Varma

Työkyky ja hyvä työelämä

Työkykyjohtaminen tukee yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä yhteiskunnallista tavoitetta pidentää työuria. Työkyvyn tukemisen palvelumme edistävät parempaa työkykyä ja työelämää asiakasyrityksissämme.

Työelämän murros näkyy työelämässä monin tavoin. Varma on työkykyjohtamisen ja kuntoutuksen asiantuntija. Autamme asiakkaitamme ennakoimaan työkyvyn haasteita ja säästämään eläke- ja sairauspoissaolokustannuksissa.

Työkykyjohtamisella vahvistetaan hyvää esimiestyötä, panostetaan yrityksen tuloksellisuuteen sekä tuetaan henkilöstön palautumista ja ehkäistään työkyvyttömyyttä. Työkykyjohtaminen vähentää sairauspoissaoloja, alentaa työkyvyttömyyskustannuksia ja parantaa työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Työkykyhankkeet näkyvät asiakasyritysten tuloksessa

Teemme asiakasyritystemme kanssa monipuolisia työkykyjohtamisen hankkeita. Ne tukevat asiakkaan liiketoiminnan kilpailukykyä, ja tulokset näkyvät myönteisesti asiakasyrityksen tuloksessa.

Analysoimme asiakkaidemme kanssa, millaisia työkyvyttömyysriskejä yrityksessä on ja miten niihin voi vaikuttaa. Tavoitteena on saada asiakkaan työkyvyttömyysriskit hyvissä ajoin hallintaan. Tarkastelemme myös, mitä huolia ja uudistumisen tarpeita yrityksen tulevaisuuteen liittyy ja mitä ne tarkoittavat esimiestyön ja työkyvyn kannalta.

Työkykyjohtaminen on tavoitteellista ja systemaattista. Tavoitteet ja mittarit ovat konkreettisia, ja ne voivat liittyä sairauspoissaoloihin, työkyvyttömyysmaksuluokan kehitykseen, työn sujuvuuteen ja esimiestyöhön.

Varman yhdessä asiakkaiden kanssa toteuttamia työkykyjohtamisen hankkeita oli käynnissä yli 800 asiakasyrityksessä, ja niiden piirissä oli noin 270 000 työntekijää ja esimiestä eri työyhteisöissä. 

Tarjoamme ajantasaista tietoa toiminnan tueksi

Tarjoamme verkossa asiakkaidemme käyttöön Työkykyjohtamisen tietopalvelua. Se on digitaalinen väline työeläkekustannusten hallintaan. Palvelussa työnantaja voi tarkastella ajantasaista työkyvyttömyysriskiä sekä työkyvyttömyysmaksuluokan alentumisesta saatavia säästömahdollisuuksia. Oman yrityksen maksuluokan kehitystä voi verrata toimialaan tai Varman asiakaskantaan.

Työkykyjohtamisen tietopalveluun lisättiin mahdollisuus laatia digitaalisia työkykyjohtamisen toimintasuunnitelmia suoraan palvelussa. Tietopalvelu vastaa myös aiempaa paremmin pienempien yritysten tarpeita, ja sitä käyttää jo yli 1 300 asiakasyritystämme.

Miten Varma tyypillisesti auttaa asiakasyrityksiään?

Kuntoutus auttaa jatkamaan työelämässä

Kun yrittäjän tai työntekijän työkyky on uhattuna, lakisääteinen työeläkekuntoutus antaa mahdollisuuden jatkaa työelämässä. Työkykyyn voidaan vaikuttaa monin tavoin.

Varman kuntoutus on tuloksellista. Varman kuntoutujista 73 % eli noin 1 200 henkilöä palasi takaisin työelämään. Käytimme kuntoutukseen 34 miljoonaa euroa – laskennallinen eläkemenon säästö oli 372 miljoonaa euroa.

Vuodesta 2010 lähtien kuntoutushakemukset ovat lisääntyneet 80 % ja uudet työkyvyttömyyseläkkeet ovat vähentyneet 22 %. Varmaan saapui vuonna 2015 noin 2 200 kappaletta kuntoutushakemuksia. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta 2,8 %. Kuntoutushakemusten määrässä näkyi edeltävän vuoden tapaan Suomen heikko taloustilanne: monet hakijat olivat vuonna 2015 työttömiä tai yt-neuvotteluiden piirissä olevia työntekijöitä.

Uudet työkyvyttömyyseläkkeet ja kuntoutujat

Työeläkekuntoutus lisääntyy

Myönteisen työeläkekuntoutuspäätöksen saaneiden määrä kasvoi 41 % vuonna 2015. Vastaavasti Varman myöntämät työkyvyttömyyseläkkeet vähenivät noin 8 %.

Kuntoutusoikeuspäätösten määrän suuri kasvu selittyy vuoden 2015 alusta voimaan tulleella lakimuutoksella. Sen mukaan Varma voi antaa kuntoutuspäätöksen eläkehakemuksen yhteydessä ilman varsinaista kuntoutushakemusta. Alustavan kartoituksen mukaan noin 25 % näistä kuntoutuspäätöksistä johti kuntoutusohjelmaan. Uuden lain mukaisia kuntoutuspäätöksiä annettiin vuoden aikana yli 700 kappaletta.

Varhaisen puuttumisen käytännöillä on vaikutusta työkyvyttömyyseläkkeiden määrään. Esimerkiksi työterveyshuollon puuttuminen tehokkaammin pitkittyneisiin sairauspoissaoloihin auttaa.

Työkyvyttömyyseläke ei ole kohtalo

Polku varhaisista merkeistä työkyvyttömyyseläkkeelle on tavallisesti pitkä. Eläkkeelle jäätäessä sairaus on kestänyt keskimäärin 7 vuotta. Hyvän työkykyjohtamisen ansiosta reagointiaika on pidempi kuin tilanteissa, joissa työkykyä ylläpitävät prosessit eivät ole kunnossa ja työkykyjohtaminen ei ole osa yrityksen strategiaa. Työkykyjohtamiseen panostaminen kannattaa.

Varma auttaa yrityksiä tunnistamaan ja ehkäisemään työkykyä uhkaavat ongelmat varhain. Yksittäisen työntekijän kohdalla Varma tulee mukaan vasta prosessin loppuvaiheessa.

Tutustu Varman työkykyjohtamisen palveluihin ja kuntoutuksen palveluihin.

Jatka lukemista

 • #tyoelama
 • #talous

Vuosi 2015 lyhyesti

Varman sijoitukset tuottivat 4,2 % vuonna 2015. Sijoitusten arvo kohosi 41,3 miljardiin. Vakuutusmaksutulo nousi selvästi, ja liikekulutehokkuus kehittyi positiivisesti. Vakavaraisuuspääoma oli vahva 10,0 miljardia euroa.

 • #talous
 • #elaketurva

Toimitusjohtajan katsaus

Varman vuosi 2015 oli hyvä, ja onnistuimme kaikilla keskeisillä mittareilla: säilytimme vahvan vakavaraisuusasemamme, maksutulomme kasvoi, käsittelimme eläkehakemukset entistä nopeammin ja toimintamme tehokkuus oli kilpailukykyisellä tasolla. Sijoituksemme tuottivat 4,2 % eli 1,7 miljardia euroa ja vakavaraisuutemme oli noin 10 miljardia euroa. Varman taloudellinen asema on vahva, ja pystymme kantamaan sijoitusmarkkinoiden riskiä hyvin.

 • #elaketurva
 • #talous

Asiakkaille pienemmät työeläkemaksut

Varma on vakavarainen yhtiö. Asiakkaillemme se tarkoittaa alan parhaita asiakashyvityksiä ja pienempiä vakuutusmaksuja. Nykyaikaiset digitaaliset palvelumme tarjoavat asiakkaillemme kattavan valikoiman keinoja helppoon asioiden hoitamiseen.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #talous
 • #vastuullisuus

Yrittäjän Varma

Varma on vakavarainen ja siksi turvallinen vaihtoehto. Varman kattavat ja monikanavaiset palvelut tekevät asioiden hoitamisesta helppoa.

 • #elaketurva
 • #tyoelama
 • #talous

Eläketurva

Varman eläkkeensaajien määrä ja eläkkeinä maksama euromäärä ovat jatkuvassa kasvussa. Tehtävämme on maksaa eläkkeet oikein ja ajallaan kasvavalle joukolle eläkkeensaajia.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #talous

Työkyky ja hyvä työelämä

Työkykyjohtaminen tukee yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä yhteiskunnallista tavoitetta pidentää työuria. Työkyvyn tukemisen palvelumme edistävät parempaa työkykyä ja työelämää asiakasyrityksissämme.

 • #tyoelama
 • #vastuullisuus
 • #elaketurva
 • #talous

Varman tavoitteet ja strategia

Varman perustehtävä on eläkkeiden turvaaminen. Siihen nojaavat myös keskeiset tavoitteemme: vahva vakavaraisuus, maksutulon hyvä kehitys, eläkepalvelujen korkea laatu ja toiminnan tehokkuus.

 • #tyoelama
 • #talous
 • #vastuullisuus

Toimintaympäristö

Talousvuosi 2015 päättyi turbulenteissa tunnelmissa. Kasvu monilla Suomelle tärkeillä vientimarkkinoilla on jo melko hyvässä vedossa, mutta Suomen talous on edelleen sukelluksissa. Euroopan keskuspankki aiheutti loppuvuodesta pettymyksen markkinoilla turhan varovaisena pidetyillä ratkaisuillaan. Rahapoliittinen elvytys jatkuu edelleen Euroopassa. Yhdysvalloissa keskuspankki muutti rahapolitiikkansa suuntaa. Työeläkkeet on hyvin turvattu myös talouden myllerryksessä.

 • #talous

Vakavaraisuus

Varman vahva vakavaraisuus pitää huolen siitä, että eläkkeet ovat turvassa. Korkean vakavaraisuuden ansiosta olemme jo vuosia maksaneet erittäin kilpailukykyisiä asiakashyvityksiä.

 • #talous

Korkosijoitukset

Korkosijoitusten tuotto jäi niukasti negatiiviseksi -0,4 %. Niiden osuus sijoituksista oli 30 (32) % ja markkina-arvo 12,3 (12,8) miljardia euroa.

 • #talous

Osakesijoitukset

Osakesijoitukset tuottivat omaisuusluokista parhaiten. Niiden osuus sijoituksista oli 45 (41) % ja tuotto 8,8 (9,1) %.

 • #talous

Kiinteistösijoitukset

Varman kiinteistösijoitusten arvo oli vuoden 2015 lopussa 3,9 (3,8) miljardia euroa ja kokonaistuotto 3,3 (3,8) %.

 • #talous

Muut sijoitukset

Muiden sijoitusten osuus Varman sijoituksista oli 17 (18) %.

 • #talous
 • #vastuullisuus

Sijoittamisen periaatteet

Varma on 41,3 miljardin euron sijoituksillaan Suomen suurin yksityinen sijoittaja. Sijoitamme varat nykyisten ja tulevien eläkkeiden turvaamiseksi.

 • #vastuullisuus

Tavoitteet ja mittarit

Määrittelimme olennaisuusarvion pohjalta Varman vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet.

 • #tyoelama
 • #tyokyky
 • #vastuullisuus

Henkilöstö

Varman menestys perustuu osaavaan henkilöstöön, joka huolehtii tehokkaasti asiakkaidemme työeläketurvasta. Asiakaskeskeisyys on Varman asiantuntijatyön ydin ja toiminnan kehittämisen lähtökohta. Asiakkaidemme arvostama palvelu syntyy monipuolisen osaamisen ja yhteistyön tuloksena.

 • #vastuullisuus
 • #talous

Vastuullinen sijoittaminen

Varmassa vastuullisuus on kiinteä osa sijoitustoimintaa ja omistajakäytäntöjä. Vuonna 2015 selvitimme hedgerahastojemme vastuullisuutta ja päätimme selvittää myös sijoitusten hiilijalanjäljen.