva vakavaraisuus pitää huolen siitä, että eläkkeet ovat turvassa. Korkean vakavaraisuuden ansiosta olemme jo vuosia maksaneet erittäin kilpailukykyisiä asiakashyvityksiä.

 • #talous

Korkosijoitukset

Korkosijoitusten tuotto jäi niukasti negatiiviseksi -0,4 %. Niiden osuus sijoituksista oli 30 (32) % ja markkina-arvo 12,3 (12,8) miljardia euroa.

 • #talous

Osakesijoitukset

Osakesijoitukset tuottivat omaisuusluokista parhaiten. Niiden osuus sijoituksista oli 45 (41) % ja tuotto 8,8 (9,1) %.

 • #talous

Kiinteistösijoitukset

Varman kiinteistösijoitusten arvo oli vuoden 2015 lopussa 3,9 (3,8) miljardia euroa ja kokonaistuotto 3,3 (3,8) %.

 • #talous

Muut sijoitukset

Muiden sijoitusten osuus Varman sijoituksista oli 17 (18) %.

 • #talous
 • #vastuullisuus

Sijoittamisen periaatteet

Varma on 41,3 miljardin euron sijoituksillaan Suomen suurin yksityinen sijoittaja. Sijoitamme varat nykyisten ja tulevien eläkkeiden turvaamiseksi.

 • #vastuullisuus

Tavoitteet ja mittarit

Määrittelimme olennaisuusarvion pohjalta Varman vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #vastuullisuus

Henkilöstö

Varman menestys perustuu osaavaan henkilöstöön, joka huolehtii tehokkaasti asiakkaidemme työeläketurvasta. Asiakaskeskeisyys on Varman asiantuntijatyön ydin ja toiminnan kehittämisen lähtökohta. Asiakkaidemme arvostama palvelu syntyy monipuolisen osaamisen ja yhteistyön tuloksena.

 • #vastuullisuus
 • #talous

Vastuullinen sijoittaminen

Varmassa vastuullisuus on kiinteä osa sijoitustoimintaa ja omistajakäytäntöjä. Vuonna 2015 selvitimme hedgerahastojemme vastuullisuutta ja päätimme selvittää myös sijoitusten hiilijalanjäljen.